Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

IDR-1321 Idretter 1 - 20 stp

Sist endret: 22.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Årsstudium idrett, Tromsø og Bachelor idrett, Tromsø.

Innhold

Emnet består av ulike idrettsaktiviteter der studenten skal tilegne seg egenferdigheter og formidlingsferdigheter i de enkelte aktivitetene. Svømming og livredning, fotball, volleyball og langrenn er aktiviteter i dette emnet. Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Aktivitetene vil foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres.

Studentene skal ha kunnskaper og ferdigheter i:

 

Fotball

 • Grunnleggende taktikk og spillesystemer
 • Trening og coaching
 • Kommunikasjon, samarbeid, relasjonelle ferdigheter
 • Spilleranalyse og kampanalyse

 

Langrenn

 • Treningsformer og metoder anvendt på barmark og snø
 • Smøring og preparering av ski
 • Metodikk i teknikk i klassisk og fristil
 • Treningsplanlegging, arbeidskrav- og kapasitetsanalyse i langrenn

 

Volleyball

 • Grunnleggende taktikk og spillesystemer
 • Treningsplanlegging, arbeidskravs- og kapasitetsanalyse
 • Ferdighetstrening, individuelle- og relasjonelle ferdigheter
 • Læring, trening og coaching i volleyball

 

Svømming og livredning

 • Vanntilvenning
 • Metodikk og didaktikk for læring og utvikling av ferdigheter i alle svømmearter
 • Treningsformer og metoder i basseng
 • Selvberging, kameratredning og HLR

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Beskrive likheter og forskjeller mellom idrettene
 • Drøfte ulike former for trening innenfor idrettene med hensyn til ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Gjengi forsknings- og utviklingsarbeid innen idrettene

Ferdigheter

 • Demonstrere teknikk, taktikk og bevegelsesløsninger relatert til idrettene
 • Påvirke teknikk, taktikk og bevegelsesløsninger relatert til idrettene
 • Utføre teknikk og bevegelsesløsninger i idrettene
 • Vise ulike former for trening for ulike målgrupper innenfor idrettene

 

Generell kompetanse

 • Anvende ulike treningsformer for å utvikle idrettsspesifikke ferdigheter, tekniske og taktiske egenskaper i ulike idretter
 • Kritisk diskutere prinsipper for planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper
 • Anvende formidlingskompetanse i idrett

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Aktiviteten vil foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling av idretter, det vil si utvikling av evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærerinitiert og studentinitiert opplæring, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Krav om obligatorisk studiedeltakelse og følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Planlegge og gjennomføre et praktisk metodisk opplegg innenfor en av idrettene samt være objekt for medstudenter ved gjennomføring av den praktiske delen av eksamen.
 • Vise ferdigheter i de ulike idrettene:
  • Fotball: Vise grunnleggende ferdigheter i smålagsspill
  • Langrenn: Vise tilfredsstillende ferdighet i klassisk og fristil
  • Volleyball: Vise grunnleggende ferdigheter i spill
  • Svømming og livredning: Tilfredsstillende visning og forklaring av sentrale elementer i 2 av svømmeartene og godkjent livredningstest.

 

Eksamen og vurdering: Hver student blir trukket ut i en idrett til den praktisk-metodiske eksamen. Det gis en felles karakter etter vurdering av disse tre delene:

 • Skriftlig plan 
 • Praktisk gjennomføring
 • Muntlig eksaminasjon etter gjennomført aktivitet

Karakterskalaen A til F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen, jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.

Eksamensdato

Praktisk- metodiske eksamen 08.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Ca 1000 sider. Oppdatert pensumliste foreligger innen 15. juni for påfølgende studieår.


Kontakt
MajaKMathinsen.jpg

Olsen, Maja Kristine


Førstekonsulent
Telefon: +4778450228 maja.k.olsen@uit.no

UnniJansen.jpg

Jansen, Unni Ch.


Seniorkonsulent, Idrettshøgskolen
Telefon: +4778450318 unni.c.jansen@uit.no