vår 2019

FYS-1050 Fysikk for ingeniører - 10 stp

Sist endret: 18.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert vårsemester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 9391.

Anbefalt forkunnskaper: MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører.

Innhold

Grunnleggende definisjoner og fysiske lover innen klassisk mekanikk, fluidmekanikk og varmelære:

Klassisk mekanikk: Posisjon, hastighet og akselerasjon på vektorform, bevegelseslikninger, krefter, Newtons lover, arbeid og energi, massesenter, bevaring av bevegelsesmengde, rotasjon og rotasjonsenergi, kraftmoment, spinn, kraftmoment og spinn-setningene, elastisitet, oscillasjoner.

Fluidmekanikk: Trykk, Arkimedes’ lov, oppdrift, kontinuitetslikningen, Bernoullis likning med anvendelser, viskositet.

Varmelære: Aggregattilstander, varmekapasiteter, varmeoverføring, gasslover, varmelærens 1. og 2. hovedsetning, termiske prosesser.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskap:

  • Kjenner de definisjonene og fysiske lovene som inngår i emnets faglige innhold, og være klar over deres gyldighetsområde og begrensninger.

Ferdigheter:

  • Kunne analysere et fysisk problem innen de nevnte temaene, formulere det matematisk, og om mulig løse det.

Generell kompetanse:

  • Forstår hvordan de generelle fysiske lover og prinsipper kan anvendes både i dagliglivet og innen ingeniørfaglige emner
  • Kan tilegne seg videregående kunnskaper som bygger på de nevnte kunnskapene og ferdighetene.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men læremateriell kan være på engelsk.

Undervisning

48 t forelesninger og 24 t øvinger.

5 obligatoriske øvinger hvorav minst 4 må være godkjent for å få adgang til eksamen.  

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

  • 4 av 5 obligatoriske øvinger

Eksamensform:

4 timers skriftlig skoleeksamen

Karakterskala:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 14.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

DS108 Fysikk 10 stp
FYS-0001 Brukerkurs i fysikk 7 stp
FYS-0100 Generell fysikk 7 stp
TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører 7 stp
Undervisning Vår 2019
Forelesning f.kons. Janne Elisabet Strømmesen
uni.lekt. Bindu Sara Varughese
vit.ass. Åshild Kiærbech
vit.ass. Sofie Flyvholm Haug
Øving Luftfart, PG og SM uni.lekt. Bindu Sara Varughese
vit.ass. Åshild Kiærbech