vår 2019

SPD301 Sykepleie i den kommunale helsetjenesten og psykisk helsearbeid - 12 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Delemne 301.1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Sykepleietenkning, livsverdien, sykepleiefunksjon, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode, forskningsprosessen, kvalitetsutvikling. 

Delemne 301.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Sykepleie og omsorg, gerontologi, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, ferdighetstrening og refleksjon, funksjonsnedsettelse, tilnærmingsmåter i demensomsorgen, identitet, kvalitetssikring, vurderinger og observasjoner, faglig forsvarlig sykepleie, folkehelsearbeid og brukermedvirkning,

Delemne 301.3: Samfunnsvitenskapelige emner

Juridiske rammer for helsevesenet og yrkesutøvelse: Avvik, stigmatisering, maktformer, avmakt, motmakt, samhandlingsreformen-  omorganisering og folkehelsearbeid. Psykologi: Tilstander og opplevelser som utgangspunkt for forståelse av psykoser, nevroser, depresjoner.  Pedagogikk: Ulike metoder og tilnærminger, eget læringsståsted/potensiale og kultur. Pasientmedvirkning.

Hva lærer du

Delemne 301.1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Kunnskapsmål:

 • ha forståelse for omsorgens og sansingens betydning i møte med mennesker i sårbare situasjoner.
 • ha kjennskap til ulike former for tenkning om sykepleiefaget og ulike kunnskapsformer, verdighet og forsvarlighet.
 • ha forståelse for egen og andres kulturbakgrunn i relasjon med pasienter og pårørende.
 • ha kjennskap til den historiske utviklingen i sykepleiefaget, deriblant utvikling av hjemmesykepleie, psykiatri, behandling av avvik og utviklingen av institusjoner.

Ferdighetsmål:

 • utvikle sykepleiefaglig identitet og profesjonsansvar for å sikre verdighet og forsvarlighet i yrkesutøvelsen
 • ha forståelse for at etikken er bærende for vår relasjon til mennesker og natur
 • kunne reflektere og tenke over hvor betydningsfullt livet er, med glede, sorger, tristhet, ydmykhet, tilbaketrukkethet, nærhet, trygghet, tillit, avstand og urørlighetssone, som livsfenomener i en sykepleiefaglig sammenheng
 • anvende sykepleiefaglig tenkning over grunnleggende livsfenomener i utøvelsen av sykepleie
 • anvende og kritisk vurdere relevante forskningsresultater og vitenskapelig metode/perspektiv i eget arbeid.

Delemne 301.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Kunnskapsmål:

 • vise til kunnskap om den sykdomsforebyggende og helsefremmende sykepleierfunksjon
 • kunne kvalitetssikre sykepleien og utøve faglig forsvarlig sykepleie
 • ha kunnskap om sykepleie til geriatriske og psykiatriske pasienter
 • forklare og forstå eldre- og psykisk sykes spesielle behov for sykepleie
 • identifisere og begrunne behov for sykepleie til personer med funksjonsnedsettelse, pasienter med psykisk lidelse og eldre

Ferdighetsmål:

 • identifisere og utføre sykepleie til gamle pasienter, personer med psykiske lidelser og personer med funksjonsnedsettelse
 • anvende en personorientert forståelse som utgangspunkt og grunnlag for faglig tilnærming og omsorg for personer med demens
 • være oppmerksom overfor pasientens uttrykk og evne til å etablere trygge og gode relasjoner
 • vise forståelse for hvordan sykdom og helsesvikt kan virke inn på pasientens og pårørendes livssituasjon
 • identifisere ulike fagsyn og engasjere seg i etiske diskurser
 • kunne anvende sykepleiefaglig kunnskap i møte med pasienter i akutte og langvarige omsorgsrelasjoner
 • iverksette og følge opp forordnet behandling og undersøkelser
 • ta initiativ til og delta aktivt i samarbeid med ulike yrkesgrupper til pasientens beste
 • legge vekt på godt samarbeid og ivaretakelse av pårørende
 • vise forståelse for forhold som fremmer helse og mestring
 • administrere legemidler på en forskriftsmessig og forsvarlig måte
 • kunne møte personer med psykisk funksjonsnedsettelse på en faglig forsvarlig måte
 • reflektere over egen læring, sykepleiefaglige dilemma og erfaring fra praksis
 • inneha en selvstendig funksjon som ivaretar pasientens behov for sykepleie på en faglig-etisk forsvarlig måte

Delemne 301.3: Samfunnsvitenskapelige emner

Kunnskapsmål:

 • kunne identifisere makt og kontrollmekanismer
 • kunne vise til ulike psykologiske tilstander som påvirker livssituasjonen og hvordan lidelse kan oppleves
 • kjenne vise til  sammenhengen mellom samfunn, helse og velferd
 • forstå hovedtrekkene i relevante statlige reformer
 • ha kunnskap om miljørettet helsevern og miljørettet helsearbeid
 • kunne lede mindre grupper, ta initiativ, være kreativ og prege endringsprosesser
 • forklare og fortolke autonomi, paternalisme, etiske og juridiske rettighetsbegrensninger
 • kjenne til informert samtykke, kontroll og tilsynsregler, arbeidsrettslige forholdet for helsepersonell, pasientskader og erstatning
 • kjenne til aktuelle lovverk og forskrifter

Ferdighetsmål:

 • kunne samhandle med andre yrkesgrupper, og drive planarbeid tverrfaglig og tverretatlig
 • utøve sykepleie til pasienter med psykiske lidelser eller geriatriske lidelser
 • kunne informere, undervise og veilede
 • ivareta pasient og pårørende i sorg og kriser
 • kunne grunnleggende prinsipper for saksbehandling og ledelse i pleie- og omsorgssektoren

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, casestudier, seminarer og praksisstudier

Eksamen

Ett arbeidskrav i gruppe som vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Oppgavetekniske krav

Oppgavens omfang skal ikke overskride 5000 ord. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste, og eventuelle vedlegg regnes ikke med i oppgavens omfang.

Oppgaven skal ha litteraturliste over 150 sider selvvalgt litteratur.

Det gis to timer veiledning hvor en time er obligatorisk.

Vurderingskriterier

Kandidaten skal ta utgangspunkt i et tema eller en hendelse fra praksisstudiene i tredje studieenhet.

Kandidaten skal identifisere, formulere og reflektere over et sykepleiefaglig emne av betydning for det enkelte menneske eller gruppe av mennesker relatert til tema eller hendelsen. Kandidaten skal også redegjøre for medisinskfaglige forhold, reflektere faglig over så vel etiske forhold, samt kulturelle og samfunnsmessige vilkår av betydning for tema eller hendelsen. Oppgaven skal ha fokus på profesjonsansvar og sykepleiefaglig tenking. 

Eksamensdato

Sykepleie i den kommunale helsetjenesten og psykisk helsearbeid - Individuell hjemmeeksamen utlevering 28.05.2019 innlevering 04.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret