vår 2019

IDR-3922 Læring, opplevelse og natur - 10 stp

Sist endret: 11.09.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Alta |

Emnetype

Emnet er forbeholdt masterstudenter i idrettsvitenskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Forskning i læring, opplevelse og natur
 • Aktuelle læringsteorier
 • Opplevelse som fenomener og som didaktisk begrep
 • Opplevelsespedagogikk
 • Naturfilosofi
 • Natur som læringsarena: læring om, i og gjennom natur

Hva lærer du

Kunnskap

 • Viten om aktuelle læringsteorier og ulike dimensjoner av læring.
 • Vurdere ulike former og dimensjoner av opplevelse.
 • Drøfte opplevelses mulig betydning for læring og dannelse.
 • Beskrive ulike natursyn og naturforståelse.
 • Føre en kritisk diskusjon om naturen som lærings- og dannelsesarena.

 

Ferdighet

 • Analysere og vurdere kritisk tekster om læring og dannelse.
 • Analysere og vurdere kritisk opplevelsesbegrep og tekster om opplevelse som moderne samfunnsfenomen.
 • Analysere og vurdere tekster om natursyn, naturforståelse og naturfilosofi.

 

Generell kompetanse

 • Redegjøre for friluftslivets betydning for læring og utvikling
 • Redegjøre for sammenheng mellom læring og opplevelse.
 • Redegjøre for anvendelse av naturen som lærings-, utviklings- og dannelsesarena.
 • Redegjøre for forståelsen av «nature as home for culture».
 • Knytte læring, opplevelse og natur til dannelsesprosessen.
 • Delta aktivt i samfunnsdebatter om naturens ulike dimensjoner.
 • Delta aktiv i samfunnsdebatter om friluftsliv som livsstil og i (ut)danningssammenheng
 • Reflektere over og kritisk diskutere «det moderne opplevelses-samfunn».

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe undervisning kan skje på engelsk. En del av pensumlitteraturen vil foreligge på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil hovedsakelig foregå som forelesning og seminararbeid. Det forutsettes egenarbeid for å lese, analysere og framlegge relevante tekster og artikler. IKT brukes ved arbeid og diskusjoner mellom samlingene. Det forventes at studentene jobber om lag 250 timer med læringsoppgavene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet.

Eksamen

Arbeidskrav

Fordypning i en selvvalgt eller gitt problemstilling innenfor ovennevnte innhold som presenteres for studentgruppa. Presentasjonen etterfølges av en diskusjon som ledes av studenten(e).  Presentasjonen og diskusjonsledelse vurderes til godkjent/ ikke godkjent, og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

 

Eksamen og vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen: innlevering av en essay med en gitt eller selvvalgt problemstilling.

Karakterskalaen fra A-F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått. Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 31.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Det blir laget to pensumhefter (kopisamling) som hvert år kan ha små endringer og aktualisering. Pensumomfang ligger på ca 500 sider.