vår 2019

PRO-2003 Prosessering av naturgass - 10 stp

Sist endret: 06.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert vårsemester

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 9391.

Innhold

Prosesseringsprinsipper

Historie, markeder, status og fremtid for naturgass. Sammensetning, klassifikasjon, produkter og spesifikasjoner. Gasstetthet, væske/gassfase og egenskaper til blandinger. Massebalanser og frihetsgrader.

Produksjon

Gassreservoarer, egenskaper og ytelse. Gassbrønner og brønnhoder. Hydratdannelse og hydratinhibitorer.

Transport

Gassrørledninger, komprimering og faseseparasjon. Offshore og onshore separasjon.

Prosesseringenheter

Behandling av sur gass «Gass Treating», tørking «Dehydration», fraksjonering «NGL Recovery» og andre prosesser f.eks. «Liquids Processing».

Gassprosesseringsanlegg

Anleggstyper, anleggsenheter og hjelpesystemer. Fakkel og ventilasjonssystemer. Design av LNG-anlegg.

Anbefalte forkunnskaper

PRO-1001 Prosessteknikk, PRO-1002 Teknisk termodynamikk

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Forstår hvordan sammensetningen påvirker egenskapene til naturgass
 • Har kunnskaper om gasstransport og produktspesifikasjoner for naturgass
 • Har kunnskaper om de viktigste prosesser som brukes for å oppnå ønskede gass-spesifikasjoner
 • Er kjent med gassbehandlingsterminologi
 • Er kjent med teknologien knyttet de viktigste prosessenhetene

Ferdigheter:

 • Kan beregne sentrale gassegenskaper
 • Kan sette opp massebalanser for de viktigste prosessenheter
 • Kan velge prosessenheter som trengs i et gassanlegg basert på matestrøm og produktspesifikasjoner
 • Kan konvertere mellom US og SI måleenheter
 • Kan tegne blokkflytdiagrammer

Generell kompetanse:

 • Har grunnleggende forståelse for prosessering av naturgass
 • Kan utføre ingeniørarbeid knyttet til design, utvikling og drift av gassprosesseringsanlegg

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

48t Forelesninger, 24 t øvinger/gruppeoppgaver, 6 innleveringsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav:

4 innleveringsoppgaver må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamensform:

5 timers skriftlig skoleeksamen

Karakterskala:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

Kalkulator. Teknisk formelsamling. Pro2003 formelsamling

Sensurordning:

Ekstern sensor kombinert med intern sensor.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 06.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PG423-2 Konstruksjon av prosessanlegg 2 10 stp

Pensum

A. J. Kidnay, Fundamentals of Natural Gas Processing, kapittel 1, 5-12, 14, 15, 18 og 20. Forelesningsnotater.