vår 2019

FLY-2140 Bacheloroppgave i luftfartsfag - 15 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Bardufoss | Annet |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i luftfartsfag, og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Forutsetter bestått 1. og 2. studieår på bachelor i luftfartsfag.

Innhold

Bacheloroppgaven utgjør den avsluttende delen av utdanningen, der studentene benytter de kunnskapene de har ervervet gjennom studiet.

Oppgaven skal være forankret i reelle luftfartsfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Studentene arbeider i prosjektgrupper på 3-4 studenter (dispensasjon til individuell oppgave kan innvilges etter søknad på særskilt grunnlag). Det gis veiledning på oppgaven.

Hva lærer du

Kunnskap: Kandidaten..

  • kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid.
  • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og gjennom kontakt med fagmiljøer.

Ferdigheter: Kandidaten..

  • kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder.
  • kan anvende relevante metodeverktøy.

Generell kompetanse: Kandidaten..

  • har innsikt i luftfartsprofesjonen, og kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.
  • har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsningen innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/engelsk

Undervisning

Individuell veiledning

Eksamen

Vurderingen skjer på bakgrunn av den innleverte bacheloroppgave.

Det gis bokstavkarakter A-F.

Eksamensdato

Oppgave utlevering 15.05.2019 innlevering 01.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan