Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

STA-0001 Brukerkurs i statistikk 1 - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i ulike studieprogram, men inngår ikke i program for matematikk og statistikk. Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1+ 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Anbefalte forkunnskaper er MAT-1001 Kalkulus 1 eller tilsvarende.

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.

Innhold

Beskrivende statistikk for en og to variabler. De vanligste sannsynlighetsmodellene (binomisk, normal, m.fl.). Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Regresjon og variansanalyse. Ikke-parametriske tester. Analyse av tabelldata.

Emnet vil gi et grunnlag for å gjennomføre enkle statistiske analyser av telledata og kontinuerlige data, en eller flere variabler samlet. Statistikkpakker benyttes, men det er ikke nødvendig for å gjennomføre kurset.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-0001 Brukerkurs i matematikk

Hva lærer du

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne/ha kjennskap til:
 • Sammenfatte datamateriale i grafiske fremstillinger (histogram, linjediagram) og beskrivende mål (gjennomsnitt og standardavvik).
 • Vanlige sannsynlighetsmodeller, binomisk, hypergeometrisk, poisson, normalfordeling.
 • Gjennomføre enkle statistiske analyser av binomiske og normalfordelte data, ett og to utvalg.
 • Enkel lineær regresjon samt enveis variansanalyse.
 • Enkle ikke-parametriske metoder.
 • Krysstabellanalyse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 40 t Øvelser: 30 t

Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen (§ 22): Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen (§§ 17 og 21): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Arbeidskrav Obligatoriske øvelser kreves godkjent for adgang til å avlegge eksamen.

For mer informasjon, se forøvrig:

 • - Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 04.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

STA-1001 Statistikk og sannsynlighet 5 stp
SB-1 Brukerkurs i statistikk 9 stp
HEL-1002 Innføring i basal statistikk 2 stp

Pensum

Pensumliste for STA-0001 Brukerkurs i statistikk 1, våren 2019
UiT Norges arktiske universitet, Institutt for matematikk og statistikk

Lærebok: Løvås, G., "Statistikk for universiteter og høgskoler", 4. utgave 2018. Universitetsforlaget

Kap 1. Hva er statistikk? (15 sider)
1.1 Bokas innhold
1.2 Noen viktige begreper
1.3 Modeller
1.4 Innsamling av data
1.5 Oppsummering

Kap 2. Hva er fakta om utvalget? (40 sider)
2.1 Beskrivelse av kategoriske data
2.2 Beskrivelse av diskrete data
2.3 Beskrivelse av kontinuerlige data
2.4 Sentralmål
2.5 Spredningsmål
2.6 Skjevhet og kurtosis
2.7 Grupperte data
2.8 Statistikk med Excel
2.9 Statistikk med Minitab
2.10 Statistikk med SPSS
2.11 Oppsumering

Kap 3. Sannsynlighetsregning (54 sider)
3.1 Utfallsrom og hendelse
3.2 Sannsynlighet for en hendelse
3.3 Innføring i sannsynlighetsregning
3.4 Betingede sannsynligheter
3.5 Uavhengige hendelser
3.6 Telleregler - Kombinatorikk
3.7 Bruk av datamaskin
3.8 Oppsummering

Kap 4. Stokastisk variabler (40 sider)
4.1 Stokastisk variabler
4.2 Diskrete sannsynlighetsmodeller
4.3 Kontinuerlige sannsynlighetsmodeller
4.4 Flere variabler samtidig
4.5 Oppsummering

Kap 5. Vanlige sannsynlighetsmodeller (52 sider)
5.1 Innledning
5.2 Binomisk modell
5.3 Hypergeometrisk fordeling
5.4 Geometrisk fordeling
5.5 Poissonfordeling
5.6 Eksponentialfordelingen
5.7 Normalfordelingen
5.8 Sentralgrenseteoremet
5.9 Andre modeller
5.10 Bruk av datamaskinen
5.11 Oppsummering

Kap 6. Estimering og hypotesetesting (60 sider)
6.1 Et innledningseksempel
6.2 Punktestimering
6.3 Konfidensintervaller
6.4 Hypotesetesting - metode og teori
6.5 Hypotesetesting i praksis
6.6 Empirisk fordelingsfunksjon
6.7 Bruk av datamaskinen
6.8 Oppsummering

Kap 7. Analyse av sammenhenger (23 sider)
7.1 Innledning
7.2 Korrelasjon
7.3 Enkel lineær regresjon
7.7 Bruk av datamaskinen
7.8 Oppsummering

Kap 8. Sammenligning av grupper (39 sider)
8.1 Innledning
8.2 Litt sammenligningsfilosofi
8.3 T-test for grupper
8.4 Variansanalyse for flere grupper
8.5 Ikke-parametriske tester
8.6 Analyse av kategoriske krysstabeller
8.7 Bruk av datamaskinen
8.8 Oppsummering

Til sammen 323 sider

Tillatte hjelpemidler til eksamen:
Alle trykte og skrevne
KalkulatorKontakt
Førsteaman.-Elinor-Ytterstad

Elinor Ytterstad


Førsteamanuensis
Telefon: +4777644015 elinor.ytterstad@uit.no