Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

REL-2010 Bacheloroppgave - 10 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt og obligatorisk for studenter på bachelorprogram i religionsvitenskap og teologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene skal skrive en fordypningsoppgave innenfor et selvvalgt tema og problemstilling knyttet til religionsvitenskapelig forskningsfelt, som kan underbygge det temaområdet man planlegger å arbeide med i masteroppgaven.Temaformulering for oppgaven utarbeides i samråd med faglærer. 

Bachelorstudenter i teologi velger et teologisk emne.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

  • sentrale tema, problemstillinger og forskningstradisjoner innenfor et forskningsområde

Ferdigheter

Studenten kan:

  • søke, analysere og vurdere religionsvitenskapelig fagstoff på en selvstendig, saklig og kritisk måte
  • skrive en resonnerende tekst basert på teoretiske og metodiske perspektiver i faget
  • utforme en kritisk forståelse av fagstoffet muntlig

Kompetanse

Studenten kan

  • videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier i faget

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av 20 timer seminar. Aktiv deltagelse og fremlegg forutsettes på seminarene. 4 timer individuell veiledning pr. student.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Eksamen består av: En oppgave over valgfritt tema, som er i tilknytning til et individuelt tilpasset fordypningspensum på ca. 700 sider, hvorav minst en artikkel må drøfte metode.

Oppgavens tema godkjennes av veileder. Omfang: 12-14 sider (ca. 4000-5000 ord). Oppgaven skrives i løpet av semesteret under rettledning av veileder.

Veiledning: Studenten kan fremlegge oppgaven to ganger; en gang for problemstilling og litteraturliste, og en gang for innlevert tekst. I tillegg kan oppgaven legges frem på seminarene.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan

Pensum

Everett, Euris Larry & Inger Furseth. 2012. Masteroppgaven: hvordan begynne - og fullføre. Oslo: Universitetsforlaget. 2. utg. (187 s.)

[*I tillegg skal studentane sjølv, i samråd med rettleiar, velje ca. 800 sider pensumlitteratur som er tilpassa oppgåve dei skal skrive.]Kontakt

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no

SIV ELLEN KRAFT copy.jpg

Siv Ellen Kraft


Professor, religionshistoriker
Telefon: +4777644390 siv.ellen.kraft@uit.no