Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

SOA-2003 Kunnskapsproduksjon og metode - 15 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologiog tas vanligvis i studentens sjette og siste semester i kombinasjon med SOA-2004. Andre studieprogramstudenter kan søke instituttet om studieplass innen 10. desember.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i vårsemesteret.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav: SOA-1000 Hva er kultur? og SOA-1001 Innføring i sosialantropologi eller tilsvarende.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SOA-1000 Hva er kultur?, SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi

Innhold

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i et antropologisk feltarbeid. Det teoretiske grunnlag for antropologisk kunnskapsproduksjon skal gjennomgås, og studentene skal under veiledning utføre et minifeltarbeid og skrive en rapport. Følgende tema i tilknytning til feltarbeid skal drøftes:

  • Overgangen fra observasjon til data
  • Ulike teknikker for datainnsamling
  • Bruk av data og sekundærkilder i analysen
  • Feltarbeiderrollen, og personlige og etiske utfordringer.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal:

  • ha grunnleggende kunnskap om metodiske tilnærminger i sosialantropologi, inklusivt forskningsetikk

Ferdigheter:

Studenten skal:

  • kunne planlegge og gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  •  kunne anvende sine faglige kunnskaper og reflektere over egen faglig praksis i et feltarbeid
  • være fortrolig med debatter om feltarbeid i egen og fremmede kulturer

Kompetanse:

Studenten skal:

  • kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og erfaringer fra eget fag- og praksisfelt
  • kunne planlegge og utvikle feltarbeider av avgrenset omfang og faglig kompleksitet beherske skriftlige framstillinger av et selvstendig prosjektarbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av ca. åtte dobbelttimer med forelesninger og tre daglange fagsamlinger ledet av faglærer.

Undervisningsopplegget forutsetter egeninnsats fra studentenes side i form av framlegging av prosjektskisser, rapportering fra minifeltarbeid og diskusjoner om eget og medstudenters prosjekter.

Fagsamlingene er særlig innrettet mot studentenes individuelle forskningsprosjekter, der faglige innsikter relateres til individuelle minifeltarbeid og komparative utfordringer.

Emnets prosessorienterte læringsprofil fordrer obligatorisk oppmøte på tre samlinger i tillegg til individuell godkjenning og veiledning av studentens individuelle emneprosjekt (se arbeidskrav).

Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk oppmøte på emnets 3 samlinger. For å kunne fremstille seg til eksamen, må studenten dessuten ha innlevert og fått godkjent sin prosjektskisse. Det gis obligatorisk muntlig tilbakemelding på prosjektskissen. Videre må studenten ha gjennomført minifeltarbeidet.

Eksamen:

Selvvalgt hjemmeeksamen, basert på minifeltarbeidet. Hjemmeeksamen skal være på 4000 - 5000 ord (ca 15 sider). Vurderes som bestått/ikke bestått. Ved "ikke bestått" får studenten automatisk en skriftlig begrunnelse.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 13.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SOA-2001 Sosialantropologisk kunnskapsproduksjon og metode 10 stp
SOA-2005 Sosialantropologiske metodeforståelser 5 stp

Pensum

PENSUM VÅREN 2019

Artikler merket # har vært obligatorisk pensum på andre emner tidligere.

Artikler merket * er trykt i kompendier

Øvrige artikler hentes fra bøker eller nett.

Bøker/monografi

Rabinow, Paul 1977: Reflections on Fieldwork in Morocco. Berkeley & London: University of California Press, 167 s

Angrosino, Michael V. 2007: Doing Cultural Anthropology. Illinois: Waveland Press, Inc., 186 sider

Madden, Raymond 2010: Being Ethnographic. A Guide to the Theory and Practice of Ethnography. London: SAGE Publications, 190 sider

Grunnlagstematikk

Barth, Fredrik 1994: "For en større naturalisme i begrepsfesting av samfunn." I Barth, F. Manifestasjon og prosess, Oslo: Universitetsforlaget, 15 s

* Geertz, Clifford 1983: "From the Native’s Point of View": On the Nature of Anthropological Understanding". In Local Knowledge. Further Essays in Interpretative Anthropology. New York: Basic Books, Inc., Publishers, 15 s

* Hau`ofa, Epeli 1982: "Anthropology at Home: A South Pacific Islands Experience". In Fahim, Hussein (ed.) Indigenous Anthropology in Non-Western Countries. Durham: Carolina Academic Press, 10 s

*Hendry, Joy 1992: “The paradoxes of friendship in the field. Analysis of a long-term Anglo-Japanese relationship”. In Okeley, J. & Callaway, H. (ed.) Anthropology and Autobiography. ASA monographs 29, London & New York: Routledge, 12 s

* Larsen, Tord 1998: "Om å tenke forskjeller". I Fermann, G. og Knudsen, T.L. (red.): Virkelighet og vitenskap. Perspektiver på kultur, samfunn, natur og teknologi. Oslo: Ad notam Gyldendal, 43 s

* Nugent, Stephen 2003: "The Yanomami: anthropological discourse and ethics". In Caplan, Pat (ed.): The Ethics of anthropology: debates and dilemmas. London & New York: Routledge, 19 s

* Shore, Chris 1999: "Fictions of Fieldwork: Depicting the ‘Self’ in Ethnographic Writing (Italy)" In Watson, C.W. (ed.): being there. Fieldwork in Anthropology. London: Pluto press, 24 s

*Sluka, Jeffrey A. & Robben, Antonius C.G. 2007: “Fieldwork in Cultural Anthropology: An Introduction”. In Robben, A.C.G. & Sluka, J.A. (eds.): Ethnographic Fieldwork. An Anthropological Reader. Oxford: Blackwell Publishing, 33 s

* Strang, Veronica 2003: "An appropriate question? The propriety of anthropological analysis in the Australian political arena". In Caplan, Pat (ed.): The Ethics of anthropology: debates and dilemmas. London & New York: Routledge, 23 s

* Vike, Halvard 2001: "Anonymitet og offentlighet". Norsk Antropologisk Tidsskrift. Oslo: Universitetsforlaget, nr.1-2, vol.12, 9 s

* Wax, Murray L. 1980: "Paradoxes of ‘Consent’ to the Practice of Fieldwork". Social Problems, vol. 27, no 3, 11 s

Øye, Christine & Bjelland, Anne Karen 2012: «Deltagende observasjon i fare? En vurdering av noen forskningsetiske retningslinjer og godkjenningsprosedyrer». Norsk antropologisk tidsskrift, nr. 2, vol. 23, Oslo: Universitetsforlaget, 143-157, 14 sider

Aase, Tor Halfdan & Fossåskaret, Erik 2007: «Semiotikk for samfunnsvitere». Kap. 6 og 7 i Skapte virkeligheter. Kvalitativt orientert forskning. Oslo: Universitetsforlaget, 142-195, 53 s

Forskningsprosessen

*Bernard, H. Russell 2011: «Participant Observation». Kap 12. In Bernard, H.R.: Research Methods in Anthropology. Qualitative and Quantitative Approaches. New York: Alta Mira Press 34 s

# * Briggs, Jean 1970: "Kapluna Daughter". In Golde, Peggy (ed.): Women in the Field. Anthropological Experiences. Chicago: Aldine Publishing Company, 20 s

* Engebrigtsen, Ada 2002: "Kraftfeltet mellom barken og veden. Feltarbeid som intervensjon". Norsk Antropologisk Tidsskrift, nr.4, vol 13. Oslo: Universitetsforlaget, 11 s

* Hastrup, Kirsten 1995: "The symbolic violence", kap. 7. In A passage to anthropology. Between experience and theory. London & New York: Routledge, 22 sider

Henley, Paul 2004: Putting film to work. Observational cinema as practical ethnography. I Pink, S., Kurti, L. & Afonso, A. (eds): Working Images: Visual research and representation in ethnography. Routledge, s.109-30, 21 s

* Kaarhus, Randi 1999: "Intervjuer i samfunnsvitenskapene. Bidrag til en videre metodologisk ressurs". Tidsskrift for samfunnsforskning, nr 1/99:33-61, 26 s

* Lund, Sarah 2002: "Å bestige Andesfjellene: Fem-og-tjue års klatring mot en 'opplyst’ utsikt". Norsk Antropologisk Tidsskrift, nr.4, vol.13. Oslo: Universitetsforlaget, 7 s

*Morgan, David L. 1996: «Focus Groups». Annual Review of Sociology, Vol.22, 129-152, 23 s

* Müller, Hanne 1996: "Veier inn til den ‘tause kunnskapen’". Norsk Antropologisk Tidsskrift, nr.3, vol. 7. Oslo: Universitetsforlaget, 8 s

# Ramstad, Jorun Bræck 2003: «’Maori are different, but we are similar for particular reasons’: Dynamics of belonging in social practice». In Hoëm. I. og Roalkvam, S. (eds): Oceanic socialities and cultural forms. Ethnographies of experience. New York & Oxford: Berghahn Books, 21 s

Rudie, Ingrid 1997: "Feltarbeidet som møteplass". I Fossåskaret, E., Fuglestad, O.L. og Aase, T.H. (red.): Metodisk Feltarbeid: Produksjon og Tolkning av Kvalitative data. Oslo: Universitetsforlaget, 20 s

* Sanjek, Richard 1990: "On Ethnographic validity". In Sanjek, R. (ed.): Fieldnotes. The Makings of Anthropology. Ithaca and London: Cornell University Press, 33 s

# Saugestad, Sidsel 1997: "Fortolkningens forløp. Om feltarbeid og fortolkning av differensiering i samfunn". I Fossåskaret, E., Fuglestad, O.L. og Aase, T.H. (red.): Metodisk Feltarbeid: Produksjon og Tolkning av Kvalitative Data. Oslo: Universitetsforlaget, 17 s

* van Velsen, J. 1979: "The extended-case method in situational analysis". In Epstein, A.L. (ed.): The Craft of Social Anthropology. London: Tavistock, 21 s

Totalt 1095 sider

 

UTFYLLENDE LITTERATURFORSLAG FOR FELTRELEVANTE TEMATIKKER

Atkinson, Paul 1990: "Narrative and the Representation of Social Action". Chap 6. In The Ethnographic Imagination: Textual Constructions of Reality. London & New York: Routledge

Bernard, H. Russel 1994: "Methods Belong to All of Us." In Borofsky, R. (ed.): Assessing Cultural Anthropology. McGraw-Hill, Inc, 10 s

* Clifford, James 1990: "Notes on (Field)notes." In Sanjek, Roger (ed.) Fieldnotes. The Makings of Anthropology. Ithaca and London: Cornell University Press, 24 s

Cohen, Anthony 1992: "Self-conscious anthropology". In Okely, J. og Callaway, H. (ed.): Anthropology & Autobiography. ASA Monographs 29, London: Routledge, 20 s

Emerson, Robert, Rachel Fretz & Shaw, Linda 1995: Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago: University of Chicago Press, kap. 2,3,5 og 7, 118 s

Fossåskaret, E., Fuglestad, O.L. og Aase, T.H. (red.) 1997: Metodisk Feltarbeid: Produksjon og Tolkning av Kvalitative Data. Oslo: Universitetsforlaget

Hastrup, Kirsten 1992: Det antropologiske prosjekt om forbløffelse. København : Gyldendalske

Boghandel, 71 s

 

Hendry, Joy 1992: "The paradox of friendship in the field: analysis of a long-term Anglo-Japanese relationship". In Okeley, J. & Callaway, H. (ed.): Anthropology and Autobiography. ASA monographs 29, London & New York: Routledge, 12 s

# * Johansen, Anders 1981: "Feltarbeid i sosialantropologien: Fra observasjon til data". Antropolognytt nr. 2, 23 s

Kirschener, Suzanne R. 1987: "’Then What Have I to do With Thee?’ On Identity, Fieldwork and Ethnographic Knowledge”. Cultural Anthropology, Vol. 2(2), pp.211-234, 21 s

MacDougall, David 1998: "Transcultural cinema." Kap. 13. In Transcultural Cinema. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 34 s

Marcus, George F. 1998: "Ethnography in/of the World System". In Ethnography through Thick and Thin. Princeton, N.J.: Princeton University Press,

Nielsen, Finn Sivert 1996: Nærmere kommer du ikke… Oslo: Fagbokforlaget, 323 s

*Pink, Sarah 2011: “Digital Visual Anthropology: Potentials and Challenges”. In Banks, M. & Ruby, J. (eds.): Made to Be Seen. Perspectives on the History of Visual Anthropology. Chicago & London: The University of Chicago Press, 25 s

Rapport, Nigel 1997: "Edifying anthropology. Culture as conversation; representation as conversation". In James, A., Hockey, J. and Dawson, A. (ed.): After Writing Culture. Epistemology and Praxis in Contemporary Anthropology. London & New York Routledge, 17 s

* Rudie, Ingrid 2001: "Om kohorter og kulturelle generasjoner: noen refleksjoner om livsløpsanalyse som heuristisk redskap". Norsk Antropologisk Tidsskrift nr.1-2, vol. 12. Oslo: Universitetsforlaget 9 s

Spradley, James P. 1979: “The developmental research sequence”. Part II. In The Ethnographic Interview. New York: Holt, Rinehart & Winston, 180 s

Spradley, James P. 1998: Participant Observation. New York: Holt, Rinehart and Winston, 172 s

Wadel, Cato 1991: Feltarbeid i egen kultur. Flekkefjord: SEEK A/S, 201 s

Aase, Tor H. 1997: "En status som passer for meg? Deltagende observasjon i Pakistan". I Fossåskaret, E., Fuglestad, O.L. og Aase, T.H. (ed.): Metodisk Feltarbeid. Produksjon og tolkning av kvalitative data. Oslo: Universitetsforlaget, 43 sKontakt
Rune Karlsen

Karlsen, Rune


Førstekonsulent
Telefon: +4777620969 rune.karlsen@uit.no