vår 2019

SPH302 Sykdomslære og farmakologi - 3 stp

Sist endret: 07.08.2018

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Delemne 302.1: Geriatri og psykiatri

Utvalgte tema knyttet til geriatri og psykiatri. Kompliserte sykdomsbilder hos eldre. Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene: Epidemi, pandemi og infeksjonsforebygging

Hva lærer du

Delemne 302.1: Geriatri og psykiatri

Kunnskapsmål:

  • kunne gjøre rede for kompleksiteten i geriatriske sykdommer
  • kunne gjøre rede for akutte og kroniske sykdommer, diagnostikk og behandling hos eldre og mennesker med psykiske lidelser
  • kjenne til aktuelle prøver og undersøkelser og hvordan disse skal følges opp
  • ha kunnskap om virkning og bivirkning av de vanligste medikamenter som brukes av eldre pasienter og pasienter med psykisk helsesvikt
  • vite hvordan vold kan avdekkes og selvmord forebygges
  • ha kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og hvordan disse kan påvirke pasienten i dagliglivet

Ferdighetsmål:

  • anvende kunnskap om psykiske og geriatriske lidelser i utøvelsen av sykepleie
  • anvende kunnskaper om prøveresultater og behandling i omsorgsutøvelsen
  • vurdere behov for helsehjelp
  • administrere medikamenter til pasienter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning, gruppearbeid, seminar, refleksjonsgrupper, selvstudier og praktiske studier.

Eksamen

Ett arbeidskrav i gruppe, som vurderes til godkjent eller ikke godkjent.

Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Individuell, skriftlig skoleeksamen over 3 timer. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Timeplan

Pensum

Eldre

Hylen Ranhoff, A. (2014) Den gamle pasienten. I; M. Kirkevold; K. Brodtkorb; A. Hylen Ranhoff. Geriatrisk sykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS. (Kap.7, s. 79-90)

Wyller, T.B. (2015) Geriatri: en medisinsk lærebok. Gyldendal Norsk Forlag AS (Kap. 5-15, s. 49-110, Kap. 27, s. 193-202, Kap. 30, s. 222-249, Kap. 37-38, s. 280-306)

Psykisk syke

Skårderud, F; Haugsgjerd, S; Stänicke, E. (2010). Psykiatriboken. Gyldendal Norsk Forlag AS (Kap. 3-5 s. 49-83, Kap. 7-8, s. 94-126, Kap. 11, s. 153-198, Kap. 17-22, s. 269-397, Kap. 26, s. 433-445)

Spigset, O. (2013) Legemidler ved psykiske sykdommer. I: H. Nordeng; O. Spigset. Legemidler og bruken av dem. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap.16, s. 217-234)

 

Anbefalt litteratur

Hole, R. (2014) Forebygging og behandling av rusproblemer; en innføring. Oslo: Universitetsforlaget 2014