vår 2019

SPHPRA6 Praksis 6 - Prosjekt pasient/pårørende i et folkehelseperspektiv - 9 stp

Sist endret: 12.09.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Praksisstudier - 6 ukers varighet.

Prosjektarbeid som metode, tverrfaglig samarbeid, helsefremming og forebygging.

Hva lærer du

Kunnskapsmål:

  • Kjenne til å kunne drive prosjektarbeid
  • Kunnskaper om prosjektarbeid som metode
  • Kunnskaper om forbyggende helsearbeid
  • Kunnskaper om helsefremming

Ferdighetsmål:

  • Kunne anvende sykepleierens forebyggende og helsefremmende funksjon
  • Kunne koordinere, lede og administrere grupper av pasienter, pårørende og medarbeidere.
  • Kunne ivareta mennesker med ulike behov, og legge til rette for å fremme helse og forebygge sykdom
  • Kunne gjennomføre prosjektarbeid og dokumentasjon av arbeidet
  • Kunne fremme nytenkning og innovasjon innen folkehelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning i klasserom, gruppearbeid med veiledning. Praksisstudier

Eksamen

Obligatorisk deltakelse i prosjektarbeid og undervisning.

Muntlig eksamen i gruppe, som vurderes til bestått / ikke bestått. Interne sensorer.

Eksamensdato

prosjektarbeid og undervisning innlevering 29.03.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan