Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

HIF-2160 Tverrfaglige kjønnsstudier - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på årsstudiet i likestilling og kjønn. Emnet kan tas som enkeltemne. Det kreves gode leseferdigheter i engelsk i tillegg til norsk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet skal gjøre studentene fortrolig med sentrale debatter og problemstillinger innen kvinne- og kjønnsforskning. For studenter som tar årsstudiet i likestilling og kjønn skal emnet bidra til å se sammenhenger mellom, og binde sammen, de forskjellige emnene på studiet. Emnet tar utgangspunkt i forståelse av, og kritisk diskusjon omkring, sentrale teoretiske og metodiske tekster fra kvinne- og kjønnsforskningen. Det legges vekt på tverrfaglige perspektiver, diskusjoner omkring kjønnsidentiteter og kjønnsrelasjoner i ulike kontekster, koblingen mellom kjønn og samfunnsinstitusjoner, samt mediale litterære og kulturelle representasjoner av kvinner og menn. Undervisningen vil også gi studentene oversikt over kvinne- og kjønnsforskningens historie.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

  •  sentrale spørsmål, debatter, teorier og begreper innen kvinne- og kjønnsforskning

Ferdigheter

Studenten kan:

  • reflektere faglig omkring sentrale begreper og teorier i kjønnsstudier og anvende disse kritisk
  • reflektere over kjønn og dets betydning i egen faglig utøvelse og over egen bruk av forskjellige fagperspektiver

Kompetanse

Studenten kan

  • selvstendig  formidle kjønnsteori og kjønnsforskning gjennom muntlige og skriftlige presentasjoner
  • vurdere et faglig materiale på en kjønnskritisk måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av 10 dobbelttimer forelesninger og ca. 5 dobbelttimer seminar. Seminarene ledes av emneansvarlig der studentene bidrar med forberedte presentasjoner.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

  • en muntlig presentasjon (ca. 10 minutter), som deretter skrives ut og godkjennes av faglærer. Den ferdige teksten skal ha et omfang på 3-4 sider, ca. 1400 ord.
  •  obligatorisk deltakelse på 70% av oppsatte forelesninger og seminar.

Eksamen består av:

  • 1 uke hjemmeeksamen på 10 sider (ca. 4000 ord) med gitt oppgavetekst.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/usatt eksamen er 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 06.05.2019 innlevering 13.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Ahmed, Sara (2004). The cultural politics of emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

Alaimo, Stacy (2010). Bodily Natures: Science, Environment, and the Material Self. Bloomington, IN: Indiana Univ. Press.

Gayatri Chakravorty Spivak (1988). "Can the subaltern speak?" I: Cary Nelson og Lawrence Grossberg (Red.): Marxism and the Interpretation of Culture. London: Macmillan.

Halberstam, Judith (1998). Female Masculitinies. Durham: Duke University Press.

Kosofsky Sedgwick, Eve (1990). Epistemology of the Closet. Berkeley, California: University of California Press.

Connell, R.W. (2005/1995). "The Social Organization of Masculinity." I: Masculinities. Cambridge: Polity Press, s. 67-86, s. 272-3.

De Gouges, Olympe. (1791) 1989. Rights of Woman. Translated by V. Stevenson. London: Pythia Press.

Fausto-Sterling. 1993. "The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough." The Sciences (March/April): 20-24.

Irigaray, Luce. 1985b. This Sex Which Is Not One. Translated by Catherine Porter. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Laqueur, Thomas. 1990. Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Longino, Helen. 1990. Science as Social Knowledge. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Nicholson, Linda J. 1990. Feminism/Postmodernism. New York and London: Routledge.

Woolf, Virginia (1992/1928). Orlando. Hogarth Press.Kontakt

Losleben, Katrin


Professor
Telefon: +4777620871 katrin.losleben@uit.no

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no