vår 2019

BVE-1021 Barn og unge i et pedagogisk og psykologisk perspektiv - 15 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i barnevern, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Dette emnet gir en innføring i psykologisk teori om barn og unges normalutvikling (kognitiv, emosjonell og personlighetsmessig) og sosiale prosesser (tilknytning og tidlige relasjoner). Det fokuserer også på oppdragelse og sosialisering på ulike arenaer som hjem, barnehage, skole og fritid. Pedagogisk teori som didaktikk, observasjon og kartlegging ses som en del av dette. Identitet, mobbing, barnekultur og lek tematiseres ut fra pedagogiske og sosialpedagogiske perspektiver.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner til psykologifagets opprinnelse og vitenskapelige grunnlag.
 • kjenner til barne- og ungdomskultur, tradisjonelle og tidstypiske.
 • kjenner til barnehagens og skolens ideologi, rammer og innhold.
 • kjenner til didaktikkens betydning i arbeid med barn og unge.
 • har kunnskap om barn og ungdoms emosjonelle, kognitive, sosiale og personlighetsmessige utvikling.
 • har kunnskap om tidlig samspill og tilknytning.
 • har kunnskap om lek og lekens plass og betydning i barns oppvekst.
 • har kunnskap om kjønn, kultur og klasse har betydning for barn- og unges utvikling.
 • har kunnskap om begrepet mobbing og konsekvensen av mobbing.

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • henvise til ulike observasjons- og kartleggingsverktøy av barn og unge i ulike situasjoner.
 • reflektere rundt didaktisk planlegging av aktiviteter med barn og unge.
 • reflektere rundt lek som et pedagogisk virkemiddel.
 • Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til psykologiens betydning ved observasjon og kartlegging av barn og unge.
 • kan oppdage og forebygge mobbing på de til en hver tid gjeldende sosiale arenaer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike typer studentaktive læringsformer i gruppe
 • skriftlig og muntlig refleksjon
 • skriveverksted

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Muntlig fremlegg i gruppe

Eksamen består av:

 • Individuell hjemmeeksamen over 3 dager

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Individuell hjemmeeksamen utlevering 12.03.2019 innlevering 14.03.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BVE-1321 Barn og unge i et pedagogisk og psykologisk perspektiv 15 stp
BVE-1521 Barn og unge i et pedagogisk og psykologisk perspektiv 15 stp

Pensum

Omlag 1000 sider pr 15 sp. Pensum foreligger innen semesterstart.