vår 2019

SPD114 Grunnleggende sykepleie og sykepleie til eldre - 6 stp

Sist endret: 10.09.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Eldreomsorgen i et historisk perspektiv, sykepleie ved sykdommer, etisk refleksjon, sykepleiefunksjoner, pårørende, helsefremming og sykdomsforebygging, folkehelsevitenskap og dokumentasjon.

Juridiske rammer, aktuelle lover og forskrifter. Psykologi og pedagogikk. Introduksjon til lærings ¿ og studieformer. Motivasjon, læring og følelser. Gi enkel informasjon. Kommunikasjon, samhandling relasjonsteorier. Sosiologi og sosialantropologi. Samfunnets verdier og normer, forventninger, sosialisering, sosiale roller og rollekonflikt, samfunnets profesjoner. Stats ¿ og kommunalkunnskap. Helse- og sosialpolitikk, teorier om sosiale problemer, begreper: tjenestemottaker ¿ bruker, pasient, klient, levekår, helse- og sosiale problemer.

Mikrobiologi og hygiene hygieniske prinsipper, smittekjeden, bakteriologi, virologi, parasitologi og mykologi.

Hva lærer du

Delemne 114.1: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Vite hva som ansees som normale aldersendringer hos eldre pasienter i helseinstitusjon
 • Kunne grunnleggende sykepleie og pleie til pasienter med Parkinsons sykdom, diabetes og hjerneslag
 • Kunne vise forståelse for pasientens situasjon og anerkjenne pasientens egne erfaringer, opplevelser og livshistorie som betydningsfulle
 • Kunne om sykepleierens funksjons- og ansvarsområde innen helsefremming og forebygging hos friske og utsatte grupper i befolkningen
 • Kjenne til forhold for å forebygge sykdom og fremme helse
 • Kunne forstå og identifisere grunnleggende fagterminologi innenfor folkehelsevitenskap
 • Ha kunnskap om sykepleiedokumentasjon

 

Ferdighetsmål:

 • ha utviklet ferdigheter knyttet til stell og pleie av gamle pasienter som lider av generell sansesvikt, Parkinsons sykdom, diabetes og hjerneslag.
 • Kunne utføre tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom og skade hos den friske del av befolkningen
 • Kunne dokumentere og utføre muntlig ¿ og skriftlig rapportering

Delemne 114.2: Samfunnsvitenskapelige emner

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • kjenne til det norske rettssystem og lovgivningsprosessen
 • kjenne til aktuelt lovverk knyttet til pasientrettighet, helsepersonell og kommunale helse- og omsorgstjenester
 • kunne reglene for taushetsplikt i lovverket
 • kunne vise forståelse for menneskets utvikling og faktorer som påvirker utviklingen
 • kunne identifisere de vanligste endringer som kan oppstå i livets faser og hvordan dette kan påvirke menneskets livssituasjon
 • ha kunnskap om mennesket som grunnleggende sosialt- og relasjonelt vesen.
 • kunne redegjøre for noen grunnleggende sosiologiske forståelsesmåter og begreper og kunne plassere disse inn i en sykepleiefaglig sammenheng.
 • ha grunnleggende holdninger, kunnskap og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling og i gruppeprosesser.
 • kunne beskrive hovedtrekkene i velferdsstatens utvikling og funksjon
 • kunne gjøre rede for sentrale helse- og sosialpolitiske målsettinger, utfordringer og prioriteringer

 

 

Ferdighetsmål:

 • anvende aktuelt lovverk i utøvelsen av sykepleie og eget arbeid
 • Ha grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i samtaler og samhandling med pasienter, pårørende og kolleger
 • Ha ferdigheter innen utøvelse av jus i praksis gjennom å praktisere taushetsplikten, opplysningsretten, pasientens rett til medvirkning og dokumentasjonsplikten

Delemne 114.3: Mikrobiologi og hygiene

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • kunne beskrive mikroorganismer og deres betydning for helse og sykdom
 • ha kunnskap om - og innsikt i hygieniske prinsipper
 • kunne beskrive mikrober, mikrobenes angrep, kroppens forsvar og infeksjoner
 • Kjenne til resistensutvikling i et samfunnsperspektiv

 

Ferdighetsmål:

 • Kunne gjennomføre grunnleggende hygieniske prosedyrer i tilknytning til stell av pasient, pasientrom og øvrige omgivelser til pasientene
 • kunne behandle rent og urent tøy
 • kunne utføre arbeidsoppgaver på skyllerom i tråd med hygieniske prinsipper og smittevern
 • anvende mikrobiologi og hygiene i praktiske situasjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, gruppearbeid, case studier, selvstudier, seminarer, ferdighetstrening.

Eksamen

Arbeidskrav

SPH/SPD114 OBL-GRU: Arbeidskrav i gruppe

Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått. Interne og eksterne sensorer.

Oppgavetekniske krav

Oppgavens omfang skal ikke overskride 1500 ord. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste, og eventuelle vedlegg regnes ikke med i oppgavens omfang.

Vurderingskriterier

Det legges vekt på kandidatens kunnskap og forståelse om emner relatert til denne eksamen og som forventet på dette nivå i utdanningen. Kandidaten skal gjennom eksamen anvende kunnskap fra relevant litteratur, herunder pensumlitteratur, og kunne reflektere over dette i besvarelsen.

Eksamensdato

Individuell skriftlig hjemmeeksamen utlevering 25.02.2019 innlevering 28.02.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Pensum

SPD114.1 - Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Kirkevold, M. Brodtkorb, K. Ranhoff, A.H.(red) (2014) Geriatrisk sykepleie. .Oslo, Gyldendal Norsk Forlag.  Kap. 1, 2, 31,32, 33, 34 og 35.

 

Molven, O. (2015) Helse og jus. Oslo, Gyldendal juridisk. (Del I, II, III og IV)

Lovdata.no. Lov om helsepersonell. Lov om pasientrettigheter, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Clancy, A. (2012) Dybden i helsesøstermøtet. I: Thorsen, R. Mæhre, K. Martinsen, K. (red) Fortellinger om etikk. Bergen, Fagbokforlaget

*Mæhland, J. G. (2010) Forebyggende helsearbeid. 3. utg.. Oslo, Universitetsforlaget. Del 1. Kap. 1, 5 og 6

 

 

SPD114.2 - Samfunnsvitenskapelige emner

Håkonsen, K.M. (2014) Psykologi og psykiske lidelser (5.utg.). Oslo, Gyldendal Akademiske. ( Del 1,2 og 3).

 

Eide & Eide (2012) Kommunikasjon i relasjoner. Oslo:,Gyldendal Akademiske (Kap. 4,7,8,9,15)

 

*Neuman, C.B, Olsvold, N, Thagaard,T (red) (2016) Omsorgsarbeidets sosiologi. Bergen, Fagbokforlaget. (Kap. 1,s. 11 - 30)

*Brodtkorb, E. Rugkåsa.M. (red) (2009) Mellom menneske og samfunn. Oslo, Gyldendal Akademisk. (Kap. 5)

*Garsjø, O. (2001) Sosiologisk tenkemåte. Oslo: Gyldendal Akademisk (Kap. 4 Forventninger s. 169 - 206).

 

Ingstad, K (2013) Sosiologi i sykepleie og helsearbeid Oslo:

Gyldendal Norsk Forlag

Del 1, kap 1.

Del 3 Samhandling

Kapittel 6 Identitet og rolle (s.126 -147),

Kapittel 7 Makt, avmakt og motmakt (s. 150 - 178)

 

SPD114.3 - Mikrobiologi og hygiene

Steen, M. Degré, M. (red) (2009) (4.opplag 2013) Mikrober, helse og sykdom. Oslo. Gyldendal Akademisk. Kap 2 - 6