vår 2019

BLU-2010 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid - 15 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter i barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet handler om ledelse av personalet og av endrings- og utviklingsprosesser i barnehagen, i tillegg til internt og eksternt samarbeid. I emnet tematiseres veiledning, samt metoder og verktøy for ledelse og gjennomføring av utviklingsarbeid.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 15 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • barnehagen som organisasjon og kultur
 • ulike ledelsesstrategier og verktøy og hvordan disse legger føringer for barnehagens virksomhet
 • kommunikasjon som tilnærming i utviklingsprosesser
 • samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personalet
 • ledelse av endrings- og utviklingsprosesser i organisasjoner og hvordan personalets yrkesutøvelse og kompetanseutvikling kan styrkes gjennom ulike tiltak
 • strategier og metoder for systematisk lærings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende sentrale styringsdokumenter som grunnlag for ledelse, samarbeid, kompetanseutvikling og endringsprosesser i barnehagen
 • lede personalgrupper eller team med bruk av personalets kompetanse
 • gjennomføre veilednings- og utviklingssamtaler med personalet, individuelt og i gruppe
 • planlegge, initiere og vurdere mindre utviklingsarbeid f.eks. med bakgrunn i organisasjonsanalyse, samt formidle erfaringer og resultater

Kompetanse

 • har forståelse for hvordan strukturelle og kulturelle forhold utenfor og innad i barnehagen kan legge rammer for ledelse og samarbeid, samt lærings- og utviklingsprosesser
 • har relasjonell kompetanse i samhandling med forskjellige parter i barnehagen
 • kan identifisere områder for utviklingsarbeid og vurdere aktuelle ledelseshandlinger som kan bidra til ønsket utvikling
 • kan vurdere eget arbeid med utviklingsprosjekt ut fra etiske standarder og metodekritiske overveielser
 • er i stand til å drøfte ulike sider ved ledelse knyttet til barns trivsel, læring og utvikling i barnehagen
 • være i stand til kritisk å reflektere over og vurdere tiltak, programmer og tilbud som barnehagen tilrås å benytte til pedagogiske formål

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Emnet går over ett semester og er samlingsbasert. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger. Studentfremlegg av lærestoff vil inngå i seminarvirksomheten. Deltakelse i veiledningsøvelser og gjennomføring av et mindre utviklingsprosjekt i barnehage i forbindelse med veiledet praksis, er en sentral arbeidsform i dette emnet.

Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.

Læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang: om lag 80 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (minimum 90 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • utviklings- og/eller kompetansefremmende tiltak hvor målet er å styrke kvaliteten på barnas pedagogiske tilbud. Mål, metode, progresjon og avsluttende refleksjon om måloppnåelse avtales med den enkelte praksislærer

 

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet
 • gjennomføre veiledningsøvelser med medstudenter (minimum 2 øvelser hver)
 • ferdigstille skisse (i praksisgruppene) for utviklings- og/eller kompetansefremmende tiltak i praksisbarnehagen (om lag 800 ord)
 • en tekst med refleksjoner knyttet til egne erfaringer med ledelse, samarbeid og kompetanseutviklingstiltak i praksisbarnehagen (om lag 1600 ord)

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.  

Eksamen består av:

Muntlig gruppeeksamen med inntil fire studenter i hver gruppe. Omfang 35 minutter.

 

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår.

Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester

Eksamensdato

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislæ
rer innlevering 29.03.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BLU-2050 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp
BLUMOD8 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp
BLU-2010F Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp
BLU-2030 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp

Pensum

Pensumets omfang er på om lag 1100 sider. Pensumlister er tilgjengelig innen 15. desember.


Kontakt
Renate M. Walberg

Renate Mari Walberg


Studiekonsulent Barnehagelærerutdanning (BLU)
Telefon: +4777660423 renate.walberg@uit.no

Silje Rossvoll Kvande, ILP

Kvande, Silje Rossvoll


Koordinator for Universitetsbarnehageprosjektet (UbiT)/ studiekonsulent for barnehagelærerutdanningen (BLU)
Telefon: +4777646243 silje.r.kvande@uit.no