vår 2019

BLU-1211 Natur, lek og læring i barnehagen - 20 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Forsterkningsemne som kan velges andre studieår i barnehagelærerutdanninga. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Hovedfokus vil være å styrke studentenes bevissthet om naturens betydning for barns utvikling gjennom lek og læringsaktiviteter i barnehagen. Emnet skal gi innsikt i pedagogisk dokumentasjon og pedagogisk ledelse av lærings- og danningsprosesser i barnehagen. Kroppslige vinteraktiviteter med og uten ski, naturlekeplass, læring for bærekraft, temaarbeid i naturfag er særskilt vektlagt i emnet.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • barns læring gjennom lek og aktiviteter i natur
 • medvirkning, observasjon og pedagogisk dokumentasjon som redskap for å styrke barns leke- og læringsmiljø
 • hvordan natur og nærmiljø kan benyttes og tilrettelegges som læringsarena, bl.a. med henblikk på kroppslig utfoldelse, naturkunnskap og samiske tradisjoner
 • hvordan holdninger og praksiser knyttet til bærekraftig utvikling kan etableres og gjennomføres i barnehagen

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge og tilrettelegge for lek- og læringsprosesser i natur og nærmiljø for alle barn, samt gi nye erfaringer, progresjon og mestring
 • lede og delta i lek og læringsaktiviteter i samspill med barn og voksne i uterommet
 • observere og dokumentere barns leke- og læringsprosesser
 • lede lærings- og utviklingsprosesser gjennom arbeid med pedagogisk dokumentasjon

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • benytte seg av naturens muligheter for lek, utforsking, læring og bevegelse gjennom aktiv medvirkning sammen med barn og medarbeidere
 • lede og samspille med barn og voksne i aktiviteter med natur og nærmiljø som utgangspunkt
 • lede lærings- og utviklingsprosesser i barnehagen gjennom bruk av pedagogisk dokumentasjon
 • reflektere kritisk over aktuelle tema koblet til barns lek og læringsprosesser eksempelvis knyttet til sosiale forhold, likestilling og kulturelt mangfold

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Emnet går over ett semester og har jevnlig undervisning i Tromsø. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.

Læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy. 

Undervisningsomfang: om lag 110 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (minimum 90 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:
  • igangsette og lede en lek- og læringsaktivitet med fokus på utvikling (med pedagogisk dokumentasjon som metode) om barns lek og læring med naturen som arena. Aktiviteten skal vurderes, videreutvikles og gjennomføres 2-3 ganger
  • med utgangspunkt i barnas interesser og innspill for utforsking av natur eller naturfenomener, gjennomføre en utforskende aktivitet og samtale med barna
  • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis er tema (om lag 800 ord)

 

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet
 • i grupper på to lage en digital billedbok for barn med henblikk på lek og læring i naturen (omfang 10-15 sider). Fremlegg i plenum
 • gruppevis planlegge og gjennomføre en praktisk-didaktisk aktivitet over gitt tema. Studentene leverer inn didaktisk plan i forkant av gjennomføring, samt leverer en faglig vurdering/drøfting på om lag 800-1000 ord
 • individuelt muntlig fremlegg basert på aktivitet i praksis med utgangspunkt i barns interesser og innspill for utforsking av natur eller naturfenomener (om lag 10 minutter)
 • individuell skriftlig fagtekst med utgangspunkt i den pedagogiske lek- og læringsaktiviteten fra praksis. Omfang 2000-3000 ord. Dokumentasjonsmateriale kommer i tillegg

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Eksamen består av: Individuell muntlig eksamen (20 minutter).

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår. Ved karakteren F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester.Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BLU-1206 Natur, lek og læring 20 stp

Pensum

Pensumets omfang er på om lag 1500 sider. Pensumlister er tilgjengelig innen 15. desember.


Kontakt
Renate M. Walberg

Renate Mari Walberg


Studiekonsulent Barnehagelærerutdanning (BLU)
Telefon: +4777660423 renate.walberg@uit.no

Silje Rossvoll Kvande, ILP

Kvande, Silje Rossvoll


Koordinator for Universitetsbarnehageprosjektet (UbiT)/ studiekonsulent for barnehagelærerutdanningen (BLU)
Telefon: +4777646243 silje.r.kvande@uit.no