Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

SPD111 Grunnleggende sykepleie - 12 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Sykepleierens funksjon og funksjonsområder. Helse og sykdom. Grunnleggende behov. Respirasjon og sirkulasjon. Væske, ernæring og eliminasjon. Aktivitet, søvn og hvile. Forebygging av komplikasjoner ved inaktivitet. Hensiktsmessig sengeleie. Forflytningsteknikk. Åndelige/eksistensielle behov og ressurser. Personlig hygiene. Generelle observasjoner. Spesielle observasjoner knyttet til prosedyrer. Sykepleietiltak ved svikt av ivaretakelse av grunnleggende behov. Bruk av PPS- digital læringsarena.Sykepleiens historie, tradisjon, verdier, normer og yrkesetikk, sykepleie som fag og yrke. Sykepleieteorier: Nightingale, Nissen, Henderson, Eriksson, Martinsen og Travelbee. Sykepleiens vitenskapelige grunnlag, fagutvikling og forskning Akademisk skriving. Oppgavetekniske krav. Søk etter faglitteratur i bibliotekets databaser. Vitenskapsteori, ulike kunnskapsformer og forskningsmetoder. Etikk, etisk teori, normer og prinsipper. Grunnleggende livsfenomener. Menneskerettighetserklæring

Hva lærer du

Delemne 111.1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • ha kunnskap om sykepleiens historiske røtter, sentrale verdier og begreper i sykepleiefaget
 • forklare vitenskapens betydning for generell kunnskap og hvordan kunnskap oppstår
 • kunne identifisere hvordan ulike kunnskapsformer, vitenskapsteoretiske retninger og ulike forskningsmetoder danner basis for kunnskapsutvikling i sykepleie
 • kunne forstå sammenhenger mellom sykepleie som fag og yrkesutøvelse
 • ha kunnskap om sykepleiens etiske fundament, grunnleggende menneskerettigheter og yrkesetikk.
 • kunne definere taushetsplikt
 • kjenne til sykepleieteorier
 • Skriveprosessen som lærings ¿ og formidlingsmetode.
 • Ha kunnskap om sykepleiens historie knyttet til omsorg for eldre
 • Kunne vise evne til selvinnsikt og faglig dannelse gjennom refleksjon
 • Ha grunnleggende kunnskap om litteratursøk
 • Kjenne til forholdet mellom kvalitativ- og kvantitativ forskningstilnærming

Ferdighetsmål:

 • Kunne anvende teoretisk fagkunnskap i utøvelse av sykepleie
 • Kunne anvende kunnskap om etikk i praktisk handling i mellommenneskelige relasjoner
 • Kunne framstå med moralsk ansvarlighet i møte med pasient og pårørende
 • Kunne anvende skrive- og oppgavetekniske prinsipper
 • Kunne utføre litteratursøk

Delemne 111.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • kunne om sykepleierens funksjons ¿ og ansvarsområde innen helsefremming og forebygging. Behandling og lindring. Rehabilitering og habilitering
 • kunne om menneskets grunnleggende behov og hvilke forutsetninger som må være til stedet for at grunnleggende behov kan dekkes
 • forstå hvilke komplikasjoner som kan oppstå når grunnleggende behov ikke dekkes
 • ha forståelse for og kunnskap om grunnleggende sykepleieferdigheter
 • kunne redegjøre for beslutningsprosessen i sykepleie med tanke på relevante observasjoner, tiltak, evaluering og dokumentasjon

Ferdighetsmål:

 

 • kunne møte mennesket som unikt individ og ivareta dets egenverd og integritet på en respektfull og verdig måte
 • ha utviklet godt handlag og forsiktighet i pasientsituasjoner
 • kunne utøve sykepleierens funksjon innen helsefremming, forebygging, lindring, behandling, rehabilitering og habilitering
 • ha ferdigheter i utførelse av sykepleiefaglige handlinger
 • kunne utføre generelle observasjoner
 • kunne iverksette sykepleietiltak når pasienten ikke evner å ivareta egne behov
 • kunne iverksette tiltak for å forebygge komplikasjoner som følge av inaktivitet
 • ha ferdigheter til å iverksette lindrende tiltak ved smerter
 • kunne utføre muntlig og skriftlig sykepleiedokumentasjon
 • kunne delta i stell og pleie av døende
 •  

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, gruppearbeid, refleksjonsgrupper, selvstudier, case studier, seminarer, ferdighetstrening og bruk av VAR.

Eksamen

Arbeidskrav

SPH/SPD111 OBL-GRU: Arbeidskrav i gruppe SPH/SPD111 OLB-IND: Arbeidskrav individuelt. Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til eksamen.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 1 uke. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått. Interne og eksterne sensorer.

Oppgavetekniske krav

Oppgavens omfang skal ikke overskride 3000 ord. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste, og eventuelle vedlegg regnes ikke med i oppgavens omfang.

Vurderingskriterier

Det legges vekt på kandidatens kunnskap og forståelse om emner relatert til denne eksamen og som forventet på dette nivå i utdanningen. Kandidaten skal gjennom eksamen anvende kunnskap fra relevant litteratur, herunder pensumlitteratur, og kunne reflektere over dette i besvarelsen.

Timeplan

Pensum

SPH111.1 - Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Litteratur knyttet til grunnleggende innføring

Adriansen, K. K. (2017) Kall og sykepleie - et tvetydig spenningsfelt. I: (Red.) Å. Fause. Glimt fra sykepleiefagets historie. Bergen, Fagbokforlaget. (kap. 2: 27-51)

Benner, P.; Wrubel, J. (2004) Omsorgens betydning i sygepleje. København, Munksgaard.

Innledning (s. 14-21)

Kap 1  Omsorgens betydning (s. 23-47

Kap 2   Hvad vil det sige at være menneske? (50-78)

Kap 3  Et fenomenologisk syn på stress og mestring (81-150)

Kap 5  Sundhedsfremme (171-216)

Bjerck, K. (2017) Distrktsjordmor Helfrida Nordvågs håndavtrykk i den nordnorske kvinnehistorien. I: (Red.) Å. Fause. Glimt fra sykepleiefagets historie. Bergen, Fagbokforlaget. (kap. 3: 55-80)

Brinchmann, B.S. (2016) Pliktetikk. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 3: 55-66)

Brinchmann, B.S. (2016) De fire prinsippers etikk. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 5: 81-96)

Brinchmann, B.S. (2016) Nærhetsetikk. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 7: 114-129)

Brinchmann, B.S. (2016) Dydsetikk. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 8: 131-146)

Dalland, O. (2017) Metode og oppgaveskriving. Oslo, Gyldendal Akademiske.

Kap 1  Om oppgaveskriving (15 sider)

Kap 2  Hvordan kunnskap blir til (10 sider)

Kap 3  Kva er metode (10 sider)

Kap 8  Kilder og kildekritikk (15 sider)

Kap 9  Sitater og referanser (9 sider)

Kap 14 Etiske overveielser og personvern (7 sider)

Kap 15 Oppgavens disposisjon (5 sider)

Kap 16 Oppgavens design (7 sider)

Christoffersen, L.; Johannessen, A.; Tufte, P.A.; Utne, I. (2015) Forskningsmetode for sykepleierutdanningene. Oslo, Abstrakt forlag.*

Kap 1  Hva er forskning (5 sider)

Kap. 3 Fra tema til problemstilling (6 sider)

Elstad, I. (2017) I distrikt. I: (Red.) Å. Fause. Glimt fra sykepleiefagets historie. Bergen, Fagbokforlaget. (kap. 6: 127-164)

Eriksson, K. (1994) Det lidande menneske. Oslo, Tano.*

            Kap. 11 Lidelse i pleien.(s 66-78)

Eriksson, K. (1993) Möten med lidanden. Åbo, Åbo Akademi.  (rapport 4/1993)

            Kap. 1. Lidandes idè. (27 sider)*

Fause, Å. (2017) Om fagtradisjoner og sykepleiehistorie som forskningsfelt. I: (Red.) Å. Fause. Glimt fra sykepleiefagets historie. Bergen, Fagbokforlaget. (kap. 1: 17-23).

Fause, Å. (2017) Samhandling i dagliglivet - et sentralt fokus i psykiatrisk sykepleie. I: (Red.) Å. Fause. Glimt fra sykepleiefagets historie. Bergen, Fagbokforlaget. (kap 1: 17-23).

Henderson, V. (2011) Sykepleiens natur. Refleksjoner etter 25 år. Oslo, Gyldendal sykepleieklassikere*

            Kap. 2 Utvikling av et personlig begrep (s. 35-56)

            Kap. 3 Konsekvenser for praksis (s. 57-66)   

            Kap. 4 Konsekvenser for forskningen (67-78)

Immonen, I. (2017) Sykepleie i okkupert land -Finnmark under andre verdenskrig. I: (Red.) Å. Fause. Glimt fra sykepleiefagets historie. Bergen, Fagbokforlaget. (kap. 4: 85-103).

Kristoffersen, N.J.; Nortvedt, F.; Skaug, E.A. (2011) Om sykepleie. I: (Red. N.J. Kristoffersen; F. Nortvedt; E.A. Skaug) Grunnleggende sykepleie (bind I) (kap.1:15-28)

Kristoffersen, N.J.; Nortvedt, F. (2011) Relasjonen mellom sykepleier og pasient. I: (Red. N.J. Kristoffersen; F. Nortvedt; E.A. Skaug) Grunnleggende sykepleie (bind I) (kap.3:83-127)

Sortland, K. (2015) Ernæring - mer enn mat og drikke. 5.utgave. Bergen: Fagbokforlaget

Kapittel 3 De energigivende næringsstoffene

Kapittel 5 Vitaminer

Kapittel 8 Mineraler og sporstoffer

 

Lunde, B.V. (2016) Juss og etikk i sykepleien. I: (Red) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 10: 162-184)

Martinsen, K. (2001) Omsorg, Sykepleie og medisin. Oslo, Universitetsforlaget.

            Kap. 2 Omsorg i sykepleien (67-83)*

Martinsen, K. (2000) Øyet og kallet. Bergen, Fagbokforlaget. (Del 1: s. 9-42)

Mathisen, J. (2017) Kunnskapen som formet faget - fire tekster om sykepleie i fagets pionertid. I: (Red.)  Å. Fause. Glimt fra sykepleiefagets historie. Bergen, Fagbokforlaget. (kap. 7: 169-192).

Nortvedt, P. (2008) Sykepleiens grunnlag -historie, fag og etikk. Oslo, Tano Aschehoug.

Kap. 2 Sykepleie og medisin sammenvevd og atskilt (25 sider)     

Kap. 3 Sykepleiens kunnskapsgrunnlag (52 sider) 

Odland, L.H. (2016) Menneskesyn. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 1: 25-42)

Slettebø, Å. (2016) Etiske dilemma. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 2: 43-53)

Sneltvedt, T. (2016) Konsekvensetikk. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 4: 68-78)

Sneltvedt, T. (2016) Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 6: 97-110)

Sneltvedt, T. (2016) Kva innebærer det å være profesjonell sykepleier. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 9: 147-160)

 

SPH111.2 / SDE111.2: Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og samfunnsvitenskapelige emner

 

Alvsvåg, H. (2010) På sporet av et dannet helsevesen. Oslo, Cappelen Damm. (s. 11-89)

Delgani, A.; Mosalanejad, L.; Daghan-Nayeri, N. (2015) Factors affecting professional athics in nursing practice in Iran: a qualitative study. BMC Medical Ethics, DOI 10.1186/s12910-015-0048-2. (6 sider)

Fridh, I.; Bergbom. I. (2006) Att vaka - en begreppsanalyttisk studie. Vård i Norden, 79(26):4-8)*

Kjær, T. A. (2015) Kan sundhedsvæsenet rumme lidende mennesker? I: (red) T.A. Kjær og Martinsen, K. Utenfor tellekantene -Essay om rom og rommelighet. Bergen, Fagbokforlaget. (Kap 2: s. 29-61)

Martinsen, K. (2015) Er sykeværelset med interiør og ting hjelpende? I: (red) T.A. Kjær og

Martinsen, K. Utenfor tellekantene -Essay om rom og rommelighet. Bergen, Fagbokforlaget. (Kap 9: s.199-227)

Nissen, R. (2000) Lærebok i sykepleie. Oslo, Gyldendal sykepleieklassikere*

            Kap 1 Sykepleie (s 19-59)

            Kap 7  Om sygeberetning med mer (s 188-196)

Nyman, A.C.; Sivonen, K. (2005) Livsmening som vårdvetenskapeligt begrepp. Vård i Norden, 78 (25):20-24)*

 

Samuelsen, E. (2012) Krenkelsens mange ansikter - en vei til kjærlighetens etikk. I: (Red.) R. Thorsen; K. Mæhre; K. Martinsen. Fortellinger om etikk. Bergen, Fagbokforlaget.*

Kap 6: (s. 141-154)

Smedbye, K.L.; Kirkevold, M; Engedal, K. (2016) Ethical dilemmas concerning autonomy when persons with dementia wish to live at home: a qualitative, hermeneutic study, BMC health Services Research; DOI 10.1186/s12913-015-1217-1. (11 sider)

Strandmark, M. (2006) Health means vital force -a phenomenological study on selv image, ability and zest for life. Vård i Norden, 79(26):42-46)*

Thorsen, R. (2015) En undring omkring stemningenes rom. I: (red) T.A. Kjær og Martinsen, K. Utenfor tellekantene -Essay om rom og rommelighet. Bergen, Fagbokforlaget. (Kap 9: s. 95-114)

Travelbee, J. (1999) Mellommenneskelige forhold i sykepleie. Oslo, Universitetsforlaget. (27-261)

Van der Dam, S; Abma, T.A.; Kardol, M.J.M.; Widdershoven, G.A..M. (2012) «Here`s My Dilemma». Moral Deliberation as a platform for Discussing Everyday Ethics in Elderly Care,  Health Care Analysis, 20:250-267. (16 sider)

 

Anbefalt

Dyste, O.; Hertzberg, F.; Hoel, T.L. (2010) Skrive for å lære. Oslo, Abstrakt forlag.

Spangen, I.C. (2007) Referansehåndboken. Oslo, Spartacus Forlag.

 

*Merket indikerer at litteraturen er i kompendium