vår 2019

SOA-1003 Kommunikasjon og mening - 10 stp

Sist endret: 23.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens andre semester. Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

 

Undervisning og eksamen tilbys kun i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

 

Anbefalte forkunnskaper: SOA-1001 "Innføring i sosialantropologi" eller tilsvarende. Emnet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk i tillegg til ferdigheter i det norske språk.

Innhold

Emnet gir en innføring i hvordan språk, kulturer og representasjonsformer utvikles og uttrykkes i sosialt liv. Eksempler på verdenssyn, kosmologi og religion blir analysert i sammenheng med handlingsstrategier og rituelle uttrykksformer. Emnet er sentralt i faget antropologi.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

  • kunnskap om antropologiske tilnærminger til kommunikasjon mellom mennesker med fokus på kognisjon, kategorisering og symbolanvendelse

 

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

  • anvende fagterminologi fra studier av kommunikasjon, mening og ritualer.
  • reflektere over tema og være kritisk i lesing av antropologisk litteratur
  • samarbeide med andre om faglige problemstillinger og tematikker
  • skrive en resonerende tekst
  • kunne diskutere begreper og teorier i analyser av gitte sosiale og kulturelle uttrykksformer

 

Kompetanse:

Studentene skal ha:

  • et komparativt perspektiv på kulturelle praksiser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er på norsk. Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Instituttet.

Undervisning

Undervisningen består av totalt 10 dobbeltimer, hvorav 7 - 8 dobbeltimer er forelesninger, og 2 - 3 dobbeltimer er seminarer.

Eksamen

Karaktergivende eksamen er individuell og består av en hjemmeeksamen med oppgitt tema på ca. 3500 ord (ca. 10 sider) og skrives over én uke.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

 

Kontinuasjonseksamen:

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 20.05.2019 innlevering 27.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

SOA-1003 V-19 PENSUM: 782 sider

 

BØKER

Goffman, Erving 1981 [1963]: STIGMA. Notes on the management of spoiled identity. Penguin Books, ISBN0140124756, 173 s

Berkaak, Odd Are & Frønes, Ivar 2010 [2005]: Tegn, tekst og samfunn. Abstrakt forlag, Oslo, ISBN8279351485, 165 s


Miller, Daniel 2010: Stuff. Cambridge: Polity Press, ISBN9780745644240, 164 s

 

KOMPENDIUM (ARTIKLER)

 

TEGN, KODER, KOMMUNIKASJON

Briggs, Jean 1997: "From Trait to Emblem and Back: Living and Representing Culture in Everday Inuit Life". Arctic Anthropology 34 (1): 227-235, 8 s

 

Gullestad, Marianne (cop.) 1989, «Hjemmet som en moderne folkekultur». I Gullestad, M.: Kultur og hverdagsliv. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN8200027821, 49-66, 18 s

Heradstveit, Daniel & Bjørgo, Tore (red.) 2000 [1987]: Politisk kommunikasjon. Oslo: TANO. ISSN:1901-9726, kap. 2 og 6, 21-39 og 89-97, 26 s

 

Kohn, Tamara 2001: "Don¿t talk - blend. Ideas about body and communication in aikido practice". In Henry Watson (ed.): An Anthropology of Indirect Communication. ASA Monographs 37, Routledge, London & New York. ISBN0415247454, 29-44, 15 s

 

Saugestad, Sidsel 1972: "The Two Sides of the House". In Cohen, A (ed.): Belonging. Identity and Social Organization in British Rural Cultures. Manchester University Press, ISBN 0-7190-0859-x, 45-78, 33 s


Ramstad, Jorun Bræck 2012: ¿Once Were Warriors - a model that matters and a mirror of concerns¿. Nordlit, Nr. 30, 87-109, 22 s 


KULTUR OG MENING

Broch, Harald Beyer 2006: «Magi, tro og praksis på vågehvalfangst I Nordsjøen». Norsk antropologisk tidsskrift, vol. 17, nr. 2, 13 s

 

Hoëm, Ingjerd 2001: «¿Jeg kan ikke få sagt hvor mye du betyr for meg!¿ Om språk og antropologi». Norsk antropologisk tidsskrift, vol. 12, nr. 1-2, 51-59, 9 s

Pink, Sarah 2001: "Sunglasses, suitcases and other symbols. Intentionality, creativity and indirect communication in festive and everyday performance". In Watson, Henry (ed.): An Anthropology of Indirect Communication. ASA Monographs 37, Routledge, London & New York. 101-114, 14 s
 

Rogstad, Jon & Midtbøen, Arnfinn Haagensen 2010: «Den utdannede, den etterlatte og den drepte: Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering». Sosiologisk tidsskrift, vol. 18, 32-52, 20 s

 

Weiner, Annette B. 1985: ¿Inalienable Wealth¿. American Ethnologist. Vol. 12, no. 2, 210-227, 17 s


SYMBOLER OG RITUELL PRAKSIS

Geertz, Clifford 1973: "Ritual and Social Change: A Javanese Example" In Interpretation of cultures. Basic Books, Inc. ISBN0465097197. 142-169, 28 s

Krogstad, Anne 1986: "Pønkere og symbolendring. Fra ekstern provokasjon til intern moralisme". Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 6, 499-527, 28 s

Turner, Victor 1970: "Betwixt and Between. The liminal Period in Rites de Passage". I Eriksen, T.H. (red.) 1996: Sosialantropologiske grunntekster. Ad Notam, Gyldendal, Oslo. ISBN8241706677. 15 s

Worsley, Peter 1995: "Millenarian Movements in Melanesia". Journal of the Rhodes-Livingston Institute, Vol. 21, 18-31, 14 s