vår 2019
LER-1001 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 - Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring - 10 stp

Sist endret: 04.12.2019

Emnetype

Emnet er obligatorisk for andre år i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Innhold

Emnet har en klar verdiforankring med vekt på en inkluderende, likeverdig skole. Emnet skal gi en pedagogisk basiskompetanse knyttet til barns utvikling og læring, individuelt og i samspill med andre. Sosial- og spesialpedagogiske utfordringer gjennomgås med vekt på tilpasset opplæring og tidlig innsats gjennom forebygging og håndtering av lærevansker, atferdsproblematikk og mobbing. Begynneropplæring og læreren som leder av et læringsfellesskap preget av sosialt, kulturelt og religiøst mangfold står sentralt i emnet. Deler av emnet er integrert i FOU-emnet (LER-1051), deriblant kunnskap om barns kompetanse og utvikling i alderen 6 - 8 år, observasjon av kompetanse som grunnlag for begynneropplæring i lesing, skriving og regning, og relevante profesjonsetiske retningslinjer.             

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • brei kunnskap om læring, motivasjon og læringsstrategier tilpasset elever på 1.-7. trinn
 • brei kunnskap om variasjon og progresjon i arbeids- og vurderingsformer fra 1.-7. trinn, med spesiell vekt på begynneropplæring
 • kunnskap om lek, praktiske og estetiske arbeidsmåter
 • kunnskap om skolens betydning for barns helse, trivsel og læring
 • kunnskap om betydningen av foreldreinvolvering for elevenes motivasjon og lærelyst
 • kunnskap om skolens samarbeidspartnere og hvordan disse bidrar til å sikre barn en god oppvekst
 • kunnskap om elevenes kognitive, emosjonelle og sosiale utvikling (fokuseleven)
 • kunnskap om ulike lærevansker og tilpasnings- og atferdsutfordringer hos barn på 1.-7. trinn og hvordan disse kommer til syne i begynneropplæringen og senere
 • kunnskap om barn i sorg og krise, og om fysiske og psykiske overgrep mot barn
 • kunnskap om sentrale prinsipp som fremmer inkluderende opplæring og tilpasset opplæring
 • kunnskap om barns digitale hverdag (sosialt samspill, mobbing, informasjonstrykk)
 • kunnskap om risikofaktorer når det gjelder barns helse, trivsel og mestring, og om skolens forebyggende arbeid for å sikre god psykisk og fysisk helse
 • kunnskap om tilpasset undervisning i en skole preget av sosialt, kulturelt og religiøst mangfold, med vekt på elever i 1.-7. trinn

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende avanserte fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg i teori om begynneropplæring, læring og undervisning
 • forstå betydningen av tidlig innsats og forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • anvende forskningsbasert kunnskap
 • legge til rette for foreldreinvolvering i skolen, med vekt på 1.-7. trinn 
 • utøve god klasseledelse og utvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø for elevene, med vekt på lærelyst og motivasjon (fortsetter 3. og 4. år)
 • samarbeide med kollegaer om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring
 • identifisere og legge til rette for tiltak i forhold til ulike lærevansker
 • beherske relevante digitale ferdigheter i undervisningen og i eget arbeid
 • ivareta livssynsmangfold i samarbeid med elever og foreldre

Kompetanse

 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevene med utgangspunkt i eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk og med fokus på begynneropplæring, tilpasset undervisning og tidlig innsats
 • anvende forskningsbasert kunnskap om metakognisjon og selvregulering til å styrke elevens læringsprosess 
 • utvidet kunnskap om og forståelse av didaktiske konsekvenser og utfordringer i en skole preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold
 • på et reflektert og faglig grunnlag, være i dialog med eleven og deres foresatte om elevenes læring og utvikling, i begynneropplæringen og videre opp gjennom barnetrinnet


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen tilbyr varierte læringsaktiviteter som forelesninger, seminararbeid, diskusjoner, framlegg, dramafaglige arbeidsmåter og tverrfaglig arbeid.

Den profesjonsfaglige digitale kompetansen utvikles gjennom kritisk og reflektert bruk av digitale verktøy.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 50 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Filmseminar/temaarbeid for å utvikle digital kompetanse, der studentene produserer en film på 5-10 min. i grupper, med fokus på hvordan digitale verktøy kan brukes i tilpasset undervisning
 • Gjøre rede for og drøfte skolens saksgangen som ligger til grunn for vedtak om spesialundervisning og utarbeiding av individuell opplæringsplan (IOP) i en individuell tekst på 2000-3000 ord
 • 70 % deltakelse i undervisningen

 

Eksamen består av:

 • En individuell semesteroppgave (ca. 4000 ord) med utgangspunkt i et eller flere av læringsmålene i emneplanen

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Pensum

Pensum LER-1001 2018-2019

Å mestre mangfoldet. Tilpasset opplæring og læring

 

Berggraf, A. S. (2016). Drama som læringsform. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 3, 4 og 6; 40 s.)

Bunting, M. (Red.) (2014). Tilpasset opplæring i forskning og praksis. Oslo: Cappelen akademisk forlag. (Kap. 2 - 9; 170 s.)

Drugli, May Britt (2012): Relasjonen lærer og elev. Avgjørende for elevenes læring og trivsel. Cappelen Damm Akademisk. (100 s.)

Gamlem, S. M. (2015). Tilbakemelding for læring og utvikling. Oslo: Gyldendal akademisk (120s)

Hagelia, Marianne (2017): «Digital studieteknikk. Hvordan lære i informasjonssamfunnet». Kapittel 1, 2, 3, 4, 9, 11, og 13. Cappelen Damm Akademiske (90 s.)

Nordahl, Thomas (2007) Hjem og skole, hvordan skape et bedre samarbeid? Universitetsforlaget (Kap. 2 - 8; 130 s.)

Ogden, T. (2015) Sosial kompetanse og problematferd hos barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk (Kap. 1, 4, 6, 7 og 8; 140 s.)

Postholm, M. B., Munthe, E., Haug, P. og Krumsvik R.J. (Red.) (2011). Elevmangfold i skolen. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (200 sider)

Roland, E. (2014) Problemløsningsmodeller. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 3 - 6; 75 s.)

Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2014). Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 2 - 5; 170 s.)

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: LER-1001