vår 2019

SPD201 Sykepleie i spesialisthelsetjenesten 1 - 13 stp

Sist endret: 04.09.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Campus Harstad.

Innhold

Delemne 201.1: Sykepleiens faglige og vitenskaplige grunnlag

Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk. Sykepleiefaget i spesialisthelsetjenesten og sykepleiens historie og tradisjon sett i forhold til den medisinske tradisjon og tenkning. Prosesser i sykepleiens kvalitetsarbeid og grunnlag for sykepleieteorier og kunnskapssyn i sykepleiefaget

Delemne 201.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Sykepleiens funksjon og oppgaver i spesialisthelsetjenesten. Dokumentasjon, førstehjelp, kunnskapsbasert sykepleie og sykepleiens ansvar og funksjoner. Sykepleie til den akutt, kritisk syke pasient og pårørende. Sykepleie ved somatiske sykdommer. Sykepleie ved smerter, kvalme, transfusjonsbehandling, ernæring, generell sykepleie ved kreftsykdommer.

Delemne 201.3: Samfunnsvitenskaplige emner

Helse og sosialpolitikk, samhandlingsreformen, relasjonskompetans, jus, lov om spesialisthelsetjenesten.

Hva lærer du

Delemne 201.1: Sykepleiens faglige og vitenskaplige grunnlag

Kunnskapsmål:

 • Studenten ser og reflekterer over egne og andres verdier og praktisk handling
 • kunne vise til likheter og ulikheter ved noen helsefaglige forskningstradisjoner
 • kunne redegjøre for viktige prinsipper ved kvalitetsarbeid i sykepleie

Ferdighetsmål:

 • kunne vise oppmerksomhet for kvalitetsarbeid i sykepleien, gjennom diskusjon og bevissthet om faglig utvikling

Delemne 201.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Kunnskapsmål:

 • kunne vise til forskjeller og likheter i sykepleien til ulike pasienter (alder, livssyn, kultur, sykdom)
 • kjenne til hva som er sykepleiens funksjon og ansvar i spesialisthelsetjenesten
 • kjenne til diagnostikk, behandling og prognose ved relevante sykdommer (se SPH 202)

Ferdighetsmål:

 • delta i diskusjoner om relevante sykepleiefaglige problemstillinger og drøft disse i et faglige fellesskap

Delemne 201.3: Samfunnsvitenskaplige emner

Kunnskapsmål:

 • vite om helsepolitikk, velferdsstaten, helse- og sosialtjenestens organisering, samarbeid og samhandlingsreformen
 • vite om sykehusets ansvar og funksjon innen helsetjenesten og aktuelle lovverk, forskrifter og avtaler knyttet til spesialisthelsetjenesten

Ferdighetsmål:

 • kunne anvende grunnleggende kunnskaper I kommunikasjon og samhandling
 • kunne legge til rette for samarbeid og samhandling
 • kunne finne frem i relevante lover og forskrifter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisning/forelesning, gruppearbeid, casestudier, seminar, refleksjonsgrupper, selvstudie, øvelser på klinisk læringssenter, PPS og praktiske studier.

Eksamen

Ett arbeidskrav i gruppe med veiledning som vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Arbeidskrav bygger på teori fra emne SPD 201 og 202.

Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Oppgavetekniske krav

Oppgavens omfang skal ikke overskride 2500 ord. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste, og eventuelle vedlegg regnes ikke med i oppgavens omfang.

Vurderingskriterier

Det legges vekt på kandidatens individuelle evne til faglig forståelse, logisk resonnement og refleksjon i forhold til oppgaveteksten. Besvarelsens teoretiske forankring skal bygge på relevant faglitteratur, inkludert vitenskapelige artikler.

Oppgavetekniske krav til besvarelsen vektlegges i vurderingen.

Timeplan