Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

SVF-2005 Geografiske informasjonssystem i fortid, nåtid og framtid I - 10 stp

Sist endret: 17.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Fordypningsemne for studenter som har bestått minst 60 stp. Emnet er forbeholdt bachelorstudenter i samfunnsplanlegging, men øvrige studenter kan søke om opptak. Pga. begrenset kapasitet vil det være et tak på 19 studenter. Ved flere kvalifiserte søkere enn plasser, rangeres søkerne etter avlagte studiepoeng som kan inngå i en grad. Det vil foretas loddtrekning ved poenglikhet.

Opptakskrav

Fordypningsemne for studenter som har bestått minst 60 stp. Emnet er forbeholdt bachelorstudenter i samfunnsplanlegging, men øvrige studenter kan søke om opptak. Pga. begrenset kapasitet vil det være et tak på 19 studenter. Ved flere kvalifiserte søkere enn plasser, rangeres søkerne etter avlagte studiepoeng som kan inngå i en grad. Det vil foretas loddtrekning ved poenglikhet.

Lokalt opptak - søknadskode 5131.

Innhold

Geografiske informasjonssystem er i rask utvikling. De anvendes både i humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning, næringsliv, offentlig forvaltning og samfunnsplanlegging. Emnet tar sikte på å gi studenten kunnskaper i tankegangen bak GIS og noen av de programmer som anvendes i dag. Studenten vil også bli presentert for teoretiske, metodiske og etiske utfordringene som bruk av GIS innebærer. Det undervises med utgangspunkt i systemet ArcGIS. Undervisningen omfatter historikk, teoretiske og metodiske muligheter og begrensninger, kartografi, landskapsanalyse, samt grunnleggende funksjoner i GIS.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

Studenten skal få:

 • Oversikt over utviklingen av GIS i humaniora, samfunns- og naturvitenskap.
 • Forståelse for de teoretiske, metodiske og tekniske muligheter og begrensninger i bruken av GIS.
 • Oversikt over bruken av GIS i forskning og forvaltning.

Ferdigheter:

Studenten skal lære:

 • Å ta i bruk og få grunnleggende ferdigheter i GIS-programvaren ArcGIS/ArcMap.
 • Å ta i bruk Norge Digitalt
 • Å bruke UTM-systemet og georeferere kart
 • Å jobbe interaktivt med digitaliserte kart
 • Å digitalisere nye tema inn på kart
 • Å håndtere høydedata
 • Å bruke simple og avanserte buffer teknikker
 • Å kreere lay-out til publikasjon
 • Å løse begrensete problemstillinger på grunnlag av ovenstående kunnskaper og ferdigheter

Kompetanse:

Emnet gir studenten den fornødne kompetansen til videre studier i faget hvor dette kunnskapsfundamentet er relevant, men hvor det ikke kreves høgre kompetanse i GIS tilsvarende SVF-2006.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk/dansk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Det foreleses 2 timer i uka i ca.12 uker. Med forbehold om budsjettmessig støtte vil det til den praktisk orienterte undervisningen bli tilknyttet en undervisningsassistent.

Oppmøte på undervisning er ikke obligatorisk, men høyst anbefalt.

Eksamen

Eksamen:

Eksamen består av en ukes hjemmeoppgave på 10 sider med oppgitt oppgavetekst og gitt innleveringsfrist. Oppgaveteksten er to-delt med henholdsvis en teoretisk og en praktisk oppgave. Besvarelsen kan skrives på et nordisk språk eller engelsk.

Karakterer fra A- E for 'Bestått' og F for 'Ikke bestått'.

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur er falt for å få en begrunnelse for eksamensresultatet.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave på
10 sider utlevering 01.04.2019 innlevering 08.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SPL-2012 GIS i samfunns- og arealplanlegging 10 stp

Pensum

SVF-2005 GIS I Fortid, nåtid og framtid.

Pensum våren 2019

Det gjøres oppmerksom på at forelesningene og utlevert materiale som, for eksempel, kopier og powerpoints inngår i pensum og derved er en del av grunnlaget for eksamen.

 

Obligatorisk:

Titler merket med * inngår i kopisamling.

*Bender, B. 1995. "Introduction: Landscape " Meaning and Action" I B.Bender (ed): Landscape. Politics and Perspectives. Oxford. Berg. Pp. 1-18 (18s). ISBN: 0-85496-852-0.

Bernhardsen, T. 2006. Geografiske Informasjonssystem. (4. opplag) Vett & Viten. Kapitlene 1(s.13-34), 2 (s.35-40), 4 (s.63-95) ,5 (s.97-109), 9-18 (s.163-333), (totalt 249s). ISBN: 978-82-41-20617-7.

Blankholm, H.P. 1998. Geografiske Informasjonssystem. Ottar 1998:3, s. 34-42

Blankholm, H.P. 2010. ArcGIS Manual, 20s. (utleveres på kurset)

Blankholm, H.P. 2013 Fra gamle historiske kart til geografiske informasjonssystem. I H.P.Blankholm, H.D.Bratrein, J.E.Arntzen og K.Lind (eds.): Nord-Norge i Europa. Arkeologi, Historie og Kulturvern. Tromsø Museums Skrifter XXXIV. S.7-28. ISBN: 978-82-7142-064-2.

*Conolly, J. & M.Lake 2006 Geographical Information Systems. Cambridge University Press. s. 208-211 (4 s.). ISBN: 10 0-521-79744-6.

Chrisman, Nicholas 1999 "Full circle: More than just Social Implications of GIS. (ca. 17 s.)

*Chrisman, Nicholas (2002): Exploring Geographic Information Systems. Part 1: Chapter 1: Reference Systems for Measurement (15 s.). Part 3 The Broader Area: Chapter 10: Evaluation and Implementation. Chapter 11: Social and Institutional Interactions. (39 s.) John Wiley & Sons, Inc. New York m.fl., ISBN 0-471-31425-0.

*Gaffney, V. & P.M. van Leusen 1995. Postscript - GIS, environmental determinism and archaeology. I G.Lock & S.Stancic (ed.): Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective. Taylor & Francis. Oxford. s. 367- 382 (16s.). ISBN: 0-7484-0208-X.

*Harris, T. & G.Lock 1995. Toward an evaluation of GIS in European Archaeology: the past, present and future of theory and applications. I Lock & Stancic (ed) 1995, s. 349-366 (18s). ISBN: 0-7484-0208-X.

Hirsch, E. 1997. "Landscape: Between place and space" I E.Hirsch & M. O"Hanlon (eds.): The Anthropology of Landscape. Perspectives on Place and Space. Pp. 1-30 (30s.). ISBN: 0-19-828010-6.

Innjord, Frode A. (red.) 2010: Plan- og bygningsloven - med kommentarer. Plandelen. Kap. 1 (s. 5-9), kap. 2 (s. 41-45), kap. 4. (s. 80-84) og kap. 11 (s. 197-290) (samlet 109 s.)

Plan- og bygningsloven (2009) www.lovdata.no

Lillevoll, Tor Arne 2006 "Det digitale kartet, for ekspertvelde eller demokrati?". Artikkel PLAN nr. 6/2006 (s. 66-68).

Rød, Jan Ketil 2009 Verktøy for å beskrive verden " Statistikk, kart og bilder. Tapir Akademisk forlag. Kap. 1-4, 10-11 (93 s).

Schuurman, N. 2004. GIS. A short introduction. Blackwell Publishing. Kap. 1-3 (s.1-87).ISBN 13: 978-0-631-23533-0.

 

Anbefalt litteratur/kilder:

Lov om kulturminner (kulturminneloven) www.lovdata.no

Lom om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) www.lovdata.no

 

Internettressurser:

Norge digitalt, geoNorge: http://www.geonorge.no

Kartverket: https://www.kartverket.no/

Kilden, NIBIO: https://kilden.nibio.no

Norgeskart: http://www.norgeskart.no

Norge i Bilder: http://www.norgeibilder.noKontakt
HP-bilde-til-hjemmeside.jpg-Bredde-180px-

Hans Peter Blankholm


Professor i arkeologi
Telefon: +4777644365 hans.peter.blankholm@uit.no

Marie Nystuen Berger

Marie Berger Nicolaysen


Studiekonsulent arkeologi
Telefon: +4777646326 marie.n.berger@uit.no