vår 2019

HSY4211 Praksisstudier - medisinsk avdeling - 12 stp

Sist endret: 17.10.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Narvik |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Praksisstudiet gjennomføres ved medisinsk sengepost, ved REO eller i medisinsk intensivavdeling. Deler av studiet er knyttet til mottakelse og medisinsk poliklinikk. Det vil også være anledning for å hospitere ved dialysen.


Innhold i praksis står beskrevet i læreplan for praksisstudier 3.-5. semester. Hovedfokus i denne praksisen er pasienter med indremedisinske sykdommer. Studentene skal spesielt ha fokus på:

 • Ivaretakelse av pasienter med lungesykdommer og respirasjonssvikt
 • Ivaretakelse av pasienter med hjertesykdommer
 • Ivaretakelse av pasienter med infeksjon
 • Ivaretakelse av pasienter med diabetes mellitus
 • Ivaretakelse av pasienter med nyresvikt
 • Ivaretakelse av pasienter med hjerneslag
 • Ivaretakelse av pasienter med kreft og palliativ behandling
 • Ivaretakelse av geriatriske pasienter

Hva lærer du

Forventninger til kompetansenivå i praktiske studier vil variere alt etter om praksis avlegges i 2. eller 3.studieår.

Studentene får utlevert målsetninger med detaljerte læringsutbyttebeskrivelser. Overordnet læringsutbyttebeskrivelse:

 

Kunnskaper

Studenten:

 • redegjør for faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt og kronisk syke med medisinske lidelser
 • anvender kunnskap om observasjoner og tiltak ved ulike medisinske lidelser

 

Ferdigheter
Studenten:

 • begrunner, iverksetter og evaluerer sykepleietiltak overfor pasienter og pårørende med medisinske lidelser
 • forebygger komplikasjoner og fremmer helse hos pasienter med medisinske lidelser

Generell kompetanse
Studenten:

 • ivaretar helhetlig sykepleie til pasienter med medisinske lidelser
 • engasjerer seg i diskusjoner rundt faglige og etiske problemstillinger
 • utfører sykepleiehandlinger i tråd med nyere forskning og etiske krav/retningslinjer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning i medisinsk sengepost av studentansvarlige og sykepleiere ved sengeposten/spesialavdelinger.

Gruppevis veiledning med lærerveileder

Simulering i ferdighetslaboratorium

Mulighet for individuelle veiledninger med lærerveileder

Eksamen

Arbeidskrav
Ukentlig logg
Skriftlig forberedelse til forventningssamtale, midt- og sluttvurdering

Administrativ pleieplan til en pasient med medisinsk problemstilling

Refleksjonsnotat knyttet til simulering

Alle arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent av lærerveileder.

Praksisperioden vurderes som bestått/ikke bestått.

Tilstedeværelse i praksis i totalt 8 uker, totalt 240 timer. Det kreves minimum 90% deltakelse i praksis for at studenten skal få sin praksis vurdert som bestått.

Alle arbeidskrav må være godkjent.

Eksamen

Vurdering gjennomføres midtveis og til slutt i praksisperioden og følger eget vurderingsskjema.

Timeplan

Pensum

VAR Healthcare (Tidligere: PPS - Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten http://ppsnett.no)

Annet pensum i henhold til relevante teoretiske emner, både sykepleiefag og støttefag av naturvitenskapelig karakter.