vår 2019

FLY-2021 Flerpilots samarbeidstrening MCC - 5 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Bardufoss | Annet |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-2001 ATPL-teori blokk II

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 5 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Emnet skal lære studenten å føre luftfartøy under instrumentflygeregler som en del av et flerpilotssystem (Multi-Crew Cooperation, MCC). Utvikling av samarbeid, god flygerfremferd og mestring av nødssituasjoner vektlegges.

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten.. •

  • har kunnskap om Crew Resource Management (CRM), herunder historikk, tilhørende teorier og relevante begreper betreffende kommunikasjon og arbeidsfordeling. •
  • har kjennskap til generell kommunikasjonsteori, samt vanlige symptomer på og årsaker til “fatigue” og “pilot incapacitation”.

Ferdigheter:

Kandidaten.. •

  • kan reflektere over egen faglig utøvelse satt inn i et flerpilotssystem. •
  • kan benytte seg av ulike kommunikasjonsteknikker, herunder "“closed loop communication"” og standardiserte "“call outs"”. •
  • kan håndtere utfordrende situasjoner på en tilnærmet optimal måte gjennom et aktivt samarbeid med andre besetningsmedlemmer. •
  • har utviklet og forstått viktigheten av god dømmekraft, selvinnsikt og integritet (“assertiveness”).

Generell kompetanse:

Kandidaten..

  • har innsikt i hvordan et flerpilotssystem er med på å bidra til økt sikkerhet i luftfarten, og dermed viktigheten av å ha gode holdninger knyttet til MCC og CRM. •
  • har utviklet gode lederegenskaper, inkludert evnen til å delegere arbeidsoppgaver og ta ansvar når det er nødvendig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer i flysimulator med tilhørende briefinger.

Eksamen

Ved gjennomført kurs gis karakteren 'bestått'.

Arbeidskrav: Obligatorisk oppmøte på all undervisning. Eventuelt fravær fra obligatorisk undervisning må godkjennes av Chief Flight Instructor (CFI).

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FLY-2070 Flerpilots Samarbeidstrening (Multi Crew Cooperation
MCC) 5 stp

Pensum

Pensum oppgis ved semesterstart.