vår 2019

LER-1651 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Innhold

Hovedtema for praksisopplæringen i første studieår er å gi studentene erfaringsbasert kunnskap om observasjon av lærerrollen og kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning under veiledning av praksislærer.

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Tidlig i studiet har studentene 5 innføringsdager i praksis med observasjon. I tillegg er det 25 dager fordelt på høst/vår.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • observasjonsmetoder
 • lærerens rolle
 • læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer
 • grunnleggende ferdigheter som grunnlag for læring
 • å observere og lede elevers læringsarbeid
 • lov- og planverk om det helhetlige opplæringsforløpet som gjelder for grunnskolen

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning, også med tanke på utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • bruke relevante digitale verktøy
 • bruke ulike arbeidsmåter og læremidler i undervisningen tilpasset 5.-7. årstrinn
 • bruke vurdering som del av læringsarbeidet og legge til rette for elevenes egenvurdering

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • diskutere undervisning og læring i lys av yrkesetiske perspektiver
 • vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • håndtere ulike typer tilbakemeldinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Praksisperioden har hovedvekt på modellering, observasjon, planlegging av undervisning (eks. skjema Hva - Hvordan - Hvorfor), veiledning og refleksjonsskriving. Praksislærer samarbeider med faglærer ved universitetet der det er naturlig.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Praksisen legges til grunnskolens 5.-7. årstrinn på universitetsskole eller praksisskole. Studentene har praksis i gruppe på 3-4 studenter.

Kvalitetssikring av emnet

Studentenes evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for vurdering i praksis:

 • Deltakelse i all praksisopplæring inkludert forberedelse og etterarbeid
 • 90 % oppmøte i praksis
 • Delta på dialogseminar om observasjon av lærerrollen
 • Opprette praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonsfaglig utvikling
 • Forventningsnotat før praksis (400 ord)
 • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppen
 • Skriftlig midtveis egenvurdering
 • Skriftlig egenvurdering før vurderingssamtale

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen.

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.