vår 2019

SVF-2120 Bacheloroppgave - 20 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode

Innhold

Bacheloroppgaven utgjør den avsluttende delen av bachelorutdanningen, der studentene benytter de kunnskapene de har ervervet gjennom studiet

Hva lærer du

Kunnskap: • Kandidaten kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer Ferdigheter: • Kandidaten kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder. • Kandidaten kan anvende relevante metodeverktøy. Generell kompetanse: • Kandidaten kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Bacheloroppgaven skrives i grupper på 2 - 4 studenter. Det gis veiledning på oppgaven.

Eksamen

Vurdering skjer på bakgrunn av Bacheloroppgave, muntlig gruppepresentasjon og individuell eksameniasjon. Det gis en samlet bokstavkarakter A - F.

For å få starte på bacheloroppgaven må minimum 100 sp. fra de to første studieår være bestått.

Emnet SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode må være bestått.

Eksamensdato

Bacheloroppgave, presentasjon og muntlig eksamen utlevering 13.04.2019 innlevering 06.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SS490 Hovedprosjekt 15 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart.