vår 2019

LER-1201 Matematikk 1-7 - 15 stp

Sist endret: 02.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Innhold

Emnet inneholder følgende emner: Geometri, måling, tall, algebra,  sannsynlighetsregning og statistikk. Begynneropplæringen innenfor hvert tema er spesielt vektlagt. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har matematisk kunnskap om:

 • måling og måleenheter
 • måling som verktøy og måleusikkerhet
 • geometri, mønster og transformasjoner
 • algebra og tall
 • sannsynlighet og statistikk
 • begynneropplæring og grunnleggende ferdigheter

Studenten har kunnskap om elevenes matematiske tenking og:

 • hvordan elever utvikler ferdigheter, kunnskaper og forståelse i tema i emnet
 • misoppfatninger og vansker knyttet til tema i emnet

Studenten har kunnskap om undervisning i matematikk og:

 • kjenner til hvordan man kan undervise for at elevene skal oppnå ulike typer kunnskap som fakta, ferdigheter, begrepsstrukturer, strategier og holdninger
 • kjenner til prinsippene i elevaktiv undervisning og hvordan elever kan lære matematikk av hverandre
 • om bruk av IKT i undervisningen
 • overgangen mellom barnehage og 1. trinn

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • utføre regneoperasjoner knyttet til tema i emnet
 • lede undervisning med fokus på ulike typer kunnskap og elevaktivitet
 • anvende sin matematiske kunnskap og kunnskap om undervisning i matematikk knyttet til tema i emnet
 • anvende materiell til å konkretisere matematiske begreper og ideer
 • anvende IKT i undervisningen på en hensiktsmessig måte
 • vurdere elevers matematiske kompetanse

Kompetanse

Studenten har kompetanse i å:

 • planlegge undervisning med fokus på progresjon og tilpasset opplæring
 • vurdere elevsvar og evaluere egen undervisning

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Studentene skal fordype seg i kompleksiteten i den grunnleggende matematikken, nøkkelkunnskaper og sentrale elementer i matematisk kunnskap. Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer som individuelt arbeid, gruppearbeid, forelesninger og seminarer.

For å studere hvordan elever tenker vil det brukes video der elever løser oppgaver, aktiviteter og diskusjoner. For å studere hvordan man planlegger og gjennomfører undervisning vil man prøve ut materiell, analysere video av undervisning og diskutere hva som skiller god og dårlig undervisning.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • skriftlig besvarelse (maks 3000 ord) om begynneropplæringen i et av emnets matematiske tema som viser kunnskap om elevenes matematiske tenkning og kunnskap om undervisning i matematikk
 • test i regneferdigheter
 • produsere og/eller vurdere en multimodal læringsaktivitet
 • muntlig presentasjon innenfor et matematisk tema i emnet med respons fra medstudenter

Eksamen består av:

 • Skriftlig skoleeksamen på 6 timer. Hjelpemiddel. To A4-ark (4 sider) med selvvalgt innhold.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan

Pensum

For emner som starter om høsten, vil pensumliste foreligge 15.juni. For emner som starter om våren, vil pensumliste foreligge 15.desember.