vår 2019

SYP-1012 Anatomi, fysiologi og biokjemi - 12 stp

Sist endret: 15.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Hammerfest | Harstad | Narvik | Ukjent | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Anatomi, fysiologi og biokjemi (12 sp)

Hva lærer du

Etter gjennomført emne har studenten tilegnet seg følgende læringsutbytte:

 Kunnskap

  • Navngir anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
  • Beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre
  • Beskriver anatomisk oppbygning i betydningen

- makroanatomisk: organ og organsystem

- mikroanatomisk: celler og vev

  • Beskriver ulike organer og organsystemers oppgaver i kroppen
  • Gjør rede for normal fysiologi i de ulike organene og organsystemene
  • Gjør rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen

 

Ferdigheter

  • Kan formidle grunnleggende kunnskap om menneskekroppens anatomi og organsystemer, samt fysiologiske og biokjemiske prosesser 

Generell kompetanse

  • Erkjenner at kunnskap i emnet har betydning for utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på skandinaviske språk. Samisk kan benyttes når alle parter er samiskspråklig. Engelsk kan bli benyttet.

Eksamensspråket er norsk. Eksamensoppgaver utformes på nynorsk og samisk ved forespørsel.

Undervisning

Forelesning, streamet forelesning, øving i laboratorium, studieoppgaver, gruppearbeid med og uten veiledning og selvstudier.

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen - 4 timer.  Nasjonal eksamen. Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A - F.

Arbeidskrav: MCQ-test. Det gis anledning til å gå opp til arbeidskravet MCQ-test inntil tre ganger.


Hensikt: Studenten skal vise kunnskap om i emnene anatomi, fysiologi og biokjemi. Studenten får erfaring i å gjennomføre digital test med flervalgsoppgaver, som er en av testformene som anvendes på eksamen.


Arbeidsform: Arbeidskravet er obligatorisk og gjennomføres individuelt. Arbeidskravet er en digital test med 30 flervalgsoppgaver med fire svaralternativer, hvorav ett svaralternativ er det riktige. Flervalgsoppgavene i testen utformes med utgangspunkt i læringsutbytte i anatomi, fysiologi og biokjemi.
Studenten må svare riktig på 18 av 30 flervalgsoppgaver (60 % riktige svar) for å få arbeidskravet godkjent. Det gis ikke minus-poeng.


Vurdering: Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent ut i fra kriteriene til innhold. Arbeidskravet inngår som en del av vurderingsgrunnlaget for emnet og må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. Det gis tre forsøk i forkant av eksamen.

SDEBA18 og GRS_NETT18 er unntatt fra dette arbeidskravet.

Studiepoengreduksjon

MED-1701 Anatomi, fysiologi og biokjemi 10 stp
Undervisning Vår 2019
Første gang: Se timeplan på nett
Forelesning Tromsø SYKEPL-D19 f.lekt. Åshild Odden Miland
hvd.bibl. Grete Overvåg
Første gang: Se timeplan på nett

Forelesning GRS_NETT19 Alta uni.lekt. Katrine Markussen
uni.lekt. Janne Eirin Isaksen Engnes
uni.lekt. Linda Merete Jensen
uni.lekt. Espen Kristiansen
uni.lekt. Kari Anne Wæraas
øvinglær. Anita Sofie Vangen
f.kons. Sissel Torild Bårdsen
øvinglær. Tina-Agnete Bønå
f.lekt. Randi Gunveig Caspersen Bratland
uni.lekt. Camilla Margaretha Thelle
uni.lekt. Merethe Hågensen
uni.lekt. Linda Mari Jansen
uni.lekt. Gunn Hågensen
uni.lekt. Ranveig Jacobsen
uni.lekt. Tove Størdal
f.aman. Grete Mehus
uni.lekt. Nina Johnsen
f.lekt. Liss Trine Eriksen
uni.lekt. Svenja Eidesen de Smedt
uni.lekt. Per Gunnar Arnesen
f.lekt. Jeanette Elise Huemer
uni.lekt. Maud Ann-Sophie Barstad
uni.lekt. Benedikte Wæraas
uni.lekt. Trine Lise Knudsen Edvardsen
uni.lekt. Solveig Johanne Kristoffersen
seksj.sjef Torun Jansen
f.kons. Irene Beate Hægdahl
Første gang: Se timeplan på nett

Gruppeundervisning SYKEPL-D19 Første gang: Se timeplan på nett

Seminar GRS_NETT19 Alta Første gang: Se timeplan på nett

Seminar SYKEPL-D19 Første gang: Se timeplan på nett

Seminar GRS_NETT19 Alta Første gang: Se timeplan på nett

Canvas rom for SYKEPL-D19 f.aman. Inger Pauline Landsem
f.lekt. Åshild Odden Miland
uni.lekt. Catrine Norvik
uni.lekt. Camilla Margaretha Thelle
dosent Bente Norbye
uni.lekt. Nina Bøhle Cheetham
f.lekt. Ragnhild Teigland Prestbakmo
uni.lekt. May Wenche Undheim
uni.lekt. Rigmor Margrethe Hamnvik
uni.lekt. Ole Johan Olsen
uni.lekt. Marita Helen Albertsen
øvinglær. Jorun Westad
f.kons. Anne-Grethe Mørkved
Første gang: Se timeplan på nett

Canvas rom for GRS_NETT19 Alta Første gang: Se timeplan på nett