vår 2019

SPH301 Sykepleie i den kommunale helsetjenesten og psykisk helsearbeid - 12 stp

Sist endret: 07.08.2018

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Delemne 301.1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Sykepleietenkning, livsverdien, sykepleiefunksjon, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode, forskningsprosessen, kvalitetsutvikling. 

Delemne 301.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Sykepleie og omsorg, gerontologi, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, ferdighetstrening og refleksjon, funksjonsnedsettelse, tilnærmingsmåter i demensomsorgen, identitet, kvalitetssikring, vurderinger og observasjoner, faglig forsvarlig sykepleie, folkehelsearbeid og brukermedvirkning,

Delemne 301.3: Samfunnsvitenskapelige emner

Juridiske rammer for helsevesenet og yrkesutøvelse: Avvik, stigmatisering, maktformer, avmakt, motmakt, samhandlingsreformen-  omorganisering og folkehelsearbeid. Psykologi: Tilstander og opplevelser som utgangspunkt for forståelse av psykoser, nevroser, depresjoner.  Pedagogikk: Ulike metoder og tilnærminger, eget læringsståsted/potensiale og kultur. Pasientmedvirkning.

Hva lærer du

Delemne 301.1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Kunnskapsmål:

 • ha forståelse for omsorgens og sansingens betydning i møte med mennesker i sårbare situasjoner.
 • ha kjennskap til ulike former for tenkning om sykepleiefaget og ulike kunnskapsformer, verdighet og forsvarlighet.
 • ha forståelse for egen og andres kulturbakgrunn i relasjon med pasienter og pårørende.
 • ha kjennskap til den historiske utviklingen i sykepleiefaget, deriblant utvikling av hjemmesykepleie, psykiatri, behandling av avvik og utviklingen av institusjoner.

Ferdighetsmål:

 • utvikle sykepleiefaglig identitet og profesjonsansvar for å sikre verdighet og forsvarlighet i yrkesutøvelsen
 • ha forståelse for at etikken er bærende for vår relasjon til mennesker og natur
 • kunne reflektere og tenke over hvor betydningsfullt livet er, med glede, sorger, tristhet, ydmykhet, tilbaketrukkethet, nærhet, trygghet, tillit, avstand og urørlighetssone, som livsfenomener i en sykepleiefaglig sammenheng
 • anvende sykepleiefaglig tenkning over grunnleggende livsfenomener i utøvelsen av sykepleie
 • anvende og kritisk vurdere relevante forskningsresultater og vitenskapelig metode/perspektiv i eget arbeid.

Delemne 301.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Kunnskapsmål:

 • vise til kunnskap om den sykdomsforebyggende og helsefremmende sykepleierfunksjon
 • kunne kvalitetssikre sykepleien og utøve faglig forsvarlig sykepleie
 • ha kunnskap om sykepleie til geriatriske og psykiatriske pasienter
 • forklare og forstå eldre- og psykisk sykes spesielle behov for sykepleie
 • identifisere og begrunne behov for sykepleie til personer med funksjonsnedsettelse, pasienter med psykisk lidelse og eldre

Ferdighetsmål:

 • identifisere og utføre sykepleie til gamle pasienter, personer med psykiske lidelser og personer med funksjonsnedsettelse
 • anvende en personorientert forståelse som utgangspunkt og grunnlag for faglig tilnærming og omsorg for personer med demens
 • være oppmerksom overfor pasientens uttrykk og evne til å etablere trygge og gode relasjoner
 • vise forståelse for hvordan sykdom og helsesvikt kan virke inn på pasientens og pårørendes livssituasjon
 • identifisere ulike fagsyn og engasjere seg i etiske diskurser
 • kunne anvende sykepleiefaglig kunnskap i møte med pasienter i akutte og langvarige omsorgsrelasjoner
 • iverksette og følge opp forordnet behandling og undersøkelser
 • ta initiativ til og delta aktivt i samarbeid med ulike yrkesgrupper til pasientens beste
 • legge vekt på godt samarbeid og ivaretakelse av pårørende
 • vise forståelse for forhold som fremmer helse og mestring
 • administrere legemidler på en forskriftsmessig og forsvarlig måte
 • kunne møte personer med psykisk funksjonsnedsettelse på en faglig forsvarlig måte
 • reflektere over egen læring, sykepleiefaglige dilemma og erfaring fra praksis
 • inneha en selvstendig funksjon som ivaretar pasientens behov for sykepleie på en faglig-etisk forsvarlig måte

Delemne 301.3: Samfunnsvitenskapelige emner

Kunnskapsmål:

 • kunne identifisere makt og kontrollmekanismer
 • kunne vise til ulike psykologiske tilstander som påvirker livssituasjonen og hvordan lidelse kan oppleves
 • kjenne vise til  sammenhengen mellom samfunn, helse og velferd
 • forstå hovedtrekkene i relevante statlige reformer
 • ha kunnskap om miljørettet helsevern og miljørettet helsearbeid
 • kunne lede mindre grupper, ta initiativ, være kreativ og prege endringsprosesser
 • forklare og fortolke autonomi, paternalisme, etiske og juridiske rettighetsbegrensninger
 • kjenne til informert samtykke, kontroll og tilsynsregler, arbeidsrettslige forholdet for helsepersonell, pasientskader og erstatning
 • kjenne til aktuelle lovverk og forskrifter

Ferdighetsmål:

 • kunne samhandle med andre yrkesgrupper, og drive planarbeid tverrfaglig og tverretatlig
 • utøve sykepleie til pasienter med psykiske lidelser eller geriatriske lidelser
 • kunne informere, undervise og veilede
 • ivareta pasient og pårørende i sorg og kriser
 • kunne grunnleggende prinsipper for saksbehandling og ledelse i pleie- og omsorgssektoren

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, casestudier, seminarer og praksisstudier

Eksamen

Ett arbeidskrav i gruppe som vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Oppgavetekniske krav

Oppgavens omfang skal ikke overskride 5000 ord. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste, og eventuelle vedlegg regnes ikke med i oppgavens omfang.

Oppgaven skal ha litteraturliste over 150 sider selvvalgt litteratur.

Det gis to timer veiledning hvor en time er obligatorisk.

Vurderingskriterier

Kandidaten skal ta utgangspunkt i et tema eller en hendelse fra praksisstudiene i tredje studieenhet.

Kandidaten skal identifisere, formulere og reflektere over et sykepleiefaglig emne av betydning for det enkelte menneske eller gruppe av mennesker relatert til tema eller hendelsen. Kandidaten skal også redegjøre for medisinskfaglige forhold, reflektere faglig over så vel etiske forhold, samt kulturelle og samfunnsmessige vilkår av betydning for tema eller hendelsen. Oppgaven skal ha fokus på profesjonsansvar og sykepleiefaglig tenking. 

Timeplan

Pensum

301.1 Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk

Ludvigsen, K. (2004) Forståelse og praksis knyttet til psykiske lidelser 1850-1920. I: R. Norvoll: Samfunn og psykiske lidelser. Oslo, Gyldendal Akademisk. (Kap. 8, s. 163-185) *

 

Fagutvikling og forskning i sykepleie

Balteskard, B. (2008) Hjem, tilhørighet og sted - den gamle, syke pasientens livsbetingelser. I: S. Hauge og F. Jacobsen: Hjem. Eldre og hjemlighet. Oslo, Cappelen Damm AS (Kap. 4, s. 69-86)

Balteskard, B., Storli, S.L.; Martinsen, K. (2013) Hendene husker Ullas utrykk. Om betydningen av å gjøre tilværelsen rommelig for pasienter på sykehjem. I: H. Alvsvåg; Å. Bergland; O. Førland: Nødvendige omveier. Cappelen Damm AS, 2013. (Kap.8 s. 131-144)

Martinsen, K. (2005) Samtalen, kommunikasjonen og sakligheten i omsorgsyrkene. I: K. Martinsen: Samtalen, skjønnet og evidensen. Akribe AS 2005. (Kap.1 s. 23-46)

Martinsen, K. (2012) Tid, rom og travelhet. I: K. Martinsen: Løgstrup og sykepleien. Akribe AS 2012. (Kap. 4, s. 109-139)

Thorsen, R. (2005) Trygghet. I: N. Jahren, F. Nortvedt, E. Skaug: Grunnleggende sykepleie Bind 3. Oslo, Gyldendal Akademisk (2011). (Kap. 22, s. 105-126).

 

Vitenskapsteori og forskningsmetode

Christoffersen, L; Johannessen, A; Tufte, P.A; Utne, I. (2015) Forskningsmetode for sykepleierutdanningene. Abstrakt Forlag AS. (Kap. 5-16, s. 57-197) *

Clancy, A. (2011) An embodied response: Ethics and the nurse researcher. Nursing Ethics; January 2011, Vol.18(1), s.112-21. DOI: 10.1177/0969733010385531

Martinsen, K. (2003) Fra Marx til Løgstrup. Om etikk og sannselighet i sykepleien.  Universitetsforlaget 2003. (Kap 4-5, s. 135-171)

Synnes, O. (2014) Staden og naturen i forteljingar til alvorleg sjuke og døyande. I: H. Alvsvåg, O. Førland, F.F. Jacobsen. Rom for omsorg? Fagbokforlaget (Kap. 15: s. 259-275)*

 

Etikk

Balteskard, B. (2012) Å banke på trær. I: R. Thorsen, K.S. Mæhre, K. Martinsen: Fortellinger om etikk. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. (Kap. 2, s. 43-61)

Clancy, A., Svensson, T. (2007) «Faced» with responsibility: Levinasian ethics and the challenges of responsibility in Norwegian public health nursing. Nursing Philosophy; July 2007, Vol.8(3), s.158-166. DOI: 10.1111/j.1466-769X.2007.00311.x

Ekeland, T.J. (2013) Etikken før evidensen. I: H. Alvsvåg, Å. Bergland, O. Førland: Nødvendige omveier. En vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag. Oslo: Cappelen Damm. (Kap. 9, s. 151-164)*

Hansen, K. (1995) Opmærksomhed (s.19) og Om at være sig selv (s.25). I: K. Hansen. Opmærksomhed. Forlaget Mimer *

Gjengedal, E. (2000): Omsorg og sykepleie. I: Alvsvåg, H og Gjengedal, E.: En innføring i Kari Martinsens forfatterskap. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. (Kap. 2, s.37-55)

Løgstrup, K.E. (1999) Den etiske fordring. J.W. Cappelen Forlag AS (s. 16-50) *

Martinsen, K. (2005) Omsorg i sykepleien - en moralsk utfordring. I: K. Martinsen: Samtalen, skjønnet og evidensen. Akribe AS (Kap. 4, s. 135-166)

Martinsen, K (2005) Sårbarheten og omveiene. Løgstrup og sykepleien. I: D. Bugge; P. R. Bøwadt; P. Aaboe Søensen (red). Løgstrups mange ansikter. Forfatterne og Forlaget ANIS, 2005. (Kap.18, s. 255-269)

Martinsen, K. (2007) Angår du meg? Etisk fordring og disiplinert godhet. I: H. Alvsvåg; O. Førland. Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Akribe AS (Kap 16, s.315-344)

Thorsen, R. (2012) Å skrive livet frem. I: R. Thorsen; K. S. Mæhre; K. Martinsen (red). Fortellinger om etikk. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. (Kap. 1, s. 17-32)

Tønnesen, S., Førde, R., Nortvedt, P. (2009) Fair Nursing Care When Resources Are Limited: The Role of Patients and Family Members in Norwegian Home-Based Services. Policy, Politics & Nursing Practice; 2009, Vol.10(4), pp.276-284. DOI: 10.1177/1527154409357108

 

301.2 Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Drivdal Berentsen, V. (2014) Kognitiv svikt og demens. I: M. Kirkevold; K. Hylen; A. Ranhoff. Geriatrisk sykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS. (Kap. 29, s. 408-434)

Birkeland, A.; Flovik, A.M. (2014) Sykepleie i hjemmet. Cappelen Damm AS (Kap. 1-3, s. 13-54, Kap. 5, s. 68-78)

Gammersvik, Å. (2012) Helsefremmende arbeid i sykepleie. I: Å. Gammersvik; T. Larsen. Helsefremmende sykepleie - i teori og praksis. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. (Kap. 5, s. 99-116)

Hauge, S. (2014) Sykepleie i sykehjem. I: M. Kirkevold; K. Brodtkorp; A. Hylen Ranhoff. Geriatrisk sykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS. (Kap. 19, s. 265-280)

Hylen Ranhoff, A; Børdal, B. (2014) Eldre og legemidler. I: M. Kirkevold; K. Brodtkorb; A. Hylen Ranhoff. Geriatrisk sykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS. (Kap. 14, s. 184-195)

Johnsen, L.; Lislerud Smedbye, K. (2008) Bruk av tvang i eldreomsorgen. I: A.M. Mork Rokstad; K. Lislerud Smebye. Personer med demens. Møte og samhandling. Akribe AS 2008 (Kap. 9, s. 207-231)

Larsen, T. (2012) Helsebegrepet i helsefremmende arbeid. I: Å. Gammersvik; T. Larsen. Helsefremmende sykepleie - i teori og praksis. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS (Kap. 2, s. 45-55)

Mork Rokstad, A.M. (2008) Forståelse som grunnlag for samhandling. I: A.M. Mork Rokstad; K. Lislerud Smebye. Personer med demens. Møte og samhandling. Akribe AS 2008 (Kap 4, s. 60-86)

Mork Rokstad, A.M. (2008) Miljøbehandling. I: A.M. Mork Rokstad; K. Lislerud Smebye. Personer med demens. Møte og samhandling. Akribe AS 2008 (Kap 7, s. 152-179)

Mork Rokstad, A.M. (2008) Utfordrende atferd. I: A.M. Mork Rokstad; K. Lislerud Smebye. Personer med demens. Møte og samhandling. Akribe AS 2008. (Kap. 8, s. 207-231)

Tønnesen, S. (2014) Prioriteringer i hjemmesykepleie - mot prioriteringskriterier i helse- og omsorgstjenestene. I: B.L. Kassah; W. Tingvoll; A.K.Kassah. Samhandlingsreformen under lupen. Kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. (Kap. 4, s. 69-84) *

Wogn-Henriksen, K. (2008) Kommunikasjon. I: A.M. Mork Rokstad; K. Lislerud Smebye. Personer med demens. Møte og samhandling. Akribe AS 2008.  (Kap. 5, s 87-112).

Anbefalt litteratur

Hamran, T. (2012) Yngre og eldre brukere i hjemmetjenesten - ulike behov eller forskjellsbehandling. Flerfaglig praksis i et interaksjonsteoretisk perspektiv. Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge.

Jacobsen, R. (2007) Ikke alle spiller bingo - om teori og praksis i demensomsorgen på sykehjem. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. (Kap. 4-5, s. 47-100)

Mork Rokstad, A.M. (2014) Se hvem jeg er. Personsentrert omsorg ved demens. Universitetsforlaget¿..

 

Psykisk syke

Clancy, A.; Svensson, T. (2009) Perceptions of Public Health Nursing Practice by Muncipal Health Officials in Norway. Public Health Nursing, September 2009, Vol.26(5), s.412-420. DOI: 10.1111/j.1525-1446.2009.00799.x

Hummelvoll, J.K. (2012) Helt - ikke stykkevis og delt. Gyldendal Norsk Forlag. (Kap. 1-2, s. 23-80, Kap. 15, s. 401-416, Kap. 21, s. 553-579)

Karlsen, R. (2009) Profesjonell kompetanse. Sykepleien Forskning, 2009, Vol.4(3), s.198-204. DOI:http://dx.doi.org/10.4220/sykepleienf.2009.0099

Næss, H.E.; Biong, S. (2014) Sykepleiepersonells beskrivelser av helsefremmende miljøterapi på kveld, natt og helg I psykisk helsevern. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2014, Vol.(01), s.25-33

Orvik, A. (2015) Organisatorisk kompetanse - Innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse. CAPPELEN DAMM AS 2015 (Kap. 8-9, s. 209-257)

Anbefalt litteratur

Haugan, G. (2014) Helsefremming blant mentalt klare langtidspasienter i sykehjem. I: G. Haugan; T. Rannestad. Helsefremming i kommunehelsetjenesten. CAPPELEN DAMM AS, 2014 (Kap. 8, s. 101-114)

Hauge, S. (2014) Å arbeide helsefremmande i møte med personar med demens. I:  G. Haugan; T. Rannestad. Helsefremming i kommunehelsetjenesten. CAPPELEN DAMM AS, 2014 (Kap. 9, s. 116-125)

 

301.3 Samfunnsvitenskapelige emner

Psykologi

Håkonsen, K.M. (2009) Innføring i psykologi. Gyldendal Norsk Forlag AS 2009 (Kap. 15, s. 271-287)

Pedagogikk

Tveiten, S. (2012) Empowerment og veiledning - sykepleierens pedagogiske funksjon i helsefremmende arbeid. I: Å. Gammersvik; T. Larsen. Helsefremmende sykepleie - i teori og praksis. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS (Kap. 9, s. 173-191)

 

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

Clancy, A. (2012) The cermonial order of public health nursing consultations, an ethnographic study. Journal of Clinical Nursing, September 2012, Vol.21(17¿18), s.2555-2566. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2011.04024.x *

Clancy, A; Svensson, T. (2010) Perceptions of public health nursing consultations: tacit understanding of the importance of relationships. Primary Health Care Research & Development, 2010, Vol.11(4), s.363-373. DOI: 10.1017/S1463423610000137 *

 

Sosiologi og sosialantropologi

Norvoll, R. (2009) Makt og avmakt. I:E. Brodtkorb; M. Rugkåsa. Mellom mennesker og samfunn. Gyldendal Norsk Forlag AS (Kap. 3 s. 68-92)

Norvoll, R. (2009) Makt og avmakt. I:E. Brodtkorb; M. Rugkåsa. Mellom mennesker og samfunn. Gyldendal Norsk Forlag AS (Kap. 4, s. 99-118)

Skau, G.M. (2013) Mellom makt og hjelp. Universitetsforlaget 2013. (Kap 4, s. 61-81) *

Øye, C.; Norvoll, R. (2013) Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv. I: R. Norvoll. Samfunn og psykisk helse. Oslo: Gyldendal Akademisk (Kap. 3 , s. 73-97) *

 

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk. Lovgivning

Dahl, E; Friestad, C. (2013) Sosial ulikhet og psykisk helse. I: R. Norvoll. Samfunn og psykisk helse. Oslo: Gyldendal Akademisk (Kap. 6, s. 149-165)*

Molven, O. (2012) Helse og juss. Gyldendal Norsk Forlag AS. (kap. 2-3, s. 40-51, Kap. 5-6, s. 74-103. kap 14, s. 225-249, Kap. 20, s. 332-345)

Stamsø, M.A. (2009) Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. (Kap. 2-3, s. 67-116, kap. 9, s. 256-270)

Syse, A. (2016-2017) Lovsamling for helse- og sosialsektoren. Norges lover. Oslo : Gyldendal juridisk

Anbefalt litteratur

Almvik, A.; Borge, L. (2014) Å sette farger på livet Helhetlig om psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk

helsearbeid, 2015, Vol. 12, nr. 3, s.269-271

Førland, O. (2007) Hvem tar seg av restene. I: H. Alsvåg; O. Førland; B. Abrahamsen. Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Akribe (Kap. 15, s. 291-312)