høst 2018
ARK-3025 Kulturhistorisk fordypning - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Valgemne for arkeologistudenter på mastergradsnivå.

Emnet kan også tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Bachelorgrad i arkeologi.

Kunnskaper tilsvarende ARK-1005 eller ARK-1012 og ARK-1013 kreves.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnets formål er fordypning i kulturhistorisk kunnskap og tolkninger, med utgangspunkt i nordre Fennoskandia. De aktuelle temaene vil rullere fra år til år. Kurset vil ta utgangspunkt i en eller flere tradisjonelle perioder, eller i spesifikke temaer.

Anbefalte forkunnskaper

ARK-1005 Fra istid til historisk tid, ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere, ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal ha:

  • Utvidet kunnskap om og innsikt i de empiriske forholdene og fortolkningsgrunnlagene relatert til en kulturhistorisk periode eller tema.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

  • Gi en selvstendig og kritisk vurdering av den pågjeldende kulturhistorisk tema og skal kunne fremlegge denne i en diskusjon på avansert akademisk nivå.

Kompetanse:

  • Evne til å bruke den kulturhistoriske innsikten i egen forskning på masternivå.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Emnet omfatter 12 dobbelttimer, primært med seminarer, men også noen forelesninger dersom det blir formålstjenlig. Seminarene vil omhandle etablert kildemateriale samt ny litteratur og data.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det kreves oppmøte på minst 7 dobbelttimer av undervisningen.

Eksamen:

Karaktergivende eksamen består av en hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen har selvvalgt tema, skal være på ca. 3500 ord (ca. 10 sider), og innleveres til en gitt frist.

Det benyttes karakterskalaen A-E for bestått og karakteren F for stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen ved karakteren F.


Timeplan


Pensum

Pensum for høsten 2018 publiseres i juni.

Det utarbeides pensum på ca. 800 sider. I tillegg skal det som fremkommer på forelesningene og seminarene forstås som en del av pensum.

Pensumliste ARK-3025 Kulturhistorisk fordypning H2018

* = kjøpes eller lånes på biblioteket

# = i kompendiet for emnet

Litteratur med internettlenker lastes ned via UiTs nett, som gir tilgang til diverse tidsskrifter m.m.

Perspektiver på fortidig forflytning

Reynolds, A. og A. Langlands, 2011: Travel as communication: a consideration of overland journeys in Anglo-Saxon England, World Archaeology, 43(3): 410-427. www.tandfonline.com 18 sider

Dawdy, S.L. 2013: Afterword: Archaeologies of Movement. In Archaeologies of Mobility and Movement.Contributions To Global Historical Archaeology, s. 257-262. Springer, New York, NY. https://link.springer.com 6 sider

van Dommelen, P. 2014: Moving On: Archaeological Perspectives on Mobility and Migration. World Archaeology 46(4): 477-483. www.tandfonline.com 7 sider

Totalt 31 sider

Kommunikasjon, handel og fysisk infrastruktur i Europa

#Spufford, P., 2003: Kap. 4: Help and hindrances to trade, i Power and Profit: The Merchant in Medieval Europe, s. 174-227. New York : Thames & Hudson. 54 sider

*Bill, J. og E. Roesdahl 2007: Kap. 9: Travel and transport, i Graham-Campbell, J. og M. Valor: The Archaeology of Medieval Europe. Vol. 1: Eighth to Twelfth Centuries AD, s. 251-288. Århus: Aarhus University Press. 38 sider

*Arthur, P. og S. M. Sindbæk 2007: Kap. 10: Trade and Exchange, i Graham-Campbell, J. og M. Valor: The Archaeology of Medieval Europe. Vol. 1: Eighth to Twelfth Centuries AD, s. 289-315. Århus: Aarhus University Press. 27 sider

*Bill, J., D. Gaimster, A. M. Stahl, A. Pluskowski, J.-P. Taavitsainen, V. Immonen og R. Kelleher 2011: Kap. 8: The rising tide of travel and trade, i Carver, M. og J. Klápste: The Archaeology of Medieval Europe. Vol. 2: Twelfth to sixteenth centuries, s. 328-360. Århus: Aarhus University Press. 33 sider

Totalt 152 sider

Ferdsel på hav og elver

#Christensen, A. E. 2007: Ohthere's vessel, i Bately, J. og A. Englert (red.): Ohthere's Voyages. A late 9th-century account of voyages along the coasts of Norway and Denmark and its cultural context, s. 112-116. Roskilde: The Viking Ship Museum. 5 sider

Westerdahl, C. 2010: Kap. 22: Ancient boats of the Sami in Fennoscandia. A brief survey with a focus on the inland environments, in particular those of the Forest Sami, i Westerdahl, C. (red.): A Circumpolar Reappraisal: The Legacy of Gutorm Gjessing (1906-1979), s. 329-348. Oxford: Archaeopress. www.academia.edu 20 sider

Westerdahl, C. 2011: Ancient Sea Marks. A Social History from a North European Perspective. In: Deutsches Schiffahrtsarchiv 33, s. 71-155. Bremerhaven: Deutsches Schiffahrtsmuseum. www.academia.edu 85 sider

Wickler, S og Nilsen, G. 2012: Pre-Modern Boathouses: A maritime perspective from northern Norway, International Journal of Nautical Archaeology 41(1): 106-119. https://onlinelibrary.wiley.com 13 sider

Wickler, S. 2016: Medieval Shipwrecks from North Norway and their Contribution to Understanding Maritime Interaction and Trade, The International Journal of Nautical Archaeology 45(1): 59-76. uit.no PDF 18 sider

Totalt 141 sider

Ferdsel på land

Vorren, Ø. 1995: Samiske oldski. Funn i Nord-Norge fra 300 f.Kr. til 1500 e.Kr. Stonglandseidet: Nordkalott-forlaget, s. 7-13 og 47-55. www.nb.no 16 sider

#Gansum, T. 2001: Hulveger - fragmenter av fortidens ferdsel, s. 16-44. Tønsberg: Kulturhistorisk forlag as. 28 sider

Bergman, I., Östlund, L., Zackrisson, O. og Liedgren, L. 2007: Stones in the snow: a Norse fur traders' road into Sami country, Antiquity 81 (2007): 397-408. www.cambridge.org 12 sider

Bjørgo, T., T. Linge, Ø. Skår, S. L. Rongved og T. Slinning 2015: Fragments of a Late Iron Age Sledge Melted Out of the Vossaskavlen Snowdrift Glacier in Western Norway, Journal of Glacial Archaeology 2(1): 73-81. www.academia.edu 9 sider

Totalt 65 sider

Handel og skatt

Hansen, L. I. 1984: Trade and markets in northern Fenno-Scandinavia A.D. 1550-1750. Acta Borealia 1(2): 47-79. www.tandfonline.com 34 sider

Mehler, N. 2009: The Perception and Interpretation of Hanseatic Material Culture in the North Atlantic: Problems and Suggestions, Journal of the North Atlantic, Special Volume 1: 89-108. www.bioone.org 20 sider

#Olsen, B. 2011: A brief outline of the historical setting. I Olsen, B., Urbanczyk, P, Amundsen, C. 2011 (red.): Hybrid Spaces. Medieval Finnmark and the Archaeology of Multi-Room Houses. Instituttet for sammenlignende kulturforskning Serie B, Skrifter 139, s. 29-31. Oslo: Novus Press. 8 sider

#Olsen, B., Henriksen J. E., Urbanczyk, P. 2011: Interpreting multi-room houses: origin, function and cultural networks, i Olsen, B., Urbanczyk, P., Amundsen, C. (red.): Hybrid Spaces. Medieval Finnmark and the Archaeology of Multi-Room Houses. Instituttet for sammenlignende kulturforskning Serie B, Skrifter 139, s. 371-387. Oslo: Novus Press. 16 sider

#Nielsen, A. R. 2014: Kysten - overgang fra vikingtid til middelalder, i Kolle, Nils (red.): Norges Fiskeri- og kysthistorie bind 1: Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk, s. 187-207. Fagbokforlaget, Bergen. 20 sider

Røed, K. H. og G. Hansen, 2015: DNA from Ancient Reindeer Antler as Marker for Transport Routes and Movement of Craftspeople, Raw Material and Products in Medieval Scandinavia, i Indrelid, S., K. L. Hjelle og K. Stene (red.): Exploitation of outfield resources, Universitetet i Bergen skrifter 32, s. 69-72. Bergen: Bergen museum. http://bora.uib.no 6 sider

Bergman, I. og L. E. Edlund. 2016: Birkarlar and Sámi - inter-cultural contacts beyond state control: reconsidering the standing of external tradesmen (birkarlar) in medieval Sámi societies. Acta Borealia 33(1): 52-80. www.tandfonline.com 29 sider

Totalt 133 sider

Ressursutnyttelse

*Hansen, L. I. og B. Olsen. 2004: Samenes historie fram til 1750, s. 175-213. Oslo: Cappelen akademisk forlag. 39 sider

Bruun, I. M. 2011: «De bor snart hist, snart her». Nordnorske fiskevær i middelalder. Ottar 2011(3), nr. 286: 54-61 uit.no PDF 7 sider

#Hansen, L. I. 201:3 Skattelister som kilde til mobilitet blant samer på 1500-tallet, i Tromsø museums skrifter XXXIV, s. 77-94. Tromsø: UiT - Norges arktiske universitet. 18 sider

Hedman, Sven - D., Olsen, Bjørnar og Vretemark, Maria. 2015. Hunters, herders and hearths: interpreting new results from hearth row sites in Pasvik, Arctic Norway. Rangifer, 35(1): 1-24. http://septentrio.uit.no 23 sider

Spangen, M. og M. Fjellström in press: A Fishy Tale about a Sheep and a Dog - Isotope Studies and Medieval Sámi Mobility and Husbandry in Inner Finnmark, Northern Norway. Fennoscandia Archaeologica XXXIV. (Artikkelen trykkes sommeren 2018 og distribueres ved studiestart). ca. 15 sider

Totalt 102 sider

Infrastruktur og statsutvikling

Bratrein, H. D. 1984: Skjøttebåter og leidangsskip i Nord-Norge, Acta Borealia 1(1): 27-37. www.tandfonline.com 11 sider

*Hansen, L. I. og B. Olsen. 2004: Samenes historie fram til 1750, s. 150-174. Oslo: Cappelen akademisk forlag. 25 sider

Skre, D. 2014: Nordvegr - Norway: From Sailing Route to Kingdom, European Review 22(1): 34-44. www.cambridge.org 11 sider

#Weber, B. 2007: Vesle Hjerkinn - Kongens gård og sælehus, s. 7-9, 11-13, 183-187 og 202-205. Norske oldfunn XXI. Oslo: Universitetets Kulturhistoriske Museer. 15 sider

Totalt 62 sider

Misjon og religion

Mulk, I. M., 1996. The Role of the Sámi in Fur Trading during the Late Iron Age and Nordic Medieval period in the Light of the Sámi Sacrificial Sites in Lapland, Northern Sweden. Acta Borealia 13(1): 47-80. www.tandfonline.com 35 sider

#Smestad, I. 1997: Norske pilegrimsveier til Nidaros, i Rumar, L. (red.): Helgonet i Nidaros. Olavskult och kristnande i Norden, s. 189-207. Stockholm: Riksarkivet. 19 sider

Lund, J. 2005: Thresholds and Passages: The Meanings of Bridges and Crossings in the Viking Age and Early Middle Ages, Viking and Medieval Scandinavia 1: 109-135. www.academia.edu 27 sider

Bandlien, Bjørn. 2015: Trading with Saracens and the Sámi in medieval Norway, i Cordelia Hess & Jonathan Adams (red.), Fear and Loathing in the North: Jews and Muslims in Medieval Scandinavia and the Baltic, s. 31-48. deGruyter: Berlin. https://brage.bibsys.no 18 sider

Totalt 99 sider

Eksamen kan også komme til å omfatte materiale som har blitt presentert på forelesninger eller distribuert som powerpoint el.l. underveis i emnet.

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ARK-3025
  • Undersider