vår 2019

STV-3058 Nyere lederskapsteori - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå 2-årig studium eller fordypningsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, administrasjonsfag eller statsvitenskap. Minst 30 studiepoeng innen fordypningsenheten skal være på 2000-nivå. Det skal også inngå 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag i opptaksgrunnlaget. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som beregnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene. Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Innhold

Fra 1980- og 1990-tallet har det vokst frem en rekke nye teorier om ledelse som dels er knyttet til utviklingen av kunnskapssamfunnet og behovet for ledelse under fleksible organisasjonsbetingelser, og dels til endringer i synet på hva som kjennetegner en god leder. I kurset vil fokus rettes s vel mot spennvidden i nyere ledelsesteori- og forskning, som tilby et tilbakeblikk p disiplinens utvikling fra dens begynnelse rundt forrige rhundreskifte.

Med utgangspunkt i etablert teori, nyere forskning og praktiske eksempler vil følgende emner belyses:

- Den historiske utviklingen av ledelsesforskning og -teori

- Klassiske tilnærminger som trekkteori, stilteori, og situasjonsbetinget ledelse

- Instrumentelle og nyere tilnærminger som:

Teamledelse

Prosjektledelse

Transformasjonsledelse

Visjonær ledelse

Endringsledelse

Verdibasert ledelse

Selvledelse

Litteraturens blindflekker

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • den historiske utviklingen i ledelsesfaget fra begynnelsen av 1900-tallet til dagens ledelsesperspektiver.
 • hva som skiller de ulike perspektivene fra hverandre, og være i stand til kritisk refleksjon om de sentrale forskjellene mellom perspektivenes bidrag til forståelsen av ledelse.
 • empiriske studier av ledelse. Hva vet vi, hva virker og hva er myter?

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forholde seg kritisk til eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor lederskapsteori, samt kunne strukturere og formulere komplekse faglige resonnementer
 • anvende ovennevnte kunnskaper og forståelse i empiriske studier av organisasjoner
 • gjennomføre et selvstendig og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til ledelse i og av moderne organisasjoner

Kompetanse

Studenten kan:

 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og til allmennheten.
 • presentere og formidle selvstendig arbeid ved hjelp av fagets begrepsapparat.
 • reflektere over effekten av ulike «ledelsesverktøy» som anvendes i praksisfeltet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert.

Undervisningsformen vil veksle mellom seminarform og ren forelesning.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang per programperiode, med underveisevaluering og sluttevaluering. Evaluering foretas vanligvis muntlig, slik at studentene og faglærer kan komme i dialog om ev. behov for endringer.

Eksamen

Eksamen er todelt og består av:

 • en hjemmeeksamen på inntil 2.000 ord over oppgitt tema. Skrivefristen er en uke. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på inntil 3.000 ord
 • en muntlig eksamen

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er stryk/ikke bestått. Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15.januar for eksamen i høstsemesteret og 15.august for eksamen i vårsemesteret. Både hjemme- og muntlig eksamen må tas på nytt.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 03.05.2019 innlevering 10.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

STV-6302 Ledelse og organisasjonsdesign 5 stp
STV-6308 Masteremne i endringsledelse: Organisasjonsdesign og implementering 5 stp
STV-6309 Personalutvikling 5 stp
FLY-6302 Ledelse og organisasjonsteori 3 stp

Pensum

Pensum for våren 2019:

Anderson, H.J., Bauer, J.E., Griffith, J.A. og Buckley, M.R. (2017). What works for you may not work for (Gen)Me: Limitations of present leadership theories for the new generation. The Leadership Quarterly, 28: 245-260 (15 sider).

Arnulf, J.K. (2012). Hva er ledelse. Oslo: Universitetsforlaget (125 sider).

Bligh, M.C. (2011). Followership and Follower-Centered Approaches. I Bryman, A. mfl. (red.): The Sage Handbook of Leadership (kap. 31.). London: Sage Publications (8 sider).

Crosby, B.C. og Bryson, J.M. (2017). Why leadership of public leadership matters: and what to do about it. Public Management Review (15 sider).

Didriksen, S.M. og Moldenæs, T. (2017). Leders referanserammer for skjønn som kulturelle konstruksjoner. I Andersen, O.J., Moldenæs, T. og Torsteinsen, H. (red.). Ledelse og skjønnsutøvelse. Analyse, intuisjon, forhandlinger. Bergen: Fagbokforlaget (20 sider).

Dinh, J.E., Lord, R.G., Gardner, W.L., Mauser, J.D., Liden, R.C., og Hu, J. (2014). Leadership theory and research in the new millennium. Current theoretical trends and changing perspectives. The Leadership Quarterly, 25: 36-37 (16 sider).

Grint, K. (2000). Introduction: The Arts of Leadership. I The Arts of Leadership. Oxford: Oxford University Press (30 sider).

Grint, K. (2011). A History of Leadership. I Bryman, A. mfl. (red.): The Sage Handbook of Leadership (kap. 1). London: Sage Publication Ltd. (10 sider).

Hansen, H. og Bathurts, R. (2011). Aesthetics and Leadership. I Bryman, A. mfl. (red.): The Sage Handbook of Leadership (kap. 19). London: Sage Publication Ltd. (8 sider).

Offerman, L.R. og Coats, M.R. (2018). Implicit theories of leadership: Stability and change over two decades. The Leadership Quarterly, 29: 513-522 (11 sider).

Orazi, D.C., Turrini, A. og Valotti, G. (2013). Public sector leadership: new perspectives for research and practice. International Review of Administrative Sciences, 79(3): 486-504 (28 sider).

Shawn Bruke, C., DiazGranados, D. og Salas, E. (2011). Team Leadership: A Review and Look Ahead. I Bryman, A. mfl. (red.): The Sage Handbook of Leadership (kap. 25). London: Sage Publication Ltd. (10 sider).

Caza, A. og Jackson, B. (2011). Authentic Leadership. I Bryman, A. mfl. (red.): The Sage Handbook of Leadership (kap. 26). London: Sage Publication Ltd. (10 sider).

Kirkhaug, R. (2015). Lederskap. Person og funksjon. Oslo: Universitetsforlaget (200 sider).

Martinussen, Ø.L. (2013). Forskning på transformasjonsledelse. I Glasø, L. og Thompson, G. (red.): Transformasjonsledelse. Oslo: Gyldendahl Akademisk (33 sider).

Yukl, G. (2012). Leadership in Organizations. Upper saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall (kap. 1-10) (289 sider).

Zhen Li, J. (2013). Transaksjonsledelse og transformasjonsledelse. I Glasø, L. og Thompson, G. (red.): Transformasjonsledelse. Oslo: Gyldendahl Akademisk (30 sider).

 

Til sammen 878 sider.Kontakt
Rune Karlsen

Karlsen, Rune


Førstekonsulent
Telefon: +4777620969 rune.karlsen@uit.no

Turid Moldenæs

Moldenæs, Turid


Professor i organisasjon og ledelse og PhD-koordinator Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)
Telefon: +4777644679
Mobil: 97774165 turid.moldenes@uit.no

Michael Sverdrup Stenberg

Stenberg, Michael Sverdrup


Førstekonsulent
Telefon: +4777645676 michael.s.stenberg@uit.no