vår 2019

SPH114 Grunnleggende sykepleie og sykepleie til eldre - 6 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Delemne 114.1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Sykepleie i sykehjemmet. Sykehjemmet som hjem, Etiske dilemma, menneskeverdet, ressursknapphet, effektivisering, trygghet, tap, omsorg, sorg, åndelighet og tro, sansesvikt.

Delemne 114.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Eldreomsorgen i et historisk perspektiv, sykepleie ved sykdommer, etisk refleksjon, sykepleiefunksjoner, pårørende, helsefremming og sykdomsforebygging, folkehelsevitenskap og dokumentasjon.

Delemne 114.3: Samfunnsvitenskapelige emner

Juridiske rammer, aktuelle lover og forskrifter

Hva lærer du

Delemne 114.1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Kunnskapsmål:

 • Ha kunnskap om sykepleiens historie knyttet til omsorg for eldre
 • Kunne vise evne til selvinnsikt og faglig dannelse gjennom refleksjon
 • Ha grunnleggende kunnskap om litteratursøk
 • Kjenne til forholdet mellom kvalitativ- og kvantitativ forskningstilnærming

Ferdighetsmål:

 • Kunne anvende skrive- og oppgavetekniske prinsipper
 • Kunne utføre litteratursøk

Delemne 114.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Kunnskapsmål:

 • Vite hva som ansees som normale aldersendringer hos eldre pasienter i helseinstitusjon
 • Kunne beskrive og dokumentere grunnleggende sykepleie og pleie til pasienter med Parkinsons sykdom, diabetes og hjerneslag
 • Kunne vise forståelse for pasientens situasjon og anerkjenne pasientens egne erfaringer, opplevelser og livshistorie som betydningsfulle
 • Ha en begynnende forståelse for eldre pasienter og kunne utøve sykepleie til pasienter Kunne om sykepleierens funksjons- og ansvarsområde innen helsefremming og forebygging hos friske og utsatte grupper i befolkningen
 • Kjenne til muligheter for å forebygge sykdom og fremme helse
 • Kunne forstå og identifisere grunnleggende fagterminologi innenfor folkehelsevitenskap
 • Ha kunnskap om sykepleiedokumentasjon

Ferdighetsmål:

 • ha utviklet ferdigheter knyttet til stell og pleie av gamle pasienter som lider av generell sansesvikt, Parkinsons sykdom, diabetes og hjerneslag.
 • Kunne utføre tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom og skade hos den friske del av befolkningen
 • Kunne dokumentere og utføre muntlig og skriftlig rapportering

Delemne 114.3: Samfunnsvitenskapelige emner

Kunnskapsmål:

 • kjenne til det norske rettssystem og lovgivningsprosessen
 • kjenne til aktuelt lovverk knyttet til pasientrettighet, helsepersonell og kommunale helse- og omsorgstjenester
 • kunne reglene for taushetsplikt i lovverket

Ferdighetsmål:

 • anvende aktuelt lovverk i utøvelsen av sykepleie og eget arbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, gruppearbeid, case studier, selvstudier, seminarer, ferdighetstrening.

Eksamen

Arbeidskrav

SPH/SPD114 OBL-GRU: Arbeidskrav i gruppe

Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått. Interne og eksterne sensorer.

Oppgavetekniske krav

Oppgavens omfang skal ikke overskride 1500 ord. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste, og eventuelle vedlegg regnes ikke med i oppgavens omfang.

Vurderingskriterier

Det legges vekt på kandidatens kunnskap og forståelse om emner relatert til denne eksamen og som forventet på dette nivå i utdanningen. Kandidaten skal gjennom eksamen anvende kunnskap fra relevant litteratur, herunder pensumlitteratur, og kunne reflektere over dette i besvarelsen.

Eksamensdato

Grunnleggende sykepleie og sykepleie til eldre - individuell hjemmeeksamen utlevering 11.06.2019 innlevering 14.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret