Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

SOA-1000 Hva er kultur? - 10 stp

Sist endret: 28.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi og tas vanligvis i første semester. Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Det tilbys kun undervisning og eksamen i vårsemester.

Opptakskrav

Emnet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk i tillegg til ferdigheter i det norske språk.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.

Innhold

Innføring i bruk av kulturbegrepet.

Emnet gir en innføring i den antropologiske bruken av kulturbegrepet. Det gir eksempler på hvordan kulturbegrepet brukes til å synliggjøre kontraster og sammenhenger i tankemønstre og atferdsformer blant mennesker. Emnet gir også en oversikt over ulike kulturteorier og deres plass i faghistorien, samt et innblikk i den moderne diskusjonen omkring begrepets egnethet som faglig nøkkelbegrep og bruken av kulturbegrepet i dagligspråket.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

  • ha grunnleggende kunnskap om og forståelse av ulike bruk av kulturbegrepet
  • ha kjennskap til kulturbegrepets historie
  • ha kjennskap til rollen kulturbegrepet har spilt som analytisk redskap i antropologien

Ferdigheter

Studenten skal:

  • kunne skille mellom forskjellige perspektiver på kultur
  • kunne reflektere faglig omkring kulturbegrepet og anvende dette kritisk

Kompetanse

Studenten skal:

  • kunne kommunisere med andre om emnets tema og formidle sentrale ideer, teorier og problemstillinger om begrepet kultur
  • kunne videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse om kulturbegrepet gjennom videre studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk rettes til instituttet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Det settes opp 10 dobbeltimer med forelesninger og ca 5 dobbelttimer med seminarer.

Eksamen

Arbeidskav: Obligatorisk deltakelse på minimum 3 seminar.

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen:

Eksamen består av en 6-timers skoleeksamen. Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått. Ingen hjelpemidler er tillatt på skriftlig skoleeksamen. Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

Kontinueringseksamen:

Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 13.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum
Titler merket med * trykkes i kopisamling som er til salgs i Akademisk kvarter.

Grunnbok

 

Schackt, Jon. 2009. Kulturteori: Innføring i et flerfaglig felt. Bergen: Fagbokforlaget. 164 s.


Monografi

Engebrigtsen, Ada Ingrid, og Øyvind Fuglerud. 2009. Kultur og generasjon: Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. 161 s.

 

Artikler

Barth, Fredrik. [1989] 1994. Analysen av kultur i komplekse samfunn. I Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget. Opprinnelig publisert i Ethnos 54 (3-4). 22 s.

 

*Berentzen, Sigurd. 1989. Barns kultur: egenprodusert eller voksenprodusert. I På norsk grunn: Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske, O. Brox & M. Gullestad (red.). Oslo: Ad Notam. 10 s.

 

*Berge, Gunnvor. 1993. Om kjønn og ærbarhet blant tuareger og antropologer. Midtøsten Forum 2:15-24. 10 s.

 

*Bohannan, Laura. 1966. Shakespeare in the bush. Natural History 75:6-11. 6 s.

 

*Bonner, John Tyler. 1980. The evolution of culture. I The evolution of culture in animals. Princeton, N.J.: Princeton University Press. s. 163-98. 36 s.

 

*Eriksen, Thomas Hylland. 2007. Mangfold versus forskjellighet. I Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning, Ø. Fuglerud & T. H. Eriksen (red.). Oslo: Pax. s. 111-30. 19 s.

 

*Geertz, Clifford. [1972] 1973. Deep play: Notes on the Balinese cockfight. In The interpretation of cultures: Selected essays by Clifford Geertz. New York: Basic Books. Opprinnelig publisert i Daedalus 101:1-37. 42 s.

 

*Goody, Jack, and Ian Watt. 1968. The consequences of literacy. I Literacy in traditional societies, J. Goody (red.). Cambridge: Cambridge University Press. s. 27-68. 42 s.

 

*Gullestad, Marianne. 1989. Hjemmet som moderne folkekultur. I Kultur og hverdagsliv. Oslo: 1989. s. 49-66. 17 s.

 

*Harris, Marvin. 1974. Pig lovers and pig haters. I Cows, pigs, wars and witches: The riddles of culture. New York: Random House. 22 s.

 

*Harrison, Simon. 1999. Cultural boundaries. Anthropology Today 15 (5):10-13. 4 s.

 

*Ortner, Sherry. 1973. On key symbols. American Anthropologist 75 (5):1338-46. 8 s.

 

*Larsen, Tord. 1979. Er alle stygge andunger egentlig svaner? Tanker om antropologenes moralske sakkyndighet. Antropolognytt 1 (2):3-16. 14 s.

 

*Lee, Richard B. 1993. Eating Christmas in the Kalahari. I The Dobe Ju/'hoansi. Forth Worth: Harcourt Brace. s. 183-88. 6 s.

 

*Long Litt Woon. 1992. Om kulturpendling og kulturpendlere. In Fellesskap til besvær: Om nyere innvandring til Norge, Long Litt Woon (red.). Oslo: Universitetsforlaget. 12 s.

 

*Longva, Anh Nga. 2003. Nordmenn, høflighet og kunsten å omgås fremmede. Norsk Antropologisk Tidsskrift 14 (1):16-26. 10 s.

 

*Sinding-Larsen, Henrik. 1992. Eksternalisering. Norsk Antropologisk Tidsskrift 3 (1):67-78. 11 s.

 

*Talle, Aud. 2001. ¿But it is mutilation¿: Antropologi og vanskelige temaer. Norsk Antropologisk Tidsskrift 12 (1-2):25-33. 8 s.

 

*White, Leslie A. 1940. The symbol: The origin and basis of human behavior. Philosophy of Science 7 (4):451-63. 13 s.

 

*Wikan, Unni. 1995. Kulturfundamentalismen: En trussel mot frihet og menneskeverd. Samtiden 105 (5):21-33. 12 s.

 

Antall sider: 649

-------

 

Bøker som må kjøpes (eller lånes):

Schackt, Jon. 2009. Kulturteori: Innføring i et flerfaglig felt. Bergen: Fagbokforlaget.

 

SOA-1000, Hva er kultur? (Kopisamling, Vår 2016), Universitetet i Tromsø.

 

Engebrigtsen, Ada Ingrid, og Øyvind Fuglerud. 2009. Kultur og generasjon: Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge. Oslo: Universitetsforlaget.


Barth, Fredrik 1994. Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget.Kontakt
Rune Karlsen

Karlsen, Rune


Førstekonsulent
Telefon: +4777620969 rune.karlsen@uit.no