høst 2018
ARK-2023 Museum: Mellom forskning, forvaltning og formidling - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er et valgfritt fordypningsemne for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi.

Emnet passer også som støtteemne i historie, sosialantropologi, religionsvitenskap, kunsthistorie, planlegging, statsvitenskap og medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Emnet gir en introduksjon til museumsfaglige problemstillinger. Det skal gi en innføring i hvordan museer fungerer i samfunnet, hvilke rammebetingelser som påvirker forvaltning og formidling av kulturarv og hvordan disse arbeidsoppgavene utføres i praksis.

Det legges vekt på den forvaltningsmessige oppbyggingen av sektoren. Emnet har et nordlig fokus, hvor museal formidling av historien til urfolk, som samer, men også andre minoriteter, står sentralt.  


Hva lærer du

Etter bestått eksamen skal studentene ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

Studentene skal ha:

 • Grunnleggende innføring i de kulturhistoriske museenes fremvekst i Europa, men med vekt på Norge
 • En særlig forståelse for urfolks og nasjonale minoriteters relasjon til museumssektoren
 • Grunnleggende forståelse for museenes ulike arbeidsoppgaver og politiske føringer på museumspolitikk
 • Kunnskap om ulike museumstyper og utstillingsspråk
 • Grunnleggende kunnskap om hvordan museer forvalter og formidler kulturhistorie

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Kunne gjøre selvstendige vurderinger av innhold og uttrykk i museer og utstillinger
 • Ha et grunnlag for arbeid innen museer og andre kulturfaglige sektorer som benytter utstillinger som formidlingsspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av til sammen 8 dobbelttimer med forelesninger, seminar og tre ekskursjoner.

Gjennom forelesningene skal studentene få et teoretisk grunnlag innen emnets innhold. På seminarer legges det stor vekt på diskusjoner og studentenes egenaktivitet. Seminarer og ekskursjoner skal gi studentene mulighet il å fordype seg i de ulike aspektene ved museumsvirksomhet som er nevnt under læringsmål.


Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne framstille seg til eksamen må studentene ha deltatt i minst to ekskursjon fastsatt i semesterplanen for emnet. I tillegg må studentene ha levert inn og fått godkjent to essay/prosjektarbeid til mappevurdering for å kunne fremstille seg til eksamen. Studenten vil få en tilbakemelding på disse tekstene.

Oppmøte på forelesninger er ikke obligatorisk, men høyst anbefalt.

Eksamen:

Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av to essays/prosjektarbeid, hver på ca 5 sider (ca. 2000 ord eksklusive litteraturliste) som leveres til nærmere oppgitte frister. Innlevering av hele mappen skjer til oppgitt frist i slutten av semesteret.

Endelig karakter settes ved at innholdet i mappen sensureres samlet til slutt.

Karakterer fra A-E for bestått eksamen og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Dersom de to skriftlige besvarelsene samlet vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke(n) oppgave(r) som har ført til karakteren F. Disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.


Timeplan


Pensum

Pensum ARK-2023 Høsten 2018

ICOMs museumsetiske regeleverk. ABM skrift nr. 29. www.icom-norway.org 36 sider.

Baglo, Cathrine 2015: Reconstruction as trope of cultural display. Rethinking the role of "living exhibitions". Nordisk Museologi 2015 (2), s. 49-68. Tilgjengelig digitalt via oria. 19 sider.

Baglo, Cathrine 2006: Samer på ville veger? Om ""levende utstillinger"", antropologi og vitenskapelige praksiser. Nordisk Museologi 2006 (1), s. 3-20. Tilgjengelig digitalt via oria. 17 sider.

* Brandt, Per Aage 1995: Hvad er et museum? En semiotisk undersøkelse. Nordisk museologi nr. 1, s. 17-24. 8 sider.

Butler, Ella 2010: God is in the Data: Epistemologies of Knowledge at the Creation Museum. Ethnos vol 75 - issue 3, s. 229-251. Tilgjengelig digitalt via oria. 23 sider.

Eriksson, Hege Maria 2004: Museumsarkitektur. En studie av nyere norske museumsbygg. ABM-skrift nr. 7. s. 6-21 og 70-123. 62 sider. www.kulturradet.no

Gaard, Hilde & Odd Are Berkaak 2008: Nordområdemuseet: funksjon, friksjon, framtid. Tromsø kommune. 85 sider. PDF tilgjengelig i Canvas.

Holmesland, Hilde 2006: Arkivene, bibliotekene, museene & De nasjonale minoritetene. ABM-skrift no 25. 36 sider. www.kulturradet.no

Jessiman, Stacy 2011: The Repatriation of the G'psgolox Totem Pole: A Study of its Context, Process, and Outcome. International Journal of Cultural Property 18, s. 365-391. Tilgjengelig digitalt via Oria. 26 sider.

Latour, Bruno 2004: Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern. Critical Inquiry vol. 30 (2), s. 225-248. Tilgjengelig digitalt via oria. 24 sier.

Møystad, Mari 2009: Glomdalsmuseet og romanifolket/taterne. Samarbeid, konflikt og prosess. En reise i museets erfaringslandskap. I: Berkaak, Odd Are, Ågot Gammersvik, Svein Gynnild & Inger Johanne Lyngbø (red): På sporet av den tapte samtid. Norsk kulturråd, s. 87-102. 15 sider. www.kulturradet.no

Nilsen, Gørill 2008: Det problematiske mangfold. Nordisk museologi vol 1-2 2008, s. 139-156. Tilgjengelig digitalt via oria. 18 sider.

Nilsen, Gørill 2003: 4. Museum. I: Nilsen, Gørill 2003: Brytninger mellom lokal og akademisk kulturminnekunnskap. En analyse av fortidsforestillinger i Nord-Troms og Lofoten. Dr. art. avhandling i arkeologi, Universitetet i Tromsø, s. 201-227.26 sider. www.ub.uit.no/munin

Nilsen, Gørill 2011: Doing Archaeological Experiments in an Ethnic context: Experimental archaeology or experiential activities? I Petersson, Bodil & Lars Erik Narmo (red): Experimental Archaeology - Between Enlightenment and Experience. Acta Archaeologica Lundensia, s. 257-277. Tilgjengelig digitalt via oria. 20 sider.

Norsk folkemuseum, Sametinget & Kulturhistorisk museum 2012: Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv. https://dms-cf-05.dimu.org/file/032waVgq1L3z. 71 sider.

NOU 1996: 7: Museum Mangfald, minne, møtestad. Sidene: 3-9, 32-43 og 75-138. 81 sider. www.regjeringen.no

* Olsen, Bjørnar 2000: Bilder fra fortida? Representasjoner av samisk kultur i samiske museer. Nordisk Museologi No. 2/2000, s. 13-30. 18 sider.

Petterson, Bodil & Lars Erik Narmo 2011: A Journey in Time. I: Petersson, Bodil & Lars Erik Narmo (red): Experimental Archaeology - Between Enlightenment and Experience. Acta Archaeologica Lundensia, s. 27-48. Tilgjengelig digitalt via oria. 21 sider.

Sametinget 2004: Sametingrådets melding om samiske museer 2004. 43 sider. www.giella.no/Filnedlasing

St.meld. nr. 49(2008-2009) Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying. Sidene: s. 7-13 og 123-167. www.regjeringen.no.51 sider

St.meld. nr. 15 (2007-2008) Tingenes tale. Universitetsmuseene. www.regjeringen.no. Universitetsmuseene 48 sider.

Strandgaard, Ole 2004: Museumsudstillgen - nogleforsøk på klassifikasjon af udstillinger. Nordisk museologi 2004 2, side 107-118. Tilgjengelig digitalt via oria. 11 sider.

Sørgaard, Kristine Orestad 2005: Kunsten å revitalisere gjenstanden som fascinasjonsobjekt. Nordisk museologi nr 1. 2005, s. 29-38. Tilgjengelig digitalt via oria. 10 sider.

Varine, H. de [1973] 1988c: Eit museum i delar: Museet om Mennesket og Industrien, Le Creusot-Montceau-les-Mines. I: Gjestrum, John Aage & Marc Maure (red.): Økomuseumsboka - identitet, økologi, deltakelse. Ei arbeidsbok om ny museologi. Norsk ICOM, s. 90-101. Tilgjengelig digitalt via oria. 9 sider.

Varine, H. de [1978] 1988d: Om økomuseet. I: Gjestrum, John Aage & Marc Maure (red.): Økomuseumsboka - identitet, økologi, deltakelse. Ei arbeidsbok om ny museologi. Norsk ICOM, s. 104-122. Tilgjengelig digitalt via oria. 18 sider.

* Waidacher, Friedrich 1996: Museologiensplass i vitenskapens system. Nordisk Museologi nr. 1 1996, s. 135-144. 10 sider.

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ARK-2023
 • Undersider