vår 2019

SPH113 Ferdighetstrening og refleksjon - 6 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Innøve praktiske ferdigheter og arbeidsoppgaver knyttet til grunnleggende sykepleie. Personlig hygiene. Generelle observasjoner. Spesielle observasjoner knyttet til prosedyrer, som BT, puls, Bl.s-måling, sårstell, kateterisering, urinprøvetaking, ulike former for klyster, enkle prøver. Hygieniske prinsipper og arbeidsmåter. Sykepleietiltak ved svikt av ivaretakelse av grunnleggende behov. Bruk av PPS. Forflytningsteknikk, berøring, estetikk og etikette. Relasjoner og refleksjoner over nærhet og avstand. Iverksetting av sykepleiefaglige tiltak og dokumentasjon

Hva lærer du

Delemne 113.1: Grunnleggende sykepleie 1

Kunnskapsmål og ferdighetsmål:

  • ha forståelse for at grunnlaget for all sykepleie er respekten for den enkelte pasients liv og iboende verdighet, og evne å la dette komme til uttrykk i mellommenneskelige relasjoner. 
  • ha respekt og forståelse for mennesket, spesielt fokus på verdighet, bluferdighet og urørbarhetssone
  • kunne anvende og finne frem til relevant teori i tilknytning til kliniske situasjoner
  • kunne praktisere grunnleggende sykepleieferdigheter og sykepleiefaglige prosedyrer
  • Ha utviklet ferdigheter og godt handlag i utøvelse av i sykepleie
  • kunne utføre praktiske handlinger til pasienter i forhold til berøring, forflytning, med fokus på pasientens og egen kroppsstilling
  • kunne utføre sengestell, stell av rom, skyllerom og håndtering av avfall og ivareta generelle hygieniske prosedyrer med tanke på forebygging av smitte og smittespredning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, gruppearbeid, case studier, selvstudier, seminarer, ferdighetstrening og bruk av PPS.

Eksamen

Vurderingskriterier:

Praktiske ferdigheter i nevnte prosedyrer og arbeidsoppgaver, definert i læringsutbyttet. Vurderes til bestått eller ikke bestått.

Timeplan

Pensum

Kristoffersen. N. J(red) (2016) Grunnleggende sykepleie. Oslo. Gyldendal Akademisk   

Bind 1. Kap.: 1, 2, 3 og 8

Bind 2. Kap.: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, og 17

VAR