vår 2019

SPH203 Sykepleie i spesialisthelsetjenesten 2 - 12 stp

Sist endret: 22.09.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Delemne 203.1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Forskning i sykepleie. Søk i databaser etter publisert forskning. Etiske problemstillinger i spesialisthelsetjenesten. Forholdet mellom ulike kunnskapsformer, og bruken av dem i en praktisk sammenheng i spesialisthelsetjenesten.

Delemne 203.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Sykepleiens funksjon i spesialisthelsetjenesten. Sykepleie til den akutt og kritisk syke pasient. Sykepleie ved kreft, og annen sykdom og død. Barn på sykehus. Akutt syke barn, og barn som pårørende. Sykepleie ved akutte og kroniske smerter. Transfusjonsbehandling. Ernæring ved sykdom. Sårbehandling. Sykepleie til pasienter med somatiske sykdommer. Førstehjelp på skadested.

Delemne 203.3: Samfunnsvitenskapelige emner

Sosiologi og sosialantropologi, sykepleieprofesjonen. Sosialantropologiske perspektiver på helse, sykdom, medisin og helsevesen. Kommunikasjon, samhandling, konfliktløsing og samarbeid. Psykologi; Stress, kriser, mestring og helsepsykologi. Pedagogikk; Undervisning av pasient i sårbar situasjon. 

Delemne 203.4:

Generell patologi, sykdomslære og farmakologi. Sykdom og legemidler til: nevrologiske sykdommer, blodsykdommer, sykdom i lymfoide organer, øre-nese-halssykdommer, hudsykdommer, sykdom i kjønnsorganer, sykdom knyttet til svangerskap og fødsel, sykdom i brystene, gynekologiske sykdommer, ved obstetrikk og ved utvalgte kreftsykdommer. Pediatri/Barn og legemidler, Øyesykdommer, veskeforstyrrelse og transfusjon, pre-, per- og postoperativ behandling, Legemidler ved anestesi, smertelindring, traumatologi. Alternativ behandling og legemidler ved alternativ behandling.

Hva lærer du

Delemne 203.1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Kunnskapsmål:

 • kunne søke etter forskningsartikler og kjenne til relevante databaser
 • kjenne til ulike forskningsmetoder innenfor sykepleieforskning
 • kunne vurdere bruken av forskningslitteratur i sykepleieforskning
 • ha kunnskaper om forskningsetiske retningslinjer

Ferdighetsmål:

 • kunne relatere sykepleieprosfesjonen til yrkesetiske retningslinjer
 • kunne anvende yrkesetiske retningslinjer i en sykepleiefaglig sammenheng
 • kunne anvende fagutvikling og forskning i sykepleiepraksis
 • gjennomføre og bruke litteratursøk relatert til relevant publisert forskning

Delemne 203.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Kunnskapsmål:

 • ha kunnskaper om helsefremming, sykdomsforebygging, diagnostikk, behandling og prognose og se dette i sammenheng med sykepleiefaget
 • ha grunnleggende kunnskaper om lindring av lidelse hos den akutt, kritisk syke pasient i spesialisthelsetjenesten
 • ha kunnskap om hvordan ernæring og inaktivitet virker inn på en syk kropp og hvilke vurderinger og tiltak som bør iverksettes
 • kjenne til likheter og ulikheter og særtrekk ved syke barn og barn som pårørende og hvordan sykepleien bør utøves
 • kunne redegjøre for prinsipper ved BHLR og førstehjelp på skadested

Ferdighetsmål:

 • kunne utføre grunnleggende førstehjelp på skadested

Delemne 203.3: Samfunnsvitenskapelige emner

Kunnskapsmål:

 • kjenne til hvordan konflikter kan unngås og hvordan krise kan mestres i dialog
 • kunne forstå pasienten i et samfunnsmessig perspektiv og hvordan samfunnet og kulturer påvirker
 • kjenne til og vurdere behov for undervisning, og tolke hvordan undervisning kan gis
 • kjenne til illness og disease og relatere dette til sykepleien
 • kunne veilede sårbare pasienter, kjenne til behovet for mestring og undervise medstudenter

Ferdighetsmål:

 • vise forståelse for hvordan sykdom kan påvirke mennesket
 • kunne kommunisere med pasienter som er i en alvorlig livssituasjon, og forstå hvordan det kan være å være akutt og kritisk syk

Delemne 203.4: Medisinske og naturvitenskapelige emner

Kunnskapsmål:

 • ha kunnskap om utvalgte medikamentgrupper og sykdommer
 • ha kjennskap til spredning av infeksjonssykdommer og iverksette forebyggende tiltak
 • forklare og anvende kunnskaper om de vanligste infeksjonssykdommer, forekomst, symptomer, behandling og forebygging
 • kjenne til utvalgte medikamentgrupper og medikamenter som er relevant
 • kjenne til epidemiologi og prinsipper for overvåkning og forebygging smittsomme sykdommer lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Ferdighetsmål:

 • kunne vurdere utvalgte prøvesvar og utføre observasjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning, gruppearbeid, casestudier, seminar, refleksjonsgrupper, selvstudie, øvelser på klinisk læringssenter og praktiske studier.

Eksamen

To arbeidskrav i gruppe med veiledning, som vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen over 1 uke. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Oppgavetekniske krav

Oppgavens omfang skal ikke overskride 4000 ord. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste, og eventuelle vedlegg regnes ikke med i oppgavens omfang.

Vurderingskriterier

Det vil bli lagt vekt på kandidatens evne til å se sammenheng mellom de ulike emneområder i andre studieenhet (se fagplanen).

Det legges vekt på kandidatens individuelle evne til faglig forståelse, logisk resonnement og refleksjon i forhold til oppgaveteksten. Besvarelsens teoretiske forankring skal bygge på relevant faglitteratur, inkludert vitenskapelige artikler.

Oppgavetekniske krav til besvarelsen vektlegges i vurderingen

Eksamensdato

Sykepleie i spesialisthelsetjenesten 2 - Individuell hjemmeeksamen utlevering 06.06.2019 innlevering 14.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan