Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

SVF-3202 Krisehåndtering - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i samfunnssikkerhet. Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet er en analytisk fordypning i krisens natur og dynamikk, og vi gjennomgår sentrale teorier og utfordringer i nasjonal og internasjonal krisehåndtering med særlig vekt på forholdet mellom før- og etter-krisefasen. Følgende tema blir særskilt vektlagt: - Utvikling, forståelse og håndtering av ulike typer kriser. - Teoretiske og praktiske analyser av sårbarhet og dilemmaer krisehåndtering - Oppbyggingen av norske og internasjonale system og rammeverk for krisehåndtering - Menneskelige reaksjoner i og etter krisesituasjoner. - Den globale disaster risk reduction (DRR) agendaen og komplekse kriser  

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten skal:

  • ha inngående innsikt i hva som kjennetegner ulike typer kriser i samfunnet.
  • ha oversikt over sentrale teorier om krisehåndtering på samfunns- og organisasjonsnivå.
  • ha inngående innsikt i ansvarsforhold og erfaringer med planlegging, samordning og håndtering av krisesituasjoner.
  • ha inngående kunnskaper om menneskelige reaksjoner i akutte krisesituasjoner.

Ferdigheter:

Studenten skal:

  • kunne bidra faglig til krisehåndtering på samfunns- og organisasjonsnivå.
  • kunne analysere hendelser i lys av faglige tilnærminger.

Generell kompetanse:

Studenten har:

  • har en inngående forståelse av kompleksitet og utfordringer tilknyttet moderne krisehåndtering

Undervisnings- og eksamensspråk

Norak

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentpresentasjoner. 20 timer forelesninger og 8 timer seminar.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F. 2 obligatoriske arbeider må være godkjent for å få adgang til eksamen. Studenter som ikke bar bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester .

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 23.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Oppgis ved studietart.