vår 2019

SPDPRA3 Praksis 3 - Spesialisthelsetjenesten - 15 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SPDPRA2 Praksis 2 - Spesialisthelsetjenesten

Innhold

Praksisstudier - 10 ukers varighet

Hva lærer du

Kunnskapsmål og ferdighetsmål:

 • ha respekt for pasienter, pårørende og medarbeidere med hensyn til integritet, autonomi
 • kunne utføre sykepleiefaglige observasjoner og tiltak i forbindelse med lidelser relatert til sykdommer
 • kunne anvende kunnskaper om utvalgte sykdommer og medikamenter i utøvelse av sykepleie
 • kunne utøve enkle sykepleiefaglige prosedyrer selvstendig og avanserte prosedyrer ved delegasjon
 • kunne utøve sykepleie med forsvarlighet og søke kunnskap og veiledning ved behov
 • kunne observere en pasient som får transfundert blodprodukter og intravenøs behandling, og ved eventuelle komplikasjoner kunne iverksette nødvendige tiltak
 • kunne yte sykepleie til syke barn og barn som pårørende i spesialisthelsetjenesten i samarbeid med veileder/kontaktsykepleier
 • kunne utøve gruppelederfunksjon/pasientansvar til en mindre gruppe pasienter
 • gjennomføre undervisning til pasienter/medstudenter/pårørende i enkle fagområder
 • delta i sykepleie til pasienter med minoritetsbakgrunn
 • kunne forberede til prøver og undersøkelser
 • delta i vurderingsprosesser og utøve sykepleie relatert til pasienter med akutt kritisk sykdom eller skade
 • kunne administrere medikamenter, samt observere og rapportere virkning og bivirkning av medikamentell behandling av den akutt kritisk syke pasienten

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praktiske studier, skriftlig og muntlig refleksjon over praksis, selvstudier.

Eksamen

Arbeidskrav: Personlig ukeslogg, kontinuerlig arbeid med læringsutbytte og selvevaluering.

Emnet vurderes til bestått eller ikke bestått.

Timeplan