vår 2019

LRU-3681 Grunnleggende ferdigheter - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet er eit obligatorisk emne i fagdidaktisk master i lærarutdanning. Ein kan ta emnet som enkeltemne.

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning.

Søknadskode: 9371

Innhold

Dei fem grunnleggjande ferdigheitene blir gjennomgått i lys av literacy-omgrepet og diskutert med to fokus. Det første fokuset er korleis ein kan utvikle ferdigheitene på tvers av fag. Det andre fokuset er korleis utvikling av ferdigheitene heng saman med kompetansemål i eige masterfag.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentane ha følgjande læringsresultat:

 

Kunnskap og forståing

Studenten skal ha avansert kunnskap om dei fem grunnleggjande ferdigheitene

 • munnlege ferdigheiter
 • å kunne skrive
 • å kunne lese
 • å kunne rekne
 • digitale ferdigheiter

Studenten skal forstå kva rolle dei fem grunnleggjande ferdigheitene har i ulike fag, på tvers av fag og spesielt i studenten sitt masterfag.

Studenten skal ha kunnskap om literacy-omgrepet og tenkinga bak innføringa av grunnleggjande ferdigheiter i LK06.

 

Ferdigheiter

Studenten skal kunne planleggje og gjennomføre undervisningsopplegg

 • der grunnleggjande ferdigheiter er sentrale for å nå kompetansemål i studenten sitt masterfag
 • som utviklar dei ulike grunnleggjande ferdigheitene på tvers av fag

 

Kompetanse

Studenten skal kunne

 • reflektere over rolla til dei grunnleggjande ferdigheitene i opplæringa
 • planleggje, gjennomføre og vurdere undervisning som over tid bygger elevane sin kompetanse i dei fem grunnleggjande ferdigheitene

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentane vil møte eit variert utval av undervisings- og læringsformer som individuelt arbeid, gruppearbeid og tverrfagleg samarbeid, samt bruk av eigen praksis for å prøve ut undervisningsopplegg.

Emnet blir evaluert munnleg og skriftleg minimum ein gong kvart tredje år.

Eksamen

Følgjande arbeidskrav må vere godkjent før ein kan framstille seg for eksamen:

 • praktisk utprøving i skolen mellom samlingar, med munnleg presentasjon av desse utprøvingane på samling
 • to obligatoriske refleksjonstekstar, kvar på om lag 1200 ord
 • 80 % deltaking på undervisning

 

Eksamen består av:

 • munnleg eksamen på 30 minutt, individuell eller i grupper på 2-3 studentar, med individuell vurdering.

Ved bedømming av eksamen nyttar ein karakterar etter ein skala frå A til E for bestått, og F for ikkje bestått, med A som beste karakter.

Ved karakteren F/ikkje bestått kan ein ta kontinuasjonseksamen i byrjinga avpåfølgjande semester.

Timeplan

Pensum

(Med forbehold om mindre endringer)

 

Kjell Lars Berge: litteratur til forelesninger 20.01.2017 Om grunnleggende ferdigheter

 

Berge, K.L. 2005. ¿Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve - ideologi og strategier¿. I: Det nye norskfaget. Fagbokforlaget: Bergen. 161-188.

Berge, K.L. 2007a. Grunnleggende om grunnleggende ferdigheter. I: H. Hølleland (red.) På vei mot Kunnskapsløftet. Cappelen Akademisk Forlag. 228-250.

Knain, E. 2001. Definition and Selection of Key Competencies in Norway. OECD.

Knain, E. 2005. ¿Definering og valg av kompetanser¿. I: Norsk pedagogisk tidsskrift. 1.2005. 125-134.

OECD. 2005. Definition and Selection of Key Competencies.

 

Om literacy

 

Berge, K.L. 2006. ¿Perspektiv på skriftkultur¿. I: Utfordringar for skriveopplæring og skriveforskning i dag. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2006. 57-76.

Goody, J. & I. Watt. 1962. ¿The consequences of literacy¿. I: Comparative Studies in Social History. 5 (1962-3), s. 304-45. Gjenopptrykt i J. Goody, 1968 (ed.). Literacy in traditional societies, s. 27-68. Cambridge UP: Cambridge.

Cole, M & J 2006. ¿Rethinking the Goody Myth¿. I: D. Olsson & M. Cole (eds) Technology, Literacy, and the Evolution of Society. Implications of the work of Jack Goody. 305-325.

Street. B. u.å. Autonomous and Ideological Models of Literacy: approaches from the New Literary Studies

Karlsson, A-M. 2006. En arbetsdag i skriftsamhället. Språkrådet: Stockholm.

 

Om Normprosjektet

 

Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Thygesen, Ragnar (2016). The Wheel of Writing: a model of the writing domain for the teaching and assessing of writing as a key competency. Curriculum Journal.  ISSN 0958-5176.  27(2), 172- 189. doi: 10.1080/09585176.2015.1129980

Berge, Kjell Lars; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Evensen, Lars Sigfred; Otnes, Hildegunn & Thygesen, Ragnar (2017). Introducing teachers to new semiotic tools for writing instruction and writing assessment: consequences for students¿ writing proficiency . Assessment in education : Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  24(3), s 1- 20 . 10.1080/0969594X.2017.1330251

Evensen, Lars Sigfred; Berge, Kjell Lars; Thygesen, Ragnar; Matre, Synnøve & Solheim, Randi (2016). Standards as a tool for teaching and assessing cross-curricular writing. Curriculum Journal.  ISSN 0958-5176.  27(2), 229- 245. doi: 10.1080/09585176.2015.1134338

Matre, S. & Solheim, R. (2015). Writing education and assessment in Norway: Towards shared understanding, shared language and shared responsibility. Contribution to a special issue Paradoxes and Negotiations in Scandinavian L1 Research in Languages, Literatures and Literacies, edited by Ellen Krogh and Sylvi Penne. L1-Educational Studies in Language and Literature, 15 , p. 1-33. https://l1.publication-archive.com/publication/1/1527

 

Marianne Ødegaard: litteratur til forelesninger 10.02.2017

 

Ødegaard, M., Haug, B.S., Mork, S.M., Sørvik G.O. (2016) På forskerføtter i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget Ødegaard, M., Haug, B.S., Mork, S.M. & Sørvik, G.O. (2014) Challenges and Support in an Integrated Inquiry and Literacy Teaching Model. International Journal of Science Education 36 (18) 2997-3020 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500693.2014.942719

Haug, B. S.; Ødegaard, M. (2014) From words to concepts: Focusing on word-knowledge when teaching for conceptual understanding within an inquiry-based setting. Research in Science Education  44 (5), pp 777-800 https://www.researchgate.net/publication/262954786_From_Words_to_Concepts_Focusing_on_Word_Knowledge_When_Teaching_for_Conceptual_Understanding_Within_an_Inquiry-Based_Science_Setting

 

Sørvik, Gard Ove, Blikstad-Balas, Marte & Ødegaard, Marianne (2015). "Do books like these have authors?" New roles for text and new demands on students in integrated science-literacy instruction. Science Education, Vol. 99, No. 1, pp. 39-69 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.21143/full

Sørvik, Gard Ove, and Sonja M. Mork. "Scientific literacy as social practice: Implications for reading and writing in science classrooms." Nordic Studies in Science Education 11.3 (2015): 268-281. https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/987/2259

Pearson, P. D., Moje, E., & Greenleaf, C. (2010). Literacy and science: Each in the service of the other. Science, 328, 459-463. http://science.sciencemag.org/content/328/5977/459

 

Norris, S. P., & Phillips, L. M. (2003). How literacy in its fundamental sense is central to scientific literacy. Science Education, 87(2), 224-240. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.10066/abstract

 

Eivind Moe: litteratur til forelesninger 10.02.2017 og 10.03.2017

 

Haakonsen, P. Å kunne lese i kunst og håndverk. Hentet 12. desember 2016 fra http://kunstkultursenteret.no/sites/k/kunstkultursenteret.no/files/4c72fcae9465317695bce548a06db980.pdf

Haakonsen, P. Å kunne regne i kunst og håndverk. Hentet 12. desember 2016 fra http://kunstkultursenteret.no/sites/k/kunstkultursenteret.no/files/8a3f2044c23bf5be24e1e7622b18218c.pdf

Haakonsen, P. Å kunne skrive i kunst og håndverk. Hentet 12. desember 2016 fra http://kunstkultursenteret.no/sites/k/kunstkultursenteret.no/files/7f6686cca473823ea20f952c01fdbe8a.pdf

Haakonsen, P. Digitale ferdighete i kunst og håndverk. Hentet 12. desember 2016 fra http://kunstkultursenteret.no/sites/k/kunstkultursenteret.no/files/abce800279fff0cbdba977c928b16093.pdf

Haakonsen, P. Å kunne uttrykke seg muntlig i kunst og håndverk. Hentet 12. desember 2016 fra http://kunstkultursenteret.no/sites/k/kunstkultursenteret.no/files/54560d895ac6a5db53f0eed72fd30f84.pdf

 

Løvland, A. (2010). Multimodalitet og multimodale tekster. Tidsskriftet viden om læsning (7) 1-5. Hentet fra http://www.videnomlaesning.dk/media/1607/anne-lovland.pdf

 

Moe, H.E, Praktisk bruk av grunnleggende ferdigheter i emballasjedesign for å oppnå kompetanse i kunst og håndverk. (Upublisert)

 

Moe, H.E. (2009). Emballasjedesign i Photoshop, Form, 4, 17-19. Hentet fra http://media.wix.com/ugd/75f35c_0c235e37f0d44d4abc0fec9ea53a3612.pdf

NOU 2015:8 Fremtidens skole: Kompetanser i fremtidens skole, Fornyelse av skolefagene. Kunnskapsdepartementet. Hentet fra http://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2015/06/NOU201520150008000DDDPDFS.pdf (s. 17-60)

 

Geir Botten: litteratur til forelesninger 21.04.2017

 

Alseth, B. 2009. Kompetanse og grunnleggende ferdigheter i matematikk. Artikkel 6 i Traavik, H., Hallås, O. og Ørvig, A. (red): Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Universitetsforlaget: Oslo. 104-128.

Alseth, B. 2012. Grunnleggende regneferdighet i LK06: To perspektiver. Kapittel 5 i Fauskanger, J., Mosvold, R. og Reikerås, E. (red): Å regne i alle fag. Universitetsforlaget: Oslo. 71-83.

Botten, G. 2016. Situert kunnskap ¿ situert læring. Kapittel 2.4 i Matematikk med mening ¿ mening for alle. Caspar forlag: Bergen. 31-33

Botten, G. 2016. Å være matematisk ¿ elevers kompetanse i matematikk. Kapittel 3 i Matematikk med mening ¿ mening for alle. Caspar forlag: Bergen. 57-65

Botten, G. 2016. Varierte og engasjerende arbeidsmåter i matematikk. Kapittel 7 i Matematikk med mening ¿ mening for alle. Caspar forlag: Bergen. 145-185

Jørgensen, K. O. og Goodchild, S. 2012. Utvikling av unge elevers relasjonelle forståelse i matematikk. Kapittel 7 i Fauskanger, J., Mosvold, R. og Reikerås, E. (red): Å regne i alle fag. Universitetsforlaget: Oslo. 21-31.

Kirfel, C. 2002. Kalendermatematikk. Kapittel 4 i Eksperimentering med matematikk 2. Caspar forlag: Bergen. 89-127

Nordbakke, M. 2014. Grunnleggende ferdigheter i matematikk. Kapittel 3 i Skovholt, K. (red) Innføring i grunnleggende ferdigheter ¿ praktisk arbeid på fagenes premisser. Cappelen Damm Akademisk. Oslo. 88-121

Reikerås, E. 2012. Ulike regnere og ulik typer regning. Kapittel 1 i Fauskanger, J., Mosvold, R. og Reikerås, E. (red): Å regne i alle fag. Universitetsforlaget: Oslo. 21-31.