Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

SOA-2004 Sosial identitet, struktur og prosess - 15 stp

Sist endret: 13.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens sjette og siste semester i kombinasjon med SOA-2003.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i vårsemesteret.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav: SOA-1000 Hva er kultur? og SOA-1001 Innføring i sosialantropologi eller tilsvarende.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SOA-1000 Hva er kultur?, SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi

Innhold

Emnet skal gi studentene en dypere innsikt i sosialantropologiske grunnlagsproblemer i forståelse av sosialt liv i et krysskulturelt perspektiv. Det vil derfor representere en videreføring og fordypning av de teoretiske hovedretninger som ble introdusert i innføringskurset. Kurset tar sikte på å syntetisere innsikter fra innføringen og de valgfri tematiske kursene som inngår i en bachelorgrad.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

  • kjenne til sentrale perspektiver på utformingen av sosiale identiteter
  • ha gode kunnskaper om ulike typer sosiale grupper og teorier som finnes om disse
  • kjenne til og forstå sentrale modeller for samfunnsliv og sosial endring i et krysskulturelt perspektiv

Ferdigheter

Studenten skal:

  • kunne beskrive og analysere samfunnsliv og sosiale prosesser på et teoretisk nivå

Kompetanse

Studenten skal:

  • kunne forstå og formidle sentrale sosialantropologiske perspektiver på samfunnsliv og sosiale prosesser i et krysskulturelt perspektiv.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av ca. 15 dobbelttimer forelesninger og ca 5 dobbelttimer med seminarer.

Forelesningene skal gi studentene et grunnlag i emnets innhold, mens seminarene skal øke studentenes evne til å analysere og formidle faglige perspektiver.

Eksamen

Arbeidskrav:

Et essay på ca. 1800 ord (ca. 5 sider) skrives over én uke og leveres til nærmere oppgitt frist.

Normalt skal essayet kontrastere ulike teoretiske perspektiver på studiet av et oppgitt tema. Vurderes som godkjent/ikke godkjent etter obligatorisk muntlig tilbakemelding.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeeksamen på ca. 5000 ord (ca.15 sider) som skrives over et oppgitt tema over to uker - og muntlig eksamen. Endelig karakter settes på bakgrunn av en samlet vurdering av skriftlig og muntlig eksamen.

Karakterer fra A - E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

Kontinuasjonseksamen:

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 14.05.2019 innlevering 29.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SOA-2002 Identitet, struktur og prosess 15 stp

Pensum

Bøker som må anskaffes:

Følgende bøker må anskaffes:

- Fredrik Barth. 1994. Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget.

- Kopisamling SOA-2004, Sosial identitet, struktur og prosess. Vår 2016.

- Bourdieu, Pierre (2000): Den maskuline dominans. Pax forlag.

- Bourdieu, Pierre (1979): Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften, s.9-130.

Oslo. 121 s.

Artikler merket * er trykket i Kopisamling SOA-2004, Vår 2015 (fås kjøpt i Akademisk kvarter ved studiestart).

 

Pensum

BØKER/MONOGRAFIER

Bourdieu, Pierre (2000): Den maskuline dominans. Pax forlag.

 

Bourdieu, Pierre (1979): Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften, s.9-130. Oslo. 121 s.

 

ARTIKLER

Person og samfunn

*Geertz, Clifford. [1966] 1973. Person, time and conduct in Bali. In The interpretation of cultures: Selected essays by Clifford Geertz. New York: Basic Books. 360-411. 51. s.

 

*Goffman, Erving. 1967. The Nature of deference and demeanor, i Interaction Ritual. Essays on Face-to-Face Behaviour, s. 47 - 95. Penguin. 49 s.

 

Graeber, David 2001: Marcel Mauss revisited. In The false coin of our dreams. Toward an anthropological theory of culture. New York: Palgrave. Kap. 6. S. 151 – 228. 77 sider. ISBN 0312-24044-9. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=151644&site=ehost-live

 

*LiPuma, Edward. 1998. Modernity and forms of personhood in Melanesia, I Lambek, M. and A. Strathern (eds.), Bodies and persons: Comparative Perspectives from Africa and Melanesia, s.53-79. Cambridge: Cambridge University Press. 27 s.

 

*Rosaldo, Michelle. 1984: Toward an anthropology of self and feeling, i R. A. Schweder, R.A. og R.A. LeVine (eds.), Culture Theory: Essays on Mind, Self, and Emotions, s.137-158. Cambridge: Cambridge University Press. 15 s.

 

Jenkins, Richard. [1996] 2014: Understanding identification, kapittel 4 I Jenkins, Social identity. 4. utgave, Key Ideas. S. 39– 50 London: Routledge. 12 sider.

 

Lagdeling

*Barth, Fredrik. 1960. The system of social stratification in Swat, North Pakistan. I E.R. Leach (red.), Aspects of caste in South India, Ceylon and North-West Pakistan. Cambridge: Cambridge University Press. 113-46. 33 s.

 

*Beteille, André. 1990. Race, Caste and Gender. Man. 25: 489-504. 15 s.

 

*Dumont, Louis. 1967. Caste: A phenomenon of social structure or an aspect of Indian culture. I A. d. Reuck and J. Knight (red.). Caste and race: Comparative approaches. London: J. and A. Churchill. 28-38. 11 s.

 

*Lévi-Strauss, Claude. 1963. The bear and the barber. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 93 (1):1-11. 11s.

 

*Ortner, Sherry B. 1998. Identities: The hidden life of class. Journal of Anthropological Research 54 (1):1-17. 14 s.

 

Etnisitet og nasjonalisme

*Barth, Fredrik. 1969. Introduction. I F. Barth (red.). Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference, Oslo: Universitetsforlaget. 29 s.

 

Barth, Fredrik. 1994. Nye og evige temaer i studiet av etnisitet. I Barth, F., Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget. 19 s.

 

*Geertz, Clifford. 1994. Primordial and civil ties. I J. Hutchinson and A. Smith (red.), Nationalism, Oxford: Oxford University Press. 29-34. 5 s.

 

*Gullestad, Marianne. 2002. Invisible fences: Egalitarianism, nationalism and racism. Journal of the Royal Anthropological Institute 8 (1):45-63. 16 s.

 

*Fardon, Richard. 1987. ‘African ethnogenesis’: Limits to the comparability of ethnic phenomena, i L. Holy, L. (red.), Comparative Anthropology. Oxford: Basil Blackwell. 20 s.

 

*Haaland, Gunnar. 1969. Economic determinants in ethnic processes. In Ethnic groups and boudaries, red. F. Barth. Oslo: Universitetsforlaget. 58-73. 15 s.

 

*Saugestad, Sidsel. (2001): Dette besværlige urfolksbegrepet. Norsk Antropologisk Tidsskrift 12 (1-2):34-41. 7 s.

 

*Østerud, Øyvind. 1990. Norge i våre hjerter: Internasjonaliseringen og det nasjonale. Tidsskrift for Samfunnsforskning 31:211-25. 14 s.

 

Tilhørighet i tid og rom

*Appadurai, Arjun. 1995. The production of locality, I R. Fardon (red.): Counterworks. Managing the Diversity of Knowledge. London: Routledge. 20 s.

 

*Bjerkli, Bjørn. 1995. Identitet og stedstilknytning - om kulturarrangementer som identitetsmessig uttrykk, I G. Arnestad (red.): Kultur- og regionalutvikling. Oslo: Tano. 18 s.

 

*Rudie, Ingrid. 1995. Livsløp som dimensjon i kulturell reproduksjon. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 1: 53 - 69. 17 s.

 

*Thuen, Trond. 2003. Stedets identitet, I T. Thuen. (red): Sted og tilhørighet. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 18 s.

 

Makt og politikk

 

*Duijzings, Ger. 2000. Introduction, Religion and the politics of identity in Kosovo. London: Hurst. 36 s.

 

*Friedman, Jonathan. [1992] 1994. History and the politics of identity. I Cultural identity and global process. London: Sage. 117-46. 28 s.

 

Taylor, Charles 1994: The Politics of Recognition. I Amy Gutman ed. Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition. Princeton: Princeton University Press. 20 s.

 

*Wolf, Eric R. [1990] 1994. Facing power: Old insights, new questions. I R. Borofsky (red.) Assessing cultural anthropology. New York: McGraw-Hill. 218-28. 10 s.

 

Struktur og prosess

Barth, Fredrik [1966] 1994. Modeller av sosial organisasjon", i F. Barth (red.): Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget. 14 s.

 

*Barth, Fredrik. 1966. Processes of integration in culture, i Models of social organization. Royal Anthropological Institute of Great Britain & Ireland, Occasional Paper no. 23: 12-21. 10 s.

 

*Bloch, Maurice. 1977. The past and the present in the present. Man (N.S.) 12 (2):278-91. 13 s.

 

*Godelier, Maurice 1978. Infrastructures, societies and history. I Current Anthropology 19 (4): 763-71. 8 s.

 

*Grønhaug, Reidar 1978, Scale as a variable in analysis: Fields in social organization in Herat, Northwest Afghanistan, i F. Barth (red.), Scale and social organization. Oslo: Universitetsforlaget. 44 s.

 

*Hem, Hans-Einar 1999. Jeg gikk på ”Bergensskolen”: Gjenlesing av ’Models’ i jakten på faglige røtter." Norsk Antropologisk Tidsskrift 10 (1):37-52. 15 s.

 

*Ortner, Sherry B. 2006. Introduction: Updating practice theory. I Anthropology and Social Theory. Culture, Power and the Acting Subject. Durham: Duke University Press. 18 s.

 

*Sahlins, Marshall D. [1985] 1987. Structure and history, I: Islands of History, s. 136-56, Chicago: University of Chicago Press. 21 s.

 

Totalt antall sider: 1110.Kontakt
Rune Karlsen

Karlsen, Rune


Førstekonsulent
Telefon: +4777620969 rune.karlsen@uit.no