vår 2019

SPH204 Ferdighetstrening og refleksjon, klinisk læringssenter - 3 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Læringsaktiviteter i klinisk læringssenter/klasserom knyttet til utøvelse av sykepleie til akutt og kritisk syke mennesker. Førstehjelp/skadested, sårbehandling, venekanyle, CVK, injeksjoner, infusjoner, stomiskifte, EKG/telemetri, oksygenbehandling og inhalasjonsteknikker. CPAP, simulatortrening og PPS.

Hva lærer du

Delemne 204.1: Sykepleie til akutt og kritisk syke mennesker

Kunnskapsmål og ferdighetsmål:

  • kunne bruke teoretisk kunnskap i en praktisk sammenheng
  • kunne oppøve ferdigheter i å dokumentere, samle inn data, rapportere og evaluere
  • kunne utføre-, foreslå-, dokumentere- og vurdere relevante observasjoner
  • diskutere og drøfte sykepleiefaglige utfordringer relatert til egen handling og holdning
  • kunne utføre utvalgte praktiske sykepleieoppgaver på en forsvarlig og forskriftsmessig måte
  • kunne utøve førstehjelp på skadested 
  • vise omsorg, omtanke og respekt i utøvelse av sykepleieoppgaver

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praktiske øvelser, oppgaver, gruppediskusjoner, refleksjon, introduksjoner og simulering. Praktiske oppgaver på klinisk læringssenter. PPS-forkunnskapstest

Eksamen

Praktiske ferdigheter i de nevnte prosedyrer og arbeidsoppgaver, som er definert i læringsutbyttet.

Emnet vurderes til bestått eller ikke bestått.

Eksamensdato

Ferdighetstrening og refleksjon, klinisk læ
ringssenter 04.03.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret