høst 2018
ARK-1014 Hva er arkeologi? - 10 stp

Sist endret: 27.02.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Hvorfor gjør arkeologer utgravninger og annet feltarbeid? Hvordan vet de hva de skal lete etter? Og hva kan det de finner fortelle om fortida og mennesker før oss? Dette er noe av det du vil få svar på i dette emnet. Arkeologien er opptatt av mange av de store spørsmålene om fortida.  Når oppsto mennesket, når begynte vi å dyrke jorda og holde husdyr, og når organiserte vi oss i stater og begynte å bo i byer?  Men også mange andre og ikke mindre viktige spørsmål opptar faget. Hvordan har menneskene bodd og hva har de spist til ulike tider? Hvorfor laget de helleristninger og annen bergkunst? Hvordan begravde de sine døde og hva kan gravene og levningene etter de døde fortelle om deres status, livsførsel og slektskap? Som du vil få vite, finnes det ulike teorier og metoder for å svare på slike spørsmål, og du vil også lære at det finnes forskjellige retninger eller spesialiseringer i faget. Noen arbeider med sporene etter de eldste menneskene, noen med analyser i laboratorium og andre igjen studerer tingene fra vår egen samtid, bare for å nevne noe. Arkeologi er sammensatt og det er med på å gjøre faget så spennende. Det er nettopp denne egenarten og dette mangfoldet som utgjør temaet for emnet og som gir svar på det overordnete spørsmålet: «Hva er arkeologi?».

Emnet er inndelt i følgende temaer:

 • Hva er arkeologisk materiale?
 • Hva jobber arkeologen med?
 • Fortidens rolle i nåtiden
 • Hvordan finner og innsamler arkeologen materiale?
 • Analyse av det arkeologiske materialet
 • Tolkning av det arkeologiske materialet


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggende forståelse av arkeologiens egenart og utgangspunkt i materiell kultur
 • grunnleggende kunnskap om hvordan arkeologisk data er innsamlet og fortolket
 • grunnleggende forståelse for de faglige dimensjonene og mangfoldet i moderne arkeologi
 • grunnleggende forståelse for hvilken rolle fortiden spiller i nåtiden
 • grunnleggende kunnskap om hvordan arkeologi inngår i forvaltningen av kulturarv og kulturminner og i den museale formidlingsvirksomheten

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forholde seg kritisk til arkeologiens rolle i både akademiske og allmenne kontekster


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

12 dobbelttimer forelesninger og en ekskursjon. Det legges vekt på å engasjere og aktivere studentene i diskusjoner underveis i forelesningene ved hjelp av ulike studentaktive læringsformer som for eksempel summegrupper, korte gruppe-diskusjoner, med mer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Studentene skal skrive en kritisk fagdagbok på samlet ca. 10 sider (ca. 3500 ord) som skal inneholde tanker og refleksjoner om emnet. Ved begynnelsen av emnet skal studentene i denne fagdagboken reflektere over de forestillinger de på forhånd har om arkeologi. Underveis i emnet skal de oppsummere sentrale problemstillinger i de ulike temaene og ved slutten av emnet skal studentene kritisk reflektere over hva de har lært i løpet av emnet og i hvilken grad deres oppfatning av faget har endret seg.

Alle studenter skal i løpet av semesteret ha en obligatorisk veiledning med en faglærer for å følge opp utfordringer og for å bistå med tilrettelegging av videre studieforløp.

Eksamen:

For å få godkjent emnet må studenten ha innlevert fagdagboken til vurdering og godkjenning ved semesterets slutt.  

Eksamen består av et ca. 5 siders essay (1500-1800 ord) over oppgitt tema. Det gis en uke til å besvare oppgaven.

Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

ARK-1000 Arkeologi: Fortolkning av fortiden 10 stp
ARK-6000 Arkeologi i nord - en innføring 10 stp

Pensum

Pensum består av ca. 500 sider.

Pensumliste for ARK-1014 Hva er arkeologi? Høsten 2018

* = kjøpes på Akademika eller lånes på biblioteket

# = trykkes i kompendium for emnet

Litteratur med lenker lastes ned via UiTs nett, som gir tilgang til diverse tidsskrifter m.m.

Generelt (178 sider)

*Jacobsen, H. og J-R. Follum 2008: Kulturminner i Norge, i Jacobsen, H. og J-R. Follum: Kulturminner i Norge. Spor etter mennesker gjennom 10000 år. Oslo: Tun Forlag/Skogbrukets Kursinstitutt, s. 62-239.

Hva er arkeologisk materiale? (46 sider)

*Hedeager, L. 2017: Kap. 3 i Hedeager L.: Arkeologi kort fortalt. Oslo: Pax, s. 74-96. 23 sider

#Chazan, M. 2014: Kap. 1 Getting started with archaeology, i Chazan, M. 2014: World Prehistory and Archaeology (third edition). Pearson Education, Harlow, s. 20-42. 23 sider

Hva jobber arkeologen med? (64 sider)

#Chazan, M. 2014: Tekstbokser på sidene 89: Stone Tools, 94-95: Dating Early Hominin Sites, 127: Chaîne Opératoire and the Levallois Method, 182: Experimental Archaeology, 392-393: Underwater Archaeology, 470-471: Appendix: Hominin Who's Who, i Chazan, M. 2014: World Prehistory and Archaeology (third edition). Pearson Education, Harlow. 9 sider

*Hedeager, L. 2017: Kap. 1 i Hedeager L.: Arkeologi kort fortalt. Oslo: Pax, s. 11-49. 39 sider

#Burström, M. 2007: Kap 1: Samtidsarkeologi som forskningsfält, i Samtidsarkeologi. Introduktion til et forskningsfält, s. 9-24. Studentlitteratur, Lund. 16 sider

Hvordan finner og innsamler arkeologen materiale? (61 sider)

#Feder, K. 2014: kap. 2 Probing the Past, I Feder, K.: The Past in Perspective (6. utgave), s. 24-61. Oxford: Oxford University Press. 38 sider

#Chazan, M. 2014: Tekstboks på s. 227: Harris Matrix, i Chazan, M.: World Prehistory and Archaeology (third edition). Pearson Education, Harlow. 1 side

#Henriksen, S., Skandfer, M., Valen, C. R. 2010: Unike steinalderhus ved Tromsø. Ottar 2010 (1), nr. 279: 18 - 25. 8 sider

Niemi, A. 2018: En båtgrav på Hillesøy ved Tromsø. Nettartikkel i Norsk arkeologi: www.norark.no ca. 3 sider

Bertelsen, R. 1994: Kap. 17: Det seinere bysentret i Tromsø, i Sandmo, A. K., R. Bertelsen og R. Høgsæt: Fra boplass til by - opp til 1794. Tromsø gjennom 10.000 år, bind 1. Tromsø: Tromsø kommune, s. 232-242. www.nb.no 11 sider

Analyse av det arkeologiske materialet (45 sider)

*Hedeager, L. 2017: Arkeologi kort fortalt. Oslo: Pax, 126-132. 7 sider

#Solli, B. og Stamnes, A.A. 2013. Geofysiske undersøkelser av kirkegårder, kirketufter og svartjord på Veøya i Romsdal. Viking 76: 181- 202. 22 sider

#Chazan, M. 2014: Tekstbokser på sidene 130: Geoarchaeology and Micromorphology, 149: Luminescence Dating, 158: Use-Wear Analysis, 186: Radiocarbon Calibration, 232: Paleoethnobotany, 250: AMS Radiocarbon Dating, 276: Pollen, Phytoliths, and Starch Grains, 287: Residue Analysis, 319: Remote sensing, 321: Dendrochronology, 358: Archaeology and Genetics, 444-445: Metallurgy, 452: Tracking Ancient Diseases, 466-467: Appendix. Dating Methods, i Chazan, M. 2014: World Prehistory and Archaeology (third edition). Pearson Education, Harlow. 16 sider

Tolkning av det arkeologiske materialet (46 sider)

#Chazan, M. 2014: Tekstboks på s. 35: Ethnoarchaeology, i Chazan, M.: World Prehistory and Archaeology (third edition). Pearson Education, Harlow. 1 side

# Andrén, A. 1997: De historiska arkeologiernas paradox, i Andrén, A.: Mellan ting och text. En introduktion till de historiska arkeologierna. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 11-18. 8 sider

#Olsen, B. 2006: Ting-mennesker-samfunn. Introduksjon til en symmetrisk arkeologi, Arkæologisk Forum 14: 13-18. 6 sider

Gräslund, B. 2007: Fimbulvintern, Ragnarök och klimatkrisen år 536-537 e.Kr. Saga och sed 2007: 93-123. lnu.diva-portal.org 31 sider

Fortidens rolle i nåtiden (75 sider)

#Chazan, M. 2014: Tekstboks på s. 40: Community archaeology, i Chazan, M.: World Prehistory and Archaeology (third edition). Pearson Education, Harlow. 1 side

#Holme, J. 2001: Kulturminnevern, lov, forvaltning håndhevelse, i Holme, J. (red.), Kulturminnevern bind 1, Økokrims skriftserie nr 12(1). Kap 1.2-1.5., s 13-28. 16 sider

NOU 2002:01: Fortid former framtid. Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk. Kap. 2. Kulturminner og kulturmiljøer - hvilke verdier representerer de? S. 28-37. www.regjeringen.no 10 sider

# Schanche, A. 2001: Samiske kulturminner, i Holme, J. (red.), Kulturminnevern bind 1, Økokrims skriftserie nr 12(1): 56-61. 6 sider

Schanche, A. og B. Olsen, 1985: Var de alle nordmenn? i Næss, J. R. (red.): Arkeologi og etnisitet, AmS-Varia 15, s. 87-99. www.nb.no 11 sider

#McGhee, R. 1977: Ivory for the Sea Woman: The Symbolic Attributes of a Prehistoric Technology, Canadian Journal of Archaeology 1977(1): 141-149. 8 sider

#Opedal, A. 1996: A.W. Brøgger and the norwegianization of the prehistory of North Norway, Acta Borealia 13(1): 35-46 10 sider

*Olsen, B. 1997: Fra ting til tekst. Teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning. Oslo: Universitetsforlaget, s. 255-266. 10 sider

#Hood, B. C. in press: Bokanmeldelse av Lotte Hedeager 2017: «Arkeologi kort fortalt». Oslo: Pax Forlag, Primitive tider 20 (manus gjengitt med forfatters tillatelse). 3 sider

Sum 515 sider

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ARK-1014
 • Undersider