vår 2019

SPH117 Ferdighetstrening og refleksjon, klinisk læringssenter - 4 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Spesielle observasjoner, urinprøvetaking, blodprøver, injeksjoner, skylleromsarbeid, avfallshåndtering, grunnleggende behov, forebygging av smitte og smittespredning, komplikasjoner til inaktivitet.

Hva lærer du

Delemne 117.1: Grunnleggende sykepleie 2

Kunnskapsmål og ferdighetsmål:

  • gjennomføre generelle og relevante observasjoner knyttet til grunnleggende behov
  • ivareta generell hygiene og forebygge smittespredning
  • utføre arbeid på skyllerom ut fra hygieniske prinsipper, og handtere avfall på en forsvarlig måte
  • observere, vurdere og gjennomføre relevante forebyggende tiltak ved inaktivitet
  • observere, vurdere og gjennomføre tiltak ved komplikasjoner som følge av inaktivitet
  • utføre spesielle prosedyrer knyttet til pasientens eliminasjon
  • kunne sette injeksjoner, sc, im, og utføre ulik prøvetaking
  • kunne utføre basal hjerte-lunge-redning (BHLR)

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, gruppearbeid, casestudier, selvstudier, seminarer, ferdighetstrening og bruk av PPS. Praktiske oppgaver på klinisk læringssenter. PPS-forkunnskapstest

Eksamen

Praktiske ferdigheter i nevnte prosedyrer og arbeidsoppgaver, definert i læringsutbyttet.

Vurderes til bestått eller ikke bestått.

Eksamensdato

Ferdighetstrening og refleksjon, klinisk læ
ringssenter 18.02.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan