Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

FYS-1050 Fysikk for ingeniører - 10 stp

Sist endret: 19.11.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert vårsemester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 9391.

Anbefalt forkunnskaper: MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører.

Innhold

Grunnleggende definisjoner og fysiske lover innen klassisk mekanikk, fluidmekanikk og varmelære:

Klassisk mekanikk: Posisjon, hastighet og akselerasjon på vektorform, bevegelseslikninger, krefter, Newtons lover, arbeid og energi, massesenter, bevaring av bevegelsesmengde, rotasjon og rotasjonsenergi, kraftmoment, spinn, kraftmoment og spinn-setningene, elastisitet, oscillasjoner.

Fluidmekanikk: Trykk, Arkimedes’ lov, oppdrift, kontinuitetslikningen, Bernoullis likning med anvendelser, viskositet.

Varmelære: Aggregattilstander, varmekapasiteter, varmeoverføring, gasslover, varmelærens 1. og 2. hovedsetning, termiske prosesser.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskap:

  • Kjenner de definisjonene og fysiske lovene som inngår i emnets faglige innhold, og være klar over deres gyldighetsområde og begrensninger.

Ferdigheter:

  • Kunne analysere et fysisk problem innen de nevnte temaene, formulere det matematisk, og om mulig løse det.

Generell kompetanse:

  • Forstår hvordan de generelle fysiske lover og prinsipper kan anvendes både i dagliglivet og innen ingeniørfaglige emner
  • Kan tilegne seg videregående kunnskaper som bygger på de nevnte kunnskapene og ferdighetene.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men læremateriell kan være på engelsk.

Undervisning

48 t forelesninger og 24 t øvinger.

5 obligatoriske øvinger hvorav minst 4 må være godkjent for å få adgang til eksamen.  

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

  • 4 av 5 obligatoriske øvinger

Eksamensform:

4 timers skriftlig skoleeksamen

Karakterskala:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 14.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

DS108 Fysikk 10 stp
FYS-0001 Brukerkurs i fysikk 7 stp
FYS-0100 Generell fysikk 7 stp
TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører 7 stp

Pensum

Young and Feedman (2012) Sears and Zemansky¿s University Physics with modern physics 13.ed. Volume 1. Boston: Addison-Wesley ISBN13: 9781292021874