Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

SVF-3204 Risikovurdering og - styring - 10 stp

Sist endret: 03.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar for seg sentrale tema knyttet til risikoanalyse og -styring. Studentene skal få dypere kunnskap om, og fo

Kurset dekker sentrale emner knyttet til risikostyring, inkludert risikovurdering. Kurset følger tett ISO 31000-serien av standarder, men presenterer også alternative tilnærminger.

Følgende temaer vil bli særlig vektlagt:

- Etablere risikostyring sammenheng

- Risikovurdering, inkludert risikoidentifikasjon, risikoanalyse og risikoevaluering

- Kvalitative, semikvantitative og kvantitative risikovurderingsteknikker

- Risikohåndtering

- Risikokommunikasjon

- Risikopersepsjon

Hva lærer du

Å kunne bruke ISO 31000-serien av standarder og andre metoder på praktiske risikovurdering og -styring

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og gruppearbeid, inkludert presentasjoner.

Det kreves 80% tilstedeværelse på forelesningene (kontrollert)

Emnet kan blir undervist på engelsk.

Eksamen

4 timers skriftlige eksamen. Bokstavkarakter A - F.

Obligatoriske krav/deltakelse må være godkjent for å få adgang til eksamen. Det kreves 80% tilstedeværelse på forelesningene (kontrollert)

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 06.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Oppgis ved studiestart.