vår 2019

LRU-3680 Prosjektoppgave - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i fagdidaktisk master i lærarutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Prosjektoppgåve er eit mindre FOU-prosjekt der studenten skal bruke eigen praksis.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentane ha følgjande læringsresultat:

 Studenten skal ha kunnskap om:

  • Korleis ein utviklar eit mindre utviklingsprosjekt( for eksempel eit aksjonslæringsprosjekt) basert på forskningslitteratur
  • Korleis ein gjennomfører eit prosjekt i eigen praksis
  • Etiske problemstillingar knytta til datainnsamling i eigen praksis

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • Formulere problemstillingar som er mulig å undersøke i eigen praksis
  • Metoder for å samle inn data generelt og i eigen praksis

 

Kompetanse

Studenten skal kunne:

  • Ta initaitiv til, gjennomføre og evaluere utviklingsprosjekt i eigen praksis

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

I starten vil ein få ein introduksjon til metode og bruke litt tid til å jobbe med problemstillingar. Etterpå blir det gruppearbeid med deling av erfaringar og rettleiing.

Emnet blir evaluert muntlig eller skriftleg minimum ein gong kvart tredje år.

Eksamen

Følgjande arbeidskrav må vere godkjent før ein kan framstille seg for eksamen:

  • Deltaking på gruppearbeid
  • 70 % oppmøte

 

Eksamen består av:

  • Innlevering av prosjektoppgåve på 4000-5000 ord. Den kan leverast individuelt eller i par.

Ved bedømming av eksamen nyttar ein karakterar etter ein skala frå A til E for bestått, og F for ikkje bestått, med A som beste karakter.

Ved karakteren F/ikkje bestått kan ein ta kontinuasjonseksamen i byrjinga av påfølgjande semester.

Timeplan

Pensum

Halvorsen, K. Å forske på samfunnet ¿ En innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Cappelen 2008.20-277 (258s)

Selvvalgt pensum ca 250 sider