vår 2019

RAD-2540 Bacheloroppgave - 15 stp

Sist endret: 18.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått alle forutgående eksamener og praksisstudier.

Innhold

Emnet omhandler vitenskapens betydning for kunnskapsutvikling innen radiografi. Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et faglig relevant tema innenfor rammen av radiografstudiets mål. Det kan dreie seg om å anvende eksisterende kunnskap på en ny måte eller utvikle ny kunnskap. Studenten skal gjennom anvendelse av aktuelle forskningsmetodiske fremgangsmåter innhente og behandle kunnskap om et faglig tema i tråd med kravene til en vitenskapelig undersøkelse.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • redegjøre for ulike vitenskapsteoretiske retninger
  •  vurdere forskningsetiske problemstillinger med vekt på informert samtykke, taushetsbelagte data og etiske konsekvenser
  •  begrunne og drøfte eget arbeid ut fra metodiske og forskningsetiske retningslinjer
  • begrunne valg av forskningsmetode ut fra vitenskapsteori
  • drøfte faglige spørsmål relatert til en vitenskapelig problemstilling
  • anvende gjeldende forskningsetiske retningslinjer
  • utføre og dokumentere et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en bacheloroppgave
  • anvende forskningsmetodiske fremgangsmåter for å innhente og behandle kunnskap om et faglig tema i tråd med kravene til en vitenskapelig undersøkelse
  • diskutere betydningen av forskning innenfor radiografifaget
  • bidra til innovasjon og nytenkning innen radiografifaget

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, seminar knyttet til oppgave.

Eksamen

Arbeidskrav: Skriftlig innlevering av prosjektbeskrivelse og ett framlegg.

Eksamen: Skriftlig oppgave over selvvalgt tema og individuell muntlig eksaminasjon. Varighet muntlig høring 30 min. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil 2 personer. Oppgaven må være bestått for å kunne gå opp til muntlig eksaminasjon. Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksaminasjon. Ved vurdering av oppgave og eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensdato

Oppgave innlevering 10.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Undervisning Vår 2019
Seminar uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Kurt Jonny Johansen
Gruppearbeid uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Kurt Jonny Johansen