vår 2019

LER-1051 FoU-tema 1-7: Begynneropplæring - 5 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Innhold

Emnet skal gi studentene innsikt i elevkunnskap med fokus på 6 - 8 åringene og begynneropplæring. Studenten skal utforske en fokuselevs utvikling og læring som utgangspunkt for å få innhold i begrepet tilpasset opplæring og innsikt i hva som kreves av systematisk observasjon og dokumentasjon. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • 6 - 8-åringers kompetanse og utvikling (kognitivt, sosialt, motorisk, språklig)
  • observasjon og kartlegging av kompetanse som grunnlag for begynneropplæring i lesing, skriving, matematikk og begrepsutvikling innenfor et valgt skolefag (fag 3)
  • relevante profesjonsetiske retningslinjer

Ferdigheter

Studenten kan:

  • observere, dokumentere og analysere elevers læring
  • argumentere for valg av pedagogiske handlinger basert på empiri og pedagogisk og fagdidaktisk teori

Kompetanse

  • kan inngå i en tverrfaglig samtale om tilrettelagt begynneropplæring med støtte i et relevant fagspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er observasjon i praksis, dialogseminar og skriveverksted. Emnet forutsetter også selvstudium av utvalgt litteratur om elevers utvikling og om observasjon. Antall undervisningstimer utgjør om lag 25 timer, inkludert seminar.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • 70 % deltakelse på undervisning
  • et elevportrett av en valgt fokuselevs faglige og sosiale kompetanse
  • deltakelse i skriveverksteder

Eksamen består av:

  • En individuell fagtekst om en valgt fokuselev bestående av følgende tre deler: et bredt elevportrett, en fordypningsdel innenfor lesing, skriving, matematikk og begrepsutvikling innenfor et valgt skolefag (fag 3), samt en avsluttende del med forslag til videre tilrettelagt undervisning. Formkrav: 9 - 10 A4-sider/ 3600-4000 ord.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 15.03.2019 innlevering 29.03.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Pensum

Pensumliste LER-1051 2018-2019

 

Haugen, R. (2017) Barns utvikling i skolealder. Cappelen Damm AS

Korsgaard, Klara, Sara Hannibal  Monique Vitger (2011). Oppdagende skriving - en vei inn i lesingen. Cappelen Damm Akademisk.

Lundberg, Ingvar og Katarina Herrlin (2008). God leseutvikling. Kartlegging og øvelser. Cappelen Akademisk forlag.