vår 2019

BLU-2000 Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori - 15 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter i barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omfatter en profesjonsrettet bacheloroppgave som skal gi studenten teoretisk innsikt i og praktisk øvelse i vitenskapelig arbeid.

Innholdet i oppgaven skal knyttes til barnehagen som pedagogisk institusjon og barnehagelærerens arbeidsområder. Tematisk skal oppgaven forankres i ervervet kompetanse innenfor ett eller flere av kunnskapsområdene eller fordypningen i barnehagelærerutdanningen. Innholdet kan også knyttes til studentens utviklingsarbeid i barnehagen 6.semester. Innføring i vitenskapsteori og metode inngår i emnet.

Bacheloroppgaven skal integrere teori og praksis og bygger derfor på konkrete praksiserfaringer/utprøvinger.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kjennskap til:

 • ulike samfunnsfaglige forskningsmetoder og forskningsdesign
 • kvalitative og kvantitative tilnærminger og analyseteknikker
 • utfordringer knyttet til innsamling og analyse av datamateriale
 • forskningsetiske prinsipper og retningslinjer
 • teoretiske og praktiske perspektiver innenfor et selvvalgt profesjonsrettet tema
 • hva som er grunnleggende vitenskapelige og etiske krav til samfunnsfaglige undersøkelser
 • grunnleggende kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske perspektiv

Ferdigheter

Studenten kan:

 • formulere problemstilling og design for oppgaven
 • planlegge og gjennomføre en avgrenset undersøkelse i barnehagefeltet og presentere denne skriftlig, i samsvar med grunnleggende krav til en akademisk tekst
 • kan vurdere egne og andres undersøkelser med utgangspunkt i vitenskapelige og etiske krav
 • anvende relevant teori og forskning fra faglitteratur for å belyse og drøfte egen problemstilling på en systematisk måte

Kompetanse

 • studenten kan arbeide selvstendig med et avgrenset prosjekt i barnehagefeltet, der innsamling og analyse av datamateriale er basert på vitenskapelige metoder og forskningsetiske prinsipper
 • studenten har ervervet kompetanse i å presentere en undersøkelse, samt å anvende faglitteratur (teori) i en selvstendig analyse og drøfting undersøkelsen
 • studenten har utvidet sitt handlingsrepertoar knyttet til sin profesjon innenfor oppgavens tematikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen foregår samlingsbasert over ett semester. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Studentene tilbys skriftlig og muntlig veiledning på både prosjektskissen og bacheloroppgaven, inntil 8 timer pr bacheloroppgave. Det gis ikke veiledning siste uken før innleveringsdato.

Læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang: om lag 60 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis inneværende semester
 • prosjektbeskrivelse for oppgaven, med særlig vekt på forskningsdesign og metode. Omfang omkring 2000 ord (3000 ord ved skriving i gruppe). Beskrivelsen må være vurdert til godkjent før bacheloroppgaven kan leveres
 • minimum én veiledning på bacheloroppgaven
 • innlevering av selvvalgt pensum til godkjenning hos veileder (må være godkjent senest 2 uker før innlevering av oppgave). Omfang selvvalgt pensum er om lag 600 sider
 • presentasjon av eget bachelorprosjekt

Det vil gis utfyllende informasjon for presentasjon og prosjektskisse.

Eksamen består av:

Innlevering av bacheloroppgave. Omfang om lag 7000 ord.

Oppgaven kan skrives i gruppe på to studenter. Omfanget skal da være om lag 9000 ord. Oversikt over selvvalgt pensum skal legges ved oppgaven.

 

Dersom ikke-skriftlig dokumentasjon er en del av oppgaven, kan omfanget av den skriftlige teksten reduseres noe.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår. Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Eksamensdato

Bacheloroppgave innlevering 13.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BLU-2100 Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori 15 stp
BLU-2000F Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori 15 stp
BLUMOD9 Bacheloroppgave 15 stp
BLU-2003 Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori 15 stp

Pensum

Pensumets omfang er om lag 1000 sider. Dette inkluderer selvvalgt pensum på om lag 600 sider. Pensumlisten er tilgjengelig innen 15. desember.


Kontakt
Renate M. Walberg

Renate Mari Walberg


Studiekonsulent Barnehagelærerutdanning (BLU)
Telefon: +4777660423 renate.walberg@uit.no

Silje Rossvoll Kvande, ILP

Kvande, Silje Rossvoll


Koordinator for Universitetsbarnehageprosjektet (UbiT)/ studiekonsulent for barnehagelærerutdanningen (BLU)
Telefon: +4777646243 silje.r.kvande@uit.no