Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

RAD-2540 Bacheloroppgave - 15 stp

Sist endret: 03.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått alle forutgående eksamener og praksisstudier.

Innhold

Emnet omhandler vitenskapens betydning for kunnskapsutvikling innen radiografi. Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et faglig relevant tema innenfor rammen av radiografstudiets mål. Det kan dreie seg om å anvende eksisterende kunnskap på en ny måte eller utvikle ny kunnskap. Studenten skal gjennom anvendelse av aktuelle forskningsmetodiske fremgangsmåter innhente og behandle kunnskap om et faglig tema i tråd med kravene til en vitenskapelig undersøkelse.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • redegjøre for ulike vitenskapsteoretiske retninger
  •  vurdere forskningsetiske problemstillinger med vekt på informert samtykke, taushetsbelagte data og etiske konsekvenser
  •  begrunne og drøfte eget arbeid ut fra metodiske og forskningsetiske retningslinjer
  • begrunne valg av forskningsmetode ut fra vitenskapsteori
  • drøfte faglige spørsmål relatert til en vitenskapelig problemstilling
  • anvende gjeldende forskningsetiske retningslinjer
  • utføre og dokumentere et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en bacheloroppgave
  • anvende forskningsmetodiske fremgangsmåter for å innhente og behandle kunnskap om et faglig tema i tråd med kravene til en vitenskapelig undersøkelse
  • diskutere betydningen av forskning innenfor radiografifaget
  • bidra til innovasjon og nytenkning innen radiografifaget

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, seminar knyttet til oppgave.

Eksamen

Arbeidskrav: Skriftlig innlevering av prosjektbeskrivelse og ett framlegg.

Eksamen: Skriftlig oppgave over selvvalgt tema og individuell muntlig eksaminasjon. Varighet muntlig høring 30 min. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil 2 personer. Oppgaven må være bestått for å kunne gå opp til muntlig eksaminasjon. Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksaminasjon. Ved vurdering av oppgave og eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensdato

Oppgave innlevering 10.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret