vår 2019

LER-1601 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp

Sist endret: 18.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Innhold

Hovedtema for praksisopplæringen i første studieår er å gi studentene erfaringsbasert kunnskap om observasjon av lærerrollen og kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning under veiledning av praksislærer. Lærerrollen og elevers læring med vekt på grunnleggende ferdigheter står sentralt i praksis i første studieår. 

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Tidlig i studiet har studentene 5 innføringsdager i praksis med observasjon. I tillegg er det 25 dager fordelt på høst/vår. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • observasjonsmetoder
 • lærerens rolle
 • læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer
 • grunnleggende ferdigheter som grunnlag for læring
 • lov- og planverk om det helhetlige opplæringsforløpet som gjelder for grunnskolen

Ferdigheter

Studenten kan:

 • sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning, også med tanke på utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • bruke relevante digitale verktøy
 • bruke ulike arbeidsmåter og læremidler i undervisningen tilpasset 3.-4. årstrinn
 • bruke vurdering som del av læringsarbeidet og legge til rette for elevenes egenvurdering
 • observere og lede elevers læringsarbeid

Kompetanse

Studenten kan:

 • diskutere undervisning og læring i lys av yrkesetiske perspektiver
 • vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • håndtere ulike typer tilbakemeldinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Praksisperioden har hovedvekt på modellering, observasjon, planlegging av undervisning (eks. skjema Hva - Hvordan - Hvorfor), veiledning og refleksjonsskriving. Praksislærer samarbeider med faglærer ved universitetet der det er naturlig.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Praksisen legges til grunnskolens 3.-4. årstrinn på universitetsskole eller praksisskole. Studentene har praksis i gruppe på 3-4 studenter.

Kvalitetssikring av emnet

Studentenes evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for vurdering i praksis:

 • Deltakelse i all praksisopplæring inkludert forberedelse og etterarbeid
 • 90 % oppmøte
 • Delta på dialogseminar om observasjon av lærerrollen
 • Opprette praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonsfaglig utvikling:
  • Forventningsnotat før praksis (400 ord)
  • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppen
  • Skriftlig midtveis egenvurdering
  • Skriftlig egenvurdering før vurderingssamtale

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen.

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.

Timeplan

Undervisning Vår 2019
Praksis (studenter blir plassert på praksisted) uni.lekt. Hans Christian Ryel
uni.lekt. Monica Volden
rådgiver Gjertrud Irene Kalseth
uni.lekt. Andreas Halvorsen Lødemel
f.aman. Ove Gunnar Drageset
f.lekt. Geir Olaf Pettersen