høst 2018
ARK-1015 Innføring i laborativ arkeologi og jordkjemisk analyse - 5 stp

Sist endret: 29.01.2019

Emnetype

Valgfritt praksisemne. Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet er begrenset til 10 studenter.

Det anbefales at studentene har gjennomført ARK-1014 Hva er arkeologi?, ARK-1013 Høvdinger og stater, samer og nordmenn og ARK-1006 Arkeologisk metode I, før opptak.


Innhold

Fortidig bosetning og aktivitet vises noen steder tydelig i form av husrester eller liknende. Men det er mange detaljer som først og fremst kan påvises gjennom analyser av jordsmonnet, som for eksempel funksjonen til ulike deler av et hus eller plasseringen av slakteplasser i et fortidig landskap. For å hente frem og forstå denne informasjonen kreves det spesifikke felt- og laboratoriemetoder. Jordkjemisk analyse er en innarbeidet og godt etablert metode i arkeologien, og fremgangsmåtene som benyttes gir en god innføring i laborativ arkeologi generelt.

Emnet skal gi studentene en grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap om jordkjemiske analysemetoder, samt praktisk erfaring og kunnskap om laboratoriearbeid og laborativ arkeologi. Kvantitative analysemetoder og laborativ arkeologi er mer aktuelt enn noensinne, og det tilkommer stadig nye og forbedrede metoder som benyttes til å beskrive alt fra folkevandringer og handelsruter til kosthold og erverv. Da mye av metodene hører hjemme i fag som kjemi og fysikk, er det utfordrende både å kritisere og utnytte slike forskningsresultater fra et humanistisk ståsted. En grunnleggende kunnskap om laboratoriebaserte analyser er svært nyttig særlig for å forstå hvilke begrensninger og feilkilder som ligger i bunn.


Anbefalte forkunnskaper

ARK-1006 Arkeologisk metode I, ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn, ARK-1014 Hva er arkeologi?

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskap om laborativ arkeologi og laboratoriemetodikk
 • grunnleggende kunnskap om jordkjemisk analyse i arkeologien samt hvilke muligheter og begrensninger ulike analysemetoder gir
 • forståelse for og kunnskap om tolkning, rapportering og presentasjon av kvantitative data

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utføre grunnleggende laboratorieteknisk arbeid på en sikker måte (bla. veiing, pipettering og blanding av standardløsninger)
 • gjennomføre en jordkjemisk analyse inkludert forbehandling, homogenisering, bestemmelse av jordart, fosfatnivå, pH, organisk innhold og magnetisk susceptibilitet
 • rapportere resultater og arkivere data på en etterprøvbar måte

Kompetanse

Studenten kan:

 • fungere som laboratorieassistent på grunnleggende nivå
 • kan til en viss grad forstå og reflektere over resultater fra jordkjemiske analyser


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Emnet gjennomføres over to samlinger på totalt seks dager.

Den første samlingen består av en dag med forelesninger og en dag med praksis i forbehandling av jordprøver, grunnleggende laboratorieteknikk samt sikkerhet. Den andre samlingen består av å gjennomføre en jordkjemisk analyse, inkludert bestemmelse av fosfat, organisk innhold samt magnetisk susceptibilitet og pH. Mellom samlingene legges det inn to uker uten undervisning, som skal brukes til å sette seg inn i pensumlitteraturen.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltagelse på all seminarundervising.
 • Innlevering av en laboratorierapport senest to uker etter siste samling (kan gjøres i grupper).

Eksamen:

Eksamen består av lærernes evaluering av studentenes arbeid på laboratoriet samt kvaliteten på den innleverte labrapporten og analysearbeidet.

Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det er ikke anledning til å ta kontinuasjonseksamen i emnet.


Timeplan


Pensum

Pensum består av ca. 300 sider.

ARK-1015: Innføring i laborativ arkeologi og jordkjemisk analyse

Pensum høst 2018 og vår 2019

Totalt omfang er 315 sider

*Arntzen, J. E. 2008. Fosfatanalyse som innfallsvinkel til forsking på tidlig jordbruk i Nord-Norge: Et case study fra eldre til yngre jernalder på Skålbunes, Bodø kommune, Nordland. Master, UiT The Arctic University of Norway. NB: Kun side 5-31 - 26 sider.

*Arntzen, J. E. 2009. Jordbruk i eldre jernalder - Hva kan jorda fortelle? Ottar 277: 37-45. - 9 sider.

**Blidmo, R., Franzén, U. & Olofsson, J. 1995. Liten fosfathandbok för arkeologer. Stockholm: Arkeologikonsult AB. - 34 sider.

*Dearing, J. 1999. Environmental Magnetic Susceptibility - Using the Bartington MS2 System. Second ed. Oxford: Bartington Instruments. - 42 sider.

**Engelmark, R. & Linderholm, J. 1996. Prehistoric land management and cultivation. A soil chemical study. In: Mejdahl, V. & Siemen, P. (eds.). The 6th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology, 1993, Esbjerg: Esbjerg Museum: 315-322. - 7 sider.

*Holliday, V. T. & Gartner, W. G. 2007. Methods of soil P analysis in archaeology. Journal of Archaeological Science 34 (2): 301-333. - 32 sider.

*Jerand, P., Linderholm, J., Hedman, S.-D. & Olsen, B. B. 2016. Spatial perspectives on hearth row site organisation in Northern Fennoscandia through the analysis of soil phosphate content. Journal of Archaeological Science: Reports 5: 361-373. 12 sider.

*Linderholm, J. 2007. Soil chemical surveying: A path to a deeper understanding of prehistoric sites and societies in Sweden. Geoarchaeology 22 (4): 417-438. 21 sider.

*Macphail, R., Bill, J., Cannell, R., Linderholm, J. & Rødsrud, C. L. 2013. Integrated microstratigraphic investigations of coastal archaeological soils and sediments in Norway: The Gokstad ship burial mound and its environs including the Viking harbour settlement of Heimdaljordet, Vestfold. Quaternary International 315: 131-146. - 15 sider.

**Prøsch-Danielsen, L. 2005. Historisk riss av utvikling og integrering av arkeologiske og naturvitenskapelige metoder. Eksempler fra Forsand og Rogaland forøvrig. In Høgestøl, M., Selsing, L., Løken, T., Nærøy, A. J. & Prøsch-Danielsen, L. (eds.) Konstruksjonsspor og byggeskikk - Maskinell flateavdekking - metodikk, tolkning og forvaltning: 15-27. AmS-Varia 43. Stavanger: Arkeologisk Museum. - 12 sider.

*Reitz, E. J. & Shackley, M. 2012a. Introduction to Environmental Archaeology. In Environmental Archaeology: 1-39. Manuals in Archaeological Method, Theory and Technique. Boston, MA: Springer US. - 38 sider.

*Reitz, E. J. & Shackley, M. 2012b. Research Designs and Field Methods. In Environmental Archaeology: 69-102. Boston, MA: Springer US. - 33 sider.

*Reitz, E. J. & Shackley, M. 2012c. Sediments and Soils. In Environmental Archaeology: 125-159. Boston, MA: Springer US. - 34 sider.

 

NB: I tillegg kommer flere handouts (laboratoriemanualer etc.).

 

* Digitalt tilgjengelig

** Lånes og kopieres

JEA 05.06.2018

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ARK-1015
 • Undersider