vår 2019

FLY-1001 Grunnleggende flygeteori - 5 stp

Sist endret: 18.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Bardufoss | Annet |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Grunnleggende teoriundervisning som omfatter pensumet til Pre-Flight Ground School slik det er definert av internasjonale regelverk og danner det teoretiske grunnlaget til å få soloflygingsbevis.

Hva lærer du

Kunnskap: Kandidaten..

  • har inngående kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor de ni ulike delemnene som inngår i teoridelen av Pre-Flight Ground School.
  • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdene.

Ferdigheter: Kandidaten..

  • kan ta velbegrunnede avgjørelser fundert i teoretisk kunnskap for sikker planlegging og gjennomføring av privatflyging, med hensyn til værforhold, kalkulasjoner samt operasjonelle og egne begrensinger.
  • kan finne, vurdere og henvise til gyldig informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger knyttet til soloflyging.
  • kan beherske relevante teorifaglige verktøy, teknikker og opparbeide seg grunnleggende språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong.

Generell kompetanse: Kandidaten..

  • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og flygerfremferd (airmanship).

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer.

Eksamen

8 skriftlige eksamener. Alle deleksamener må bære bestått for å få godkjent emnet. Bestått/ikke bestått.

Det kreves minst 80% oppmøte på forelesninger og øvingetimer.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen innenfor en toukers-periode etter ordinær eksamen.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FLY-0110 Grunnleggende Flygetrening (Core Flying Skills) 5 stp
FLY-1300 Grunnleggende operasjoner med ubemannede luftfartøy 3 stp
Undervisning Vår 2019
Forelesning øvinglær. Nicholas Joel Tambala
øvinglær. Adrian Paul Barone
øvinglær. Christian Henry Semb Parr
øvinglær. Terje Johan Pedersen
øvinglær. Svein Erik Ditløvsen
øvinglær. Frode Holøien
øvinglær. Dag Helge Karlsen
øvinglær. Max Henrik Zierenberg
øvinglær. Adrian Moritz Zierenberg